Tra cứu Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện
Thành viên

Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo trong Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện

Tên công việc
1 Hoạt động của cơ sở giáo dục đại học
2 Hoạt động của cơ sở giáo dục mầm non
3 Hoạt động của cơ sở giáo dục phổ thông
4 Hoạt động của cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài, văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài tại Việt Nam, phân hiệu cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài
5 Hoạt động của cơ sở giáo dục thường xuyên
6 Hoạt động của các trường chuyên biệt
7 Hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài
8 Kiểm định chất lượng giáo dục
9 Kinh doanh dịch vụ tư vấn du học