TRA CỨU CÔNG VIỆC PHÁP LÝ

Chọn loại hình doanh nghiệp và nhập từ khóa để tìm kiếm công việc pháp lý mà mình cần giải quyết:

Lấy ý kiến thành viên bằng văn bản

Nghị quyết của hội đồng thành viên có thể thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp, lấy ý kiến bằng văn bản hoặc hình thức khác do Điều lệ công ty quy định.

Trừ những vấn đề bắt buộc phải được thông qua bằng biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng thành viên thì những vấn đề còn lại đều có thể được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản. Xem chi tiết tại công việc: Quyết định / Nghị quyết của Hội đồng thành viên.

Chủ tịch Hội đồng thành viên quyết định việc lấy ý kiến của thành viên Hội đồng thành viên bằng văn bản lấy ý kiến thành viên Hội đồng thành viên để thông qua quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng thành viên.

Trường hợp điều lệ công ty không có quy định khác thì thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến thành viên bằng văn bản để thông qua nghị quyết được thực hiện theo quy trình sau:

1. Chủ tịch Hội đồng thành viên ra quyết định việc lấy ý kiến thành viên Hội đồng thành viên bằng văn bản.

2. Chủ tịch Hội đồng thành viên tổ chức việc soạn thảo, gửi các báo cáo, tờ trình về nội dung cần quyết định, dự thảo nghị quyết và phiếu lấy ý kiến đến các thành viên Hội đồng thành viên

Tham khảo mẫu: Phiếu lấy ý kiến , Dự thảo nghị quyết Hội đồng thành viên

Lưu ý: Phiếu lấy ý kiến chỉ được coi là hợp lệ khi có đầy đủ nội dung, có chữ ký của thành viên công ty và được gửi về công ty trong thời hạn quy định.

3. Chủ tịch Hội đồng thành viên tổ chức kiểm phiếu, lập báo cáo và thông báo kết quả kiểm phiếu. Báo cáo kết quả kiểm phiếu được gửi đến các thành viên trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc thời hạn mà thành viên phải gửi ý kiến về công ty.

Báo cáo kết quả kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau:

- Mục đích, nội dung lấy ý kiến;

- Tên, tỷ lệ vốn góp, số và ngày cấp giấy chứng nhận phần vốn góp của thành viên, người đại diện theo ủy quyền đã gửi phiếu lấy ý kiến hợp lệ; họ, tên, tỷ lệ vốn góp, số và ngày cấp giấy chứng nhận phần vốn góp của thành viên, người đại diện ủy quyền của thành viên mà không nhận được phiếu lấy ý kiến hoặc gửi phiếu lấy ý kiến không hợp lệ;

- Vấn đề được lấy ý kiến và biểu quyết; tóm tắt ý kiến của thành viên về từng vấn đề lấy ý kiến (nếu có);

- Tổng số phiếu lấy ý kiến hợp lệ, không hợp lệ, không nhận được; tổng số phiếu lấy ý kiến hợp lệ tán thành, không tán thành đối với từng vấn đề biểu quyết;

- Các quyết định được thông qua và tỷ lệ phiếu biểu quyết tương ứng;

- Họ, tên, chữ ký của người kiểm phiếu và Chủ tịch Hội đồng thành viên. Người kiểm phiếu và Chủ tịch Hội đồng thành viên chịu trách nhiệm liên đới về tính đầy đủ, chính xác, trung thực của nội dung báo cáo kết quả kiểm phiếu.

Tham khảo mẫu: Báo cáo kết quả kiểm phiếu

Lưu ý: Báo cáo kết quả kiểm phiếu có giá trị tương đương biên bản họp Hội đồng thành viên.

Xem chi tiết công việc: Biên bản họp Hội đồng thành viên trong Công ty TNHH NTV

Trong trường hợp lấy ý kiến thành viên bằng văn bản thì nghị quyết của Hội đồng thành viên sẽ được thông qua khi được số thành viên sở hữu ít nhất 65% vốn điều lệ tán thành; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.

Công ty có trách nhiệm lưu giữ Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời, biên bản kiểm phiếu, nghị quyết đã được thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo phiếu lấy ý kiến tại trụ sở chính của công ty.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây

Biểu mẫu:

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây

1,156