TRA CỨU CÔNG VIỆC PHÁP LÝ

Chọn loại hình doanh nghiệp và nhập từ khóa để tìm kiếm công việc pháp lý mà mình cần giải quyết:

Lập Phương án phát hành trái phiếu ở trong nước

Doanh nghiệp phát hành trái phiếu phải xây dựng phương án phát hành để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và làm căn cứ để công bố thông tin. Phương án phát hành trái phiếu phải bao gồm các nội dung cơ bản sau đây:

1. Thông tin về doanh nghiệp phát hành (tên doanh nghiệp, loại hình doanh nghiệp, trụ sở, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép có giá trị tương đương theo quy định của pháp luật);

2. Mục đích phát hành trái phiếu;

3. Các tài liệu và văn bản pháp lý chứng minh doanh nghiệp đáp ứng từng Điều kiện phát hành trái phiếu;

4. Điều kiện, điều khoản của trái phiếu dự kiến phát hành; địa điểm tổ chức đợt phát hành; số lượng đợt phát hành và dự kiến thời điểm phát hành của từng đợt;

5. Điều kiện, điều khoản về việc chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu đối với trường hợp phát hành trái phiếu chuyển đổi;

6. Điều kiện, điều khoản về việc thực hiện quyền mua cổ phiếu đối với trường hợp phát hành trái phiếu kèm theo chứng quyền;

7. Điều kiện, điều khoản về việc mua lại trái phiếu trước hạn, hoán đổi trái phiếu (nếu có);

8. Một số chỉ tiêu tài chính của doanh nghiệp trong 03 năm liền kề trước năm phát hành (nếu có) và sự thay đổi sau khi phát hành, bao gồm:

- Vốn chủ sở hữu;

- Hệ số nợ / vốn chủ sở hữu (D/E);

- Lợi nhuận sau thuế;

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / vốn chủ sở hữu (ROE);

9. Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu đã phát hành trong 03 năm liên tiếp trước đợt phát hành trái phiếu (nếu có);

10. Ý kiến kiểm toán đối với báo cáo tài chính;

11. Phương thức phát hành trái phiếu;

12. Phương thức thanh toán gốc, lãi trái phiếu;

13. Kế hoạch sử dụng nguồn vốn thu được từ phát hành trái phiếu;

14. Kế hoạch bố trí nguồn và phương thức thanh toán gốc, lãi trái phiếu;

15. Cam kết công bố thông tin của doanh nghiệp phát hành;

16. Các cam kết khác đối với nhà đầu tư sở hữu trái phiếu (nếu có);

17. Điều khoản về đăng ký, lưu ký;

18. Điều khoản về hạn chế giao dịch trái phiếu trong thời hạn 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành;

19. Quyền lợi và trách nhiệm của nhà đầu tư mua trái phiếu;

20. Quyền và trách nhiệm của doanh nghiệp phát hành;

21. Trách nhiệm và nghĩa vụ của các tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ liên quan đến việc phát hành trái phiếu.

Cấp có thẩm quyền phê duyệt Phương án phát hành trái phiếu được thực hiện theo Điều lệ của công ty;

Trường hợp Điều lệ không có quy định khác thì Hội đồng quản trị có quyền quyết định loại trái phiếu, tổng giá trị trái phiếu và thời điểm phát hành, nhưng phải báo cáo tại Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất. Báo cáo phải kèm theo tài liệu và hồ sơ giải trình Nghị quyết của Hội đồng quản trị về phát hành trái phiếu;

Trường hợp phát hành Trái phiếu chuyển đổi hoặc Trái phiếu kèm theo chứng quyền thì Phương án phát hành trái phiếu phải được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Lưu ý:

Công ty cổ phần là Công ty đại chúng mà phát hành Trái phiếu chuyển đổi hoặc Trái phiếu kèm theo chứng quyền thì phải gửi Hồ sơ phát hành trái phiếu đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và chỉ được phát hành trái phiếu khi có ý kiến bằng văn bản của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây

180