Trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, ngoài việc phải đáp ứng các quy định chung về đăng ký kinh doanh thì đối với một số ngành nghề, lĩnh vực, doanh nghiệp còn phải đáp ứng các yêu cầu, điều kiện nhất định. Tiện ích Tra cứu ngành nghề kinh doanh có điều kiện được xây dựng nhằm giúp Quý khách hàng thuận tiện trong việc nắm bắt thông tin về điều kiện, hồ sơ, thủ tục để tiến hành hoạt động kinh doanh đối với các ngành nghề yêu cầu điều kiện cụ thể.

Kinh doanh dược trong

Tên công việc
1 Kinh doanh thuốc không phải kiểm soát đặc biệt
2 Kinh doanh thuốc phải kiểm soát đặc biệt
3 Đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc
4 Đánh giá việc đáp ứng các tiêu chuẩn Thực hành tốt