Kiểm tra an toàn về phòng cháy, chữa cháy

Người đứng đầu cơ sở và người đứng đầu doanh nghiệp quản lý cơ sở căn cứ vào điều kiện, tình hình thực tế và yêu cầu bảo đảm an toàn về phòng cháy và chữa cháy sẽ quy định cụ thể về thời gian, số lần kiểm tra thường xuyên, định kỳ về an toàn phòng cháy và chữa cháy trong phạm vi quản lý của mình.

Việc kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy phải được lập Biên bản kiểm tra về phòng cháy và chữa cháy (mẫu số PC05 ban hành kèm theo Thông tư số 66/2014/TT-BCA).

Nội dung kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy, gồm:

1. Điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy của cơ sở theo quy định của pháp luật;

2. Việc thực hiện trách nhiệm phòng cháy và chữa cháy của từng đối tượng theo quy định của pháp luật;

3. Việc chấp hành các quy định an toàn về phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật và theo yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy.

Trách nhiệm trong việc kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy:

- Đối với kiểm tra thường xuyên: người đứng đầu cơ sở phải xây dựng kế hoạch, nội dung kiểm tra trước khi tổ chức thực hiện việc kiểm tra.

- Đối với kiểm tra định kỳ: Người đứng đầu cơ sở và người đứng đầu doanh nghiệp quản lý cơ sở phải thông báo trước 03 ngày làm việc cho đối tượng được kiểm tra về thời gian, nội dung và thành phần đoàn kiểm tra.

- Đối với kiểm tra đột xuất: Người đứng đầu cơ sở và người đứng đầu doanh nghiệp quản lý cơ sở phải thông báo rõ lý do kiểm tra cho đối tượng được kiểm tra.

Khi thực hiện kiểm tra định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền và người đứng đầu doanh nghiệp, cơ sở bị kiểm tra phải chuẩn bị đầy đủ các nội dung kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy đã được thông báo và bố trí người có thẩm quyền, trách nhiệm để làm việc với người có trách nhiệm kiểm tra khi nhận được thông báo về việc kiểm tra.

Trong trường hợp cần thiết, người đứng đầu doanh nghiệp được yêu cầu cấp quản lý cơ sở tham gia đoàn kiểm tra, cung cấp tài liệu và tình hình liên quan đến công tác phòng cháy và chữa cháy của cơ sở. Kết quả kiểm tra được thông báo cho cấp quản lý cơ sở biết. 

Lưu ý: Người đứng đầu cơ sở sẽ có trách nhiệm tổ chức kiểm tra an toàn phòng cháy và chữa cháy thường xuyên, định kỳ và đột xuất; còn người đứng đầu doanh nghiệp chỉ có trách nhiệm tổ chức kiểm tra định kỳ và đột xuất trong phạm vi quản lý của mình.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây

Biểu mẫu:

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây

6,031