TRA CỨU CÔNG VIỆC PHÁP LÝ

Chọn loại hình doanh nghiệp và nhập từ khóa để tìm kiếm công việc pháp lý mà mình cần giải quyết:

Khai thuế và nộp thuế theo phương pháp tính thuế khoán

Từ ngày 20 tháng 11 đến ngày 05 tháng 12 của hằng năm, cơ quan thuế nơi Hộ kinh doanh đăng ký kinh doanh phát Tờ khai thuế năm sau cho tất cả các hộ kinh doanh kinh doanh nộp thuế khoán. Hộ kinh doanh chỉ khai thuế khoán một năm một lần và không phải quyết toán thuế.

Hồ sơ khai thuế đối với hộ kinh doanh nộp thuế khoán: Tờ khai mẫu số 01/CNKD (ban hành kèm theo Thông tư 92/2015/TT-BTC);

- Trường hợp hộ kinh doanh nộp thuế khoán có sử dụng hóa đơn của cơ quan thuế thì ngoài việc khai doanh thu khoán, hộ kinh doanh phải nộp thêm Báo cáo sử dụng hóa đơn (theo mẫu số 01/BC-SDHĐ-CNKD ban hành kèm theo Thông tư 92/2015/TT-BTC) theo quý

- Trường hợp hộ kinh doanh hợp tác kinh doanh với tổ chức khác và có ủy quyền cho tổ chức này khai và nộp thuế thay thì tổ chức khai thuế khai theo Tờ khai mẫu số 01-1/BK- CNKD kèm theo Phụ lục mẫu số 01-1/BK-CNKD (ban hành kèm theo Thông tư 92/2015/TT-BTC) và bản chụp hợp đồng hợp tác kinh doanh (nếu là lần khai thuế đầu tiên của hợp đồng).

Thời hạn nộp hồ sơ: chậm nhất là ngày 15 tháng 12 của năm trước năm tính thuế.

- Trường hợp hộ kinh doanh nộp thuế khoán mới ra kinh doanh hoặc thay đổi ngành nghề, quy mô kinh doanh trong năm thì thời hạn nộp hồ sơ khai thuế chậm nhất là ngày thứ mười (10) kể từ ngày bắt đầu kinh doanh hoặc thay đổi ngành nghề, quy mô kinh doanh.

- Trường hợp hộ kinh doanh nộp thuế khoán sử dụng hóa đơn của cơ quan thuế thì thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với doanh thu trên hóa đơn chậm nhất là ngày thứ ba mươi (30) của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế.

Dựa trên hồ sơ khai thuế, hộ kinh doanh nộp thuế khoán tự xác định mức doanh thu tính thuế khoán trong năm để làm cơ sở xác định số thuế phải nộp. Xem chi tiết cách thức xác định doanh thu và thời điểm xác định doanh thu tại công việc: Phương pháp tính thuế khoán

- Trường hợp hộ kinh doanh không xác định được doanh thu khoán, không nộp hồ sơ khai thuế hoặc doanh thu tính thuế khoán xác định không phù hợp với thực tế kinh doanh thì cơ quan thuế có thẩm quyền ấn định doanh thu tính thuế khoán theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Căn cứ hồ sơ khai thuế của cá nhân kinh doanh và cơ sở dữ liệu của cơ quan thuế bao gồm: hệ thống thông tin tích hợp tập trung của ngành thuế; kết quả xác minh, khảo sát; kết quả kiểm tra, thanh tra thuế (nếu có) cơ quan thuế xác định doanh thu khoán và mức thuế khoán dự kiến của cá nhân để lấy ý kiến công khai, tham vấn ý kiến của Hội đồng tư vấn thuế và làm cơ sở cho Cục Thuế chỉ đạo, rà soát việc lập Sổ bộ thuế tại từng Chi cục Thuế.

- Trường hợp hộ kinh doanh nộp thuế khoán trong năm có thay đổi về hoạt động kinh doanh (ngành nghề, quy mô, địa điểm, ...) thì phải khai điều chỉnh, bổ sung để cơ quan thuế có cơ sở xác định lại doanh thu khoán, mức thuế khoán và các thông tin khác về cá nhân kinh doanh cho thời gian còn lại của năm tính thuế.

Trường hợp cá nhân kinh doanh không thay đổi về ngành nghề kinh doanh thì cơ quan thuế chỉ xác định lại doanh thu khoán để áp dụng cho thời gian còn lại của năm tính thuế nếu qua số liệu xác minh, kiểm tra, thanh tra có căn cứ xác định doanh thu khoán thay đổi từ 50% trở lên so với mức doanh thu đã khoán. Trường hợp có thay đổi ngành nghề kinh doanh thì thực hiện điều chỉnh bổ sung theo thực tế của ngành nghề kinh doanh thay đổi.

Chậm nhất là ngày 20 tháng 01 hàng năm, cơ quan thuế sẽ gửi thông báo nộp thuế cho các hộ kinh doanh trong khu vực mình quản lý. Căn cứ Thông báo nộp thuế, cá nhân nộp thuế khoán nộp tiền thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân của quý chậm nhất là ngày cuối cùng của quý.

Trường hợp hộ kinh doanh nộp thuế khoán có sử dụng hóa đơn của cơ quan thuế thì thời hạn nộp thuế đối với doanh thu trên hóa đơn là thời hạn khai thuế đối với doanh thu trên hóa đơn.

Hộ kinh doanh sẽ được giảm mức thuế khoán phải nộp trong một số trường hợp cụ thể, như ngưng / nghỉ kinh doanh; hộ kinh doanh bị thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn, bệnh hiểm nghèo hoặc chuyển đổi hình thức khai thuế. Tham khảo chi tiết tại công việc: Các trường hợp giảm thuế khoán

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây

Biểu mẫu:

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây

1,950