Mục lục

1. Cấu trúc trang PHÁP LÝ KHỞI NGHIỆP .1

2. Hướng dẫn sử dụng trang web .2

2.1. Thanh công cụ.2

2.2. Menu các tiện ích, công cụ.2

2.2.1. Tra cứu.3

2.2.1.1. Tra cứu mã ngành nghề.3

2.2.1.2. Tra cứu ngành nghề kinh doanh có điều kiện.4

2.2.1.3. Tra cứu mã HS.5

2.2.1.4. Tra cứu mức lương tối thiểu vùng.6

2.2.1.5. Tra cứu hàng hóa xuất khẩu - Nhập khẩu.7

2.2.1.6. Tra cứu thông tin cơ quan nhà nước.9

2.2.2. Tiện ích.9

2.2.2.1. Lịch công việc.9

2.2.2.2. Công việc pháp lý.10

2.2.2.3. Hệ thống biu mẫu.11

2.2.2.4. Hỗ trợ pháp lý.12

2.2.2.5. Review Hợp đồng.12

2.2.3. Bài viết13

2.2.3.1. Bài viết chính sách.13

2.2.3.2. Hỏi đáp pháp lý.14

2.2.3.3. Video.14

2.3. Tiện ích mới “Tạo hồ sơ online” .15

2.3.1. Giới thiệu tiện ích . 15

2.3.2. Sơ đồ quy trình tạo hồ sơ .16

2.3.3. Tạo hồ sơ cho công ty mới 16

2.3.4. Tạo hồ sơ cho công ty đã tạo trước đó .28

2.3.5. Khung tra cứu biểu mẫu.30

2.4. Hướng dẫn đăng ký/ đăng nhập thành viên .33

 

 

 

 

 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

1. Cấu trúc trang PHÁP LÝ KHỞI NGHIỆP

PHÁP LÝ KHỞI NGHIỆP bao gồm 4 phần chính như sau:

4

 

3

 

2

 

1

 

(1): Thanh công cụ của web

(2): Menu các tiện ích, công cụ

(3): Công cụ mới: Tạo hồ sơ online

(4): Khung đăng ký/đăng nhập

2. Hướng dẫn sử dụng trang web

2.1. Thanh công cụ

Thanh công cụ của PHÁP LÝ KHỞI NGHIỆP nằm ở đầu trang, thể hiện:

- Tên website;

- Hướng dẫn sử dụng website;

- Gói dịch vụ;

- Một số tiện ích nổi bật như: công việc pháp lý, bài viết chính sách, hỏi đáp;

- Liên hệ.

2.2. Menu các tiện ích, công cụ

Menu các tiện ích, công cụ nằmở góc bên trái trang web,bao gồm tất cả các tiện ích, công cụ tra cứu hiện có của PHÁP LÝ KHỞI NGHIỆP , được phân thành 3 nhóm như sau: Tra cứu, Tiện ích, Bài viết

 

2.2.1. Tra cứu

2.2.1.1. Tra cứu mãngành nghề:C ông cụ tra cứu mã ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp .

- Click vàomục “Tra cứu mã ngành nghề” tại hàng đầu tiên trong mục TRA CỨU của Menu nằm ởgóc bên trái Trang chủ. Hoặc, nhập mã ngành, tên ngành vào khung “Tra cứu mã ngành” nằm ở giữa góc bên phải Trang chủ.

Hoặc

- Nhập mã ngành nghề hoặc tên ngành nghề vào khung tìm kiếm và click “Tra cứu”

- Click vào kết quả hiển thị để xem mô tả chi tiết về ngành nghề .

Lưu ý : Đối với các ngành nghề quy định phải có vốn pháp định hoặc ngành nghề kinh doanh có điều kiện thì khách hàng có thể thấy khung thông báo về vốn pháp định và điều kiện kinh doanh đó. Click  vào  "Xem chi tiết"  để biết được điều kiện và thủ tục cấp phép để kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Lưu ý: Đối với khách hàng có tài khoản Free của PHÁP LÝ KHỞI NGHIỆPsẽ không xem được chi tiết về điều kiện và thủ tục cấp phép để kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Khách hàng vui lòng nâng cấp tài khoản trở thành Thành viên PLKNđể được quyền truy cập xem chi tiết nội dung này.

 

2.2.1.2. Tra cứu ngành nghề kinh doanh có điều kiện : T ra cứu các ngành nghề kinh doanh có điều kiện và thủ tục hồ sơ để xin cấp phép thành lập; hoạt động trong ngành nghề đó.

- Click vào mục “Tra cứu ngành nghề kinh doanh có điều kiện ” tại hàng thứ 2 trong mục TRA CỨU của Menu nằm ở góc bên trái Trang chủ.

- Nhập tên công việc, tên ngành nghề kinh doanh có điều kiện vào thanh tìm kiếm, khách hàng có thể tìm kiếm nhanh để giới hạn kết quả tìm kiếm bằng cách:

Ø   Chọn lĩnh vực

Ø   Tìm trong: Công việc pháp lý (điều kiện và thủ tục thực hiện) hoặc Biểu mẫu.

- Click vào kết quả hiển thị để xem chi tiết điều kiện và thủ tục cấp phép đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Lưu ý: Đối với khách hàng có tài khoản Free của PHÁP LÝ KHỞI NGHIỆPsẽ không xem được chi tiết về điều kiện và thủ tục cấp phép để kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Khách hàng vui lòng nâng cấp tài khoản trở thành Thành viên PLKN để được quyền truy cập xem chi tiết nội dung này.

2.2.1.3. Tra cứu mã HS hàng hóa và các thuế suất liên quan: C ông cụ tra cứu mã HS hàng hóa (dành cho doanh nghiệp xuất khẩu, nhập khẩu) và các thuế suất liên quan của hàng hóa đó .

- Click vào mục“Tra cứu mã HS” tại hàng thứ 3 trong mục TRA CỨU của Menu nằm ở góc bên trái Trang chủ.Hoặc tra cứu tại khung “Tra cứu mã HS” bên dưới mục Thông tin tài khoản nằm ở góc bên phải Trang chủ.

Hoặc

- Nhập “từ khóa” hoặc “mã HS” cần tìm, click vào kết quả hiển thị để xem mã hàng hóa (mã HS), thuế giá trị gia tăng và các thuế suất liên quan khác.

2.2.1.4. Tra cứu mức lương tối thiểu vùng : công cụ giúp khách hàng có thể dễ dàng tra cứu mức lương tối thiểu vùng của các khu vực trong cả nước.

- Click vào mục “Tra cứu mức lương tối thiểu vùng” tại hàng thứ 4 trong mục TRA CỨU của Menu nằm ởgóc bên trái Trang chủ.

- Chọn "Tỉnh thành" và chọn "Quận huyện" và nhấn nút "Tra cứu" để tra cứu mức lương tối thiểu vùng mà khách hàng mong muốn tìm kiếm.

 

2.2.1.5. Tra cứu hàng hóa xuất khẩu - nhập khẩu : c ông cụ tra cứu hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu; hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép, điều kiện; h àng hóa được miễn thuế,...

- Click vàomục“Tra cứu hàng hóa xuất khẩu – nhập khẩu tại hàng thứ 5 trong mục TRA CỨU của Menu nằm ởgóc bên trái Trang chủ.

 

-Nhập tên hàng hóa vào thanh tìm kiếm và nhấn Enter, khách hàng có thể tìm kiếm nhanh để giới hạn kết quả tìm kiếm bằng cách:

Ø   Chọn danh mục

Ø   Tìm trong: Mã HS/ Mã ngành, nghề/Công việc pháp lý (điều kiện và thủ tục thực hiện)/ Tên giấy phép XNK

2.2.1.6. Tra cứu thông tin cơ quan nhà nước : Tra cứu địa chỉ liên hệ của cơ quan nhà nước tại 63 tỉnh thành phố, bao gồm: địa chỉ, điện thoại, website, email, bản đồ của cơ quan đó.

- Click vào mục Tra cứu thông tin cơ quan nhà nước tại hàng thứ 6 trong mục TRA CỨU củaMenunằm ở góc bên trái Trang chủ.

- Chọn "Tỉnh" và chọn "Cơ quan trực thuộc " và/hoặcnhập nội dung tìm kiếm và nhấn“Tra cứu” để xem kết quả.

Click vào kết quả hiển thị để xem chi tiết về địa chỉ liên hệ, điện thoại, website, email, bản đồ và một số thủ tục giải quyết của cơ quan nhà nước mà khách hàng đã thao tác tra cứu.

2.2.2. Tiện ích

2.2.2.1. Lịch công việc : c ông cụ nhắc các công việc định kỳ và phát sinh cho doanh nghiệp.

- Click vàomục Lịch công việc tại hàng thứ 1 trong mục TIỆN ÍCH củaMenunằm ở góc bên trái Trang chủ.Hoặc click vào mục “Lịch công việc” tại ô Thông tin thành viên nằm ở góc trên bên phải Trang chủ để xem các công việc pháp lý, công việc cá nhân và công việc phát sinh.

Hoặc

Công việc pháp lý: công việc định kỳ mà doanh nghiệp phải thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành;

Công việc cá nhân : công việc doanh nghiệp tự thêm vào để đưa vào danh sách nhắc nhở cần thực hiện;

Công việc phát sinh : các công việc pháp lý của doanh nghiệp sắp sửa phải thực hiện dựa trên các quy định pháp luật mới ban hành.

- Ô “Đặt lịch công việc này ở từng công việc pháp lý bất kỳ - dành cho Công việc cá nhân: nhập và tùy chọn công việc tương ứng để đưa vào hệ thống nhắc việc.

Click vào khung "Công việc cá nhân" bên phải màn hình để đặt công việc mới hoặc chọn nhắc việc từ cây công việc có sẵn; sau đó chọn vào Thư mục cần lưu trữ.

Khách hàng có thể theo dõi những công việc mình sắp phải làm, những công việc chưa hoàn thành, đã hoàn thành và những công việc cá nhân tại khung bên phải của “Lịch công việc”.

Lưu ý: Đối với khách hàng có tài khoản Free của PHÁP LÝ KHỞI NGHIỆPsẽ không sử dụng được tiện ích “Lịch công việc”. Khách hàng vui lòng nâng cấp tài khoản trở thành Thành viên PLKN để được sử dụng tiện ích này.

2.2.2.2. Công việc pháp lý : T ra cứu tất cả các công việc pháp lý (bao gồm: điều kiện và thủ tục thực hiện, căn cứ pháp lý) dành cho doanh nghiệp và hộ kinh doanh.

- Click vào mục Công việc pháp lý tại hàng thứ 2 trong mục TIỆN ÍCH của Menu nằm ở góc bên trái Trang chủ. Sau đó, chọn loại hình doanh nghiệp phù hợp với nội dung cần tìm.

Hoặc:

-           Chọn tab“Công việc pháp lý” trên thanh công cụ của website.

- Nhập tên công việc, tên hoặc ký hiệu biểu mẫu vào thanh tìm kiếm, khách hàng có thể tìm kiếm nhanh để giới hạn kết quả tìm kiếm bằng cách:

Ø   Chọn loại hình doanh nghiệp phù hợp

Ø   Tìm trong: Công việc pháp lý (điều kiện và thủ tục thực hiện) hoặc Biểu mẫu.

Ø   Chọn công việc pháp lý theo gợi ý để tra cứu nhanh công việc như: Khi doanh nghiệp mới thành lập, Thực hiện định kỳ, Đăng ký kinh doanh, Lao động – Tiền lương, Thuế - Kế toán.

2.2.2.3. Hệ thốn g biu mẫu: X em biểu mẫu, điền trực tuyến, tự động cập nhật thông tin doanh nghiệp, lưu trữ biểu mẫu,...

- Click vàomục Hệ thống biễu mẫu” tại hàng thứ 3 trong mục TIỆN ÍCH của Menu nằm ở góc bên trái Trang chủ.

- Để sử dụng chức năng điền mẫu trực tuyến, khách hàng cần c lick vào tên biểu mẫu được nhắc đến trong một công việc pháp lý, chọn vào ô “Chi tiết biểu mẫu” .

Để tiến hành điền thông tin vào biểu mẫu có hai cách như sau:

Cách 1:

Điền thông tin trực tuyến vào biểu mẫu đó, dựa theo những ghi chú nghiêng màu đỏ, sau đó tùy chọn “Tải biểu mẫu đã chỉnh sửa” hoặc“In biểu mẫu”.

Sau khi hoàn thiện các thông tin trên biểu mẫu, người dùng bỏ các thông tin hướng dẫn, chữ nghiêng màu đỏ khỏi biểu mẫu.

Cách 2: Khách hàng có thể điền thông tin biểu mẫu bằng cách click vào ô “Tạo hồ sơ online”, khách hàng sẽ không phải điền nhiều lần những thông tin giống nhau phải điền lặp đi lặp lại theo cách 1.

Ví dụ: Thông tin người đại diện theo pháp luật là ông NGUYỄN VĂN A xuất hiện ở hai vị trí trong một biểu mẫu: Họ và tên người đại diện theo pháp luật ở đầu đơn và ở phần chữ ký, khách hàng chỉ cần nhập thông tin một lần, tên NGUYỄN VĂN A tự động xuất hiện ở hai vị trí này.

Sau khi khách hàng chọn ô“Tạo hồ sơ online” với loại hình doanh nghiệp phù hợp, kết quả hiển thị biểu mẫu cần điền và những loại giấy tờ liên quan. Khách hàng tiếp tục click “Sử dụng biểu mẫu này” hoặc Biểu mẫu liên quan để tạo hồ sơ online.

Tiếp theo, khách hàng có thể chọn lại loại hình doanh nghiệp (nếu biểu mẫu này dùng chung được cho nhiều loại hình doanh nghiệp) => Chọn Doanh nghiệp đã tạo hoặc Tạo Doanh nghiệp mới (nhập tên doanh nghiệp mới) và click “Bắt đầu soạn thảo”.

Tiếp theo, click ô“Nhập thông tin” để hiển thị form điền thông tin doanh nghiệp online

- Ẩn thanh Menutính năng bên trái để mở rộng giao diện điền thông tin online cho doanh nghiệp của mình. Sau đó, click vào chỗ trống “…” ở biểu mẫu bên trái để hệ thống tự động đưa về ô nhập thông tin bên phải.

Lưu ý: Khuyến khích khách hàng click vào chỗ trống “…” ở biểu mẫu bên trái để điền thông tin từ trên xuống dưới, tránh bỏ sót thông tin cần điền trên biểu mẫu.

Khách hànghoàn thành việc điền thông tin biểu mẫu có thể tùy chọn “Lưu” hoặc “Tải về”.

2.2.2.4. Hỗ trợ pháp lý : Trong quá trình sử dụng dịch vụ của PHÁP LÝ KHỞI NGHIỆP , khách hàng luôn nhận được sự hỗ trợ từ đội ngũ chuyên viên hỗ trợ pháp lý. Đội ngũ này sẽ luôn đồng hành, giải đáp những vướng mắc pháp lý trong quá trình sử dụng và trong quá trình kinh doanh của doanh nghiệp.

- Click vàomục Hỗ trợ pháp lý tại hàng thứ 4trong mụcTIỆN ÍCH của Menu nằm ở góc bên trái Trang chủ.

 

- Điền thông tin cần thiết như họ và tên, số điện thoại, email và nội dung cần tư vấn để chúng tôi tiện giải đáp thắc mắc, gửi nội dung giải đáp đến khách hàng.

2.2.2.5. Review Hợp đồng : Đây là tiện ích dành cho thành viên PLKN (không bao gồm Tài khoản Free) được gửi hợp đồng của mình (bao gồm: Hợp đồng lao động, nội quy lao động và thỏa ước lao động tập thể ) cho webstie để đội ngũ chuyên viên PHÁP LÝ KHỞI NGHIỆP review về nội dung căn cứ pháp lý .

- Click vào mục “Review Hợp đồng” tại hàng thứ 5 trong mục TIỆN ÍCHcủa Menu nằm ở góc bên trái Trang chủ.

- Khách hàng có thể bắt đầu yêu cầu review hợp đồng bằng hai cách:

Cách 1: vào “ Danh sách hợp đồng cần review”, sau đó click “ Thêm hợp đồng mới”

Cách 2: Click “Thêm hợp đồng”

- Nhập các thông tin liên quan để được review hợp đồng chính xác nhất, các thông tin như:

Ø  Loại hợp đồng

Ø  Tên hợp đồng

Ø  Mô tả hợp đồng (nếu có)

Ø  Email nhận thông báo review hợp đồng (nếu có)

Và gửi file hợp đồng cho website bằng cách: click vào “File hợp đồng” và click “Cập nhật”.

Lưu ý: Khách hàng có thể xem lại những hợp đồng đang yêu cầu review tại mục “Danh sách hợp đồng cần review” và những hợp đồng đã được review tại mục “Danh sách hợp đồng đã review” tại khung “Review Hợp đồng” tại hàng thứ 5 trong mục TIỆN ÍCH của Menu nằm ở góc bên trái Trang chủ.

2.2.3. Bài viết

2.2.3.1. Bài viết chính sách : Hệ thống bài viết cập nhật các quy định pháp luật ảnh hưởng đến doanh nghiệp.

- Click vào tab “Bài viết chính sách” ở thanh công cụ màu xanh nằm trên cùng của website, hoặc Click trực tiếp mục “Bài viết chính sách” tại hàng thứ 1 trong mục BÀI VIẾTcủa Menu nằm ở góc bên trái Trang chủ.

Hoặc

-           Hoặc click vào các mục của bài viết chính sách ở giữa trang chủ.

 

2.2.3.2. Hỏi đáp pháp lý : Đây là tiện ích tra cứu những câu hỏi pháp lý (có giải đáp) về các lĩnh vực: bảo hiểm, doanh nghiệp, Lao động - Tiền lương, Sở hữu trí tuệ, Thuế - Kế toán,...

- Click vào mục “Hỏi đáp pháp lý” tại hàng thứ 2 trong mục BÀI VIẾTcủa Menu nằm ở góc bên trái Trang chủ.

Hoặc click vào mục “Hỏi đáp” ở thanh công cụ màu xanh nằm trên cùng website.

 

2.2.3.3. Video

- Click vào mục "Video" tại hàng thứ 3 trong mục BÀI VIẾTMenu góc bên trái Trang chủ.

 

2.3. Tiện ích mới “Tạo hồ sơ online”

2.3.1. Giới thiệu tiện ích

“Tạo hồ sơ online” là tiện ích mới của PHÁP LÝ KHỞI NGHIỆPvà đang trong quá trình hoàn thiện, nâng cấp. Với hơn 1000 biểu mẫudoanh nghiệp phải thực hiện khi thành lập, hoạt độngchấm dứt được chuyển hóa thông tin từ biểu mẫu gốc thành các form điền hồ sơ ngắn gọn, chỉ chứa các thông tin cần điền.

Khách hàng chỉ cần điền, chọn những thông tin đã được liệt kê tại form mà không phải đọc hết biểu mẫu gốc, đồng thời những thông tin trùng nhau thì sẽ tự động liên kết qua các biểu mẫu liên quan. Từ đó, tiện ích giúp khách hàng tạo hồ sơ trực tuyến một cách nhanh chóng, tiện lợi và hiệu quả.

Tiện ích “Tạo hồ sơ online” nằm ở vị trí nổi bật, chính giữa website PHÁP LÝ KHỞI NGHIỆP , khách hàng có thể dễ dàng tìm thấy và trải nghiệm.

Tiện íchchia những hồ sơ mà doanh nghiệp phải thực hiện từ khi thành lập, hoạt động đến khi chấm dứt doanh nghiệp thành các gói dịch vụ thuộc 3 nhóm:

-           Thành lập: Gồm các gói dịch vụ chứa các hồ sơ đăng ký doanh nghiệp mới và các hồ sơ doanh nghiệp mới thành lập phải thực hiện.

-           Hoạt động: Gồm các gói dịch vụ chứa các hồ sơ mà doanh nghiệp phải thực hiện t rong quá trình hoạt động.

-           Chấm dứt: Gồm các gói dịch vụ chứa các hồ sơ để tạm ngừng hoặc chấm dứt hoạt động doanh nghiệp.

2.3.2. Sơ đồ quy trình tạo hồ sơ

 

2.3.3. Tạo hồ sơ cho công ty mới

Khách hàng chưa thành lập công ty, chưa từng tạo hồ sơ trên PHÁP LÝ KHỞI NGHIỆP , muốn“Tạo hồ sơ online” thì thực hiện theo các bước sau đây:

Bước 1: Chọn nhóm gói dịch vụ muốn tạohồ sơ (Thành lập, Hoạt động, Chấm dứt)

Bước 2: Điền đủ các thông tin theo yêu cầu để bắt đầu tạo một doanh nghiệp mới vàclick “Tạo hồ sơ”

- Nếu bạn đã đăng nhập tài khoản thì xuất hiện giao diện như sau:

Chọn loại hình doanh nghiệp -> nhập tên công ty -> click “ Tạo hồ sơ ” để bắt đầu tạo hồ sơ.

- Nếu bạn chưa đăng ký/đăng nhập tài khoản thì sẽ hiện giao diện:

Chọn loại hình doanh nghiệp -> nhập tên công ty -> nhập các thông tin yêu cầu -> click “Tạo hồ sơ” để bắt đầu tạo hồ sơ.

Sau khi click “Tạo hồ sơ” trang Tạo hồ sơ online hiện ra như sau:

Trang giao diện Tạo hồ sơ online gồm các mục sau:

(1)Thông tin doanh nghiệp:Gồm 3 nhómgói dịch vụ Thành lập, Hoạt động, Chấm dứt. Khách hàng có thể thay đổi nhóm gói dịch vụ mình muốn tạo hồ sơ tại đây.

(2) Các gói dịch vụ có trong mỗi nhóm Thành lập/ Hoạt động/ Chấm dứt.

(3)Loạihình công tyvà tên công ty của khách hàng.

(4)Các thông tin cơ bản của một công ty,thông tin này sẽđược sử dụngxuyên suốt cho quá trình thực hiện cáchồ sơ của công ty đó.

(5) Thêm gói tính năng trong phần khác của công ty đó.

Ví dụ: Công ty TNHH 123, khách hàng đang tạo hồ sơ trong phần Thành lập, bây giờ muốn tạo hồ sơ trong phần Hoạt động, Chấm dứt thì thêm vào

Bước 3: Chọn gói dịch vụ mình muốn tạo hồ sơ

Trường hợp 1: Chọn gói dịch vụ KHÔNG có câu hỏi lọc hồ sơ:

Ví dụ: Gói đăng ký kinh doanh

Khi chọn vào gói dịch vụ không có câu hỏi lọc hồ sơ, sẽ hiện ra các hồ sơ trong gói dịch vụ đó tại (1).

Trường hợp chọn gói dịch vụ có nhiều gói dịch vụ nhỏ thì tiếp tục chọn gói dịch vụ nhỏ để hiện ra các hồ sơ trong gói dịch vụ nhỏ đó.

Tại (2) là nội dung giới thiệu gói dịch vụ mà khách hàng đã chọn.

Trường hợp 2: Chọn gói dịch vụ CÓ câu hỏi lọc hồ sơ:

Ví dụ: Gói hồ sơ nhân sự ban đầu

 

 

 

Khi chọn vào gói dịch vụ có câu hỏi lọc hồ sơ sẽ hiện ra các hồ sơ trong gói dịch vụ đó tại (1) như hình trên.

Tại (2) là câu hỏi lọc hồ sơ của gói dịch vụ đó. Trường hợp chọn gói dịch vụ mà trong đó có nhiều gói dịch vụ nhỏ thì tiếp tục chọn gói dịch vụ nhỏ để trả lời câu hỏi lọc hồ sơ.

Mục đích của việc trả lời các câu hỏi này là để hệ thống lọc ra các bộ hồ sơ phù hợp mà công ty của khách hàng phải thực hiện.Lưu ý rằng, câu trả lời phải đúng với trường hợp của doanh nghiệp , khách hàng có thể tham khảo hướng dẫn trả lời bên cạnh mỗi câu hỏi.

Khi trả lời câu hỏi tại (2), các hồ sơ tại (1) sẽ thay đổi theo câu trả lời của khách hàng.

Tại (3) là nội dung giới thiệu gói dịch vụ mà khách hàng đã chọn.

Bước 4: Chọnhồ sơ muốn tạo

Ví dụ: chọn “Đăng ký thành lập doanh nghiệp”

 

Bước 5: Trả lời câu hỏi lọc biểu mẫu (Tùy bộ hồ sơ, có thể có hoặc không)

Sau khi chọn hồ sơ muốn tạo, giao diện sẽ hiện ra như sau:

 

Khách hàng trả lời các câu hỏi lọc biểu mẫu để tiếp tục tạo hồ sơ.

Câu trả lời phải đúng với trường hợp của doanh nghiệp. Việc trả lời các câu hỏi này là để hệ thống lọc ra các biểu mẫu có trong hồ sơ để phù hợp với doanh nghiệp.

Sau khi trả lời xong, click Tiếp tục. Các biểu mẫu cần có của một bộ hồ sơ hiện ra tại (1)

Ví dụ: Khách hàng đang thực hiện “Đăng ký thành lập doanh nghiệp”:

- Cho công ty TNHH một thành viên

- Có cá nhân làm chủ sở hữu

-N gười đại diện theo pháp luật trực tiếp nộphồ sơ

Hồ sơ sẽ gồm: Giấy đề nghị đăng ký thành lập doanh nghiệp Điều lệ công ty TNHH MTV do cá nhân làm chủ sở hữu

Tại (2) là nội dung hướng dẫn, các quy định của pháp luật về hồ sơ mà khách hàng đang tạo, khách hàng có thể tham khảo.

Bước 6: Chọn từng biểu mẫu và bắt đầuđiền thông tin.

Khách hàng click vào tên biểu mẫu để bắt đầu tiền thông tin.

Ví dụ: Click vào mẫu “ Giấy đề nghị đăng ký thành lập doanh nghiệp ” của hồ sơ giao diện hiện ra như sau:

(1): Là đường dẫn của biểu mẫu đó, cho khách hàng biết biểu mẫu này thuộc gói dịch vụ nào, hồ sơ nào.

(2): Tên của biểu mẫu đang điền.

Khách hàng có thể ẩn gói dịch vụ tại (3) để mở rộng trang điền hồ sơ.

Để điền thông tin vào mẫu, khách hàng có click vào “Nhập thông tin” hoặc click vào các chỗ chấm cần điền như hình bên dưới:

 

Form điền sẽ hiện ra bên phải của biểu mẫu, khách hàng có thể vừa điền vừa theo dõi kết quả như sau:

Bước 7: Lưu thông tin đã điền

Sau khi nhập thông tin xong, chọn “Lưu” để lưu thông tin đã điền.

Trên mỗi biểu mẫu sẽ hiện thanh phần trăm thông tin mà khách hàng đã điền, nếu hiện 100% tức là đã điền đầy đủ, ngược lại thì khách hàng có thể kiểm tra lại thông tin nào còn thiếu và bổ sung.

Bước 8: Tải mẫu về

Sau khi đã điền xong mẫu, khách hàng click “Tải về” để tải mẫu về.

Sau khi điền xong một biểu mẫu của bộ hồ sơ, để điền các biểu mẫu còn lại khách hàng click vào dấu mũi tên bên cạnh tên biểu mẫu (hình bên dưới) để quay lại danh sách biểu mẫu.

Sau đó, chọn biểu mẫu tiếp theo để điền thông tin.

Bước 9: Xem hồ sơ đính kèm, nơi nộp hồ sơ

Khi khách hàng đã hoàn thành hết các biểu mẫu của bộ hồ sơ thì click “Tiếp tục” để xem các giấy tờ đính kèm của hồ sơ đó.

Bước 10: Hoàn thành hồ sơ

Bước cuối cùng, khách hàng click vào hoàn thành khi xem hồ sơ đính kèm để xem tổng quát hết các biểu mẫu, giấy tờ kèm theo, nơi nộp hồ sơ và thời hạn giải quyết hồ sơ theo quy định của pháp luật.

2.3.4. Tạo hồ sơ cho công ty đãcó hồ sơ trước đó

Đối với những khách hàng đã tạo hồ sơ cho một công ty tại PHÁP LÝ KHỞI NGHIỆP và muốn tạo thêm hồ sơ khác cho công ty đó thì thực hiện như sau:

Bước 1: Click vào “Quản lý doanh nghiệp” tại khung thông tin thành viên

Bước 2: Chọn công ty mình muốn tiếp tục tạo hồ sơ

Sau khi click vào “Quản lý doanh nghiệp” thì sẽ hiện danh sách các công ty mà tài khoản của  khách hàng đã tạo và chọn công ty muốn tiếp tục tạo hồ sơ.

Lưu ý: Khách hàng có thể lựa chọn nhóm gói dịch vụ (Thành lập/Hoạt động/Chấm dứt) muốn tạo hồ sơ tại  “Thông tin doanh nghiệp”

Ví dụ: Chọn“Thành lập” => chọn “CÔNG TY TNHH 123” thì sẽ hiện ra trang tạo hồ sơ online như sau:

Sau khi chọn công ty muốn tạo thêm hồ sơ, khách hàng tiếp tục thực hiện theo từ Bước 3: Chọn gói dịch vụmuốn tạo hồ sơ của mục 2.3.3 để tạo hồ sơ.

2.3.5. Review hồ sơ

Review hồ sơ là tiện ích mới của PHÁP LÝ KHỞI NGHIỆP giúp khách hàng kiểm tra lại biểu mẫu mình đã điền hợp lý, đầy đủ chưa, có phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành không.

Đội ngũ chuyên viên hỗ trợ kiểm tra yêu cầu review hồ sơ của khách hàng mỗi ngày và sẽ phản hồi khách hàng trong thời gian sớm nhất có thể.

Để yêu cầu review biểu mẫu của mình, khách hàng thực hiện như sau:

Bước 1: Click vào nút “Yêu cầu Review” tại biểu mẫu muốn review

Bước 2: Ghi chú nội dung muốn review vào khung Thông tin yêu cầu

Bước 3: Click “Gửi”

Mỗi biểu mẫu có thể được yêu cầu review nhiều lần, khách hàng có thể xem danh sách yêu cầu review của biểu mẫu và tình trạng xử lý yêu cầu review tại nút bên cạnh nút “Yêu cầu review” như hình bên dưới:

Để xem nội dung phản hồi của chuyên viên, khách hàng click vào mỗi yêu cầu review:

Ngoài ra, khách hàng có thể xem danh sách tất các biểu mẫu mà tài khoản của mình đã yêu cầu review tại nút “ Tính năng ” trên thanh màu xanh bên trái.

Bên dưới mỗi biểu mẫu sẽ thể hiện trạng thái xử lý yêu cầu review, nếu đã xử lý thì khách hàng có thể click vào link biểu mẫu để xem phản hồi của chuyên viên.

2.3.6. Khung tra cứu biểu mẫu

Khách hàng có thể tìm kiếm biểu mẫu bằng cách nhập tên biểu mẫu vào khung tra cứu hoặc chọn nhanh các từ khóa tra cứu nhanh có sẵn để tra cứu.

Sau khi tra cứu, kết quả sẽ hiện ra như sau:

5

 

1

 

2

 

3

 

4

 

 

Kết quả hiện ra là tất cả số lượng các biểu mẫu có nội dung, tiêu đề liên quan đến từ khóa tìm kiếm. Các biểu mẫu được phân theo 3 mục ứng với  “Thành lập”, “Hoạt động” và “Chấm dứt”.

Kháchhàng có thể chọn mục mình muốn tìm mẫu để thu hẹp số lượng biểu mẫu tại “Loại hoạt động” .

Mỗi kết quả là một biểu mẫu gồm 5 thông tin chính:

1.       Đường dẫn vị trí, công việc pháp lý chứa biểu mẫu đó

2.       Tên biểu mẫu

3.       Loại hình công ty có thể sử dụng biểu mẫu

4.       Giấy tờ liên quan: Các giấy tờ khác đi kèm với biểu mẫu đang tìm để tạo thành một bộ hồ sơ hoàn chỉnh

5.       Công việc thuộc gói Free hay có phí

1

 
Bấm vào biểu mẫu cần tìm, thì sẽ hiện ra như sau:

6

 

5

 

4

 

3

 

2

 

1.       Tên biểu mẫu

2.       Biểu mẫu thuộc công việc Free hay có phí

3.       Đường dẫn vị trí, công việc pháp lý chứa biểu mẫu đó

4.       Loại hình công ty có thể sử dụng biểu mẫu: Đối với mỗi loại công ty sẽ hiện ra biểu mẫu đi kèm thích hợp

5.       Giấy tờ liên quan: Các giấy tờ khác đi kèm với biểu mẫu đang tìm để tạo thành một bộ hồ sơ hoàn chỉnh

6.       Nội dung biểu mẫu

 

 

 

Khi khách Click “Sử dụng biểu mẫu này” thì xuất hiện bảng để chọn loại hình công ty => chọn công ty đã có của tài khoản hoặc tạo một công ty mới để thêm biểu mẫu này.

Cuối cùng, click vào “ Bắt đầu soạn thảo” để đi đến trang làm việc và tạo biểu mẫu đó.

Sau khi điền xong biểu mẫu đó, khách hàng có thể tải ngay biễu mẫu đó về.

2.4. Hướng dẫn đăng ký/ đăng nhập thành viên

Khách hàng có thể đăng ký thành viên từ:

- Mục Đăng ký mới tại khung thông tin thành viên góc trên bên phảitrang chủ hoặctại bất kỳ trang tiện ích con nào của trang web.

Khách hàng có thể đăngnhập thành viên từ:

- Mục Đăng nhập tại khung thông tin thành viên góc trên bên phảitrang chủ hoặctại bất kỳ trang tiện ích con nào của trang web.

Có 2 cách đăng nhập:

- Nhập tên tài khoản và mật khẩu

- Nhập Email và mật khẩu

Trường hợp quên mật khẩu:

- Bấm vào nút Quên mật khẩu, nhập Email để hệ thống gửi lại mật khẩu mới.

- Gọi điện cho nhân viên Chăm sóc người dùng nhờ reset mật khẩu

- Gọi điện đến tổng đài hỗ trợ (028) 3930 3279 (06 lines)