Hỗ trợ tiếp cận tín dụng

Hỗ trợ tiếp cận tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa là việc giúp doanh nghiệp có thêm thông tin về các hoạt động liên quan đến tín dụng như mức độ tiếp cận vốn thông qua hệ thống tài chính. 

- Tùy từng thời kỳ, Chính phủ quyết định chính sách hỗ trợ tổ chức tín dụng tăng dư nợ cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa; khuyến khích tổ chức tín dụng cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa dựa trên xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp và biện pháp phù hợp khác; khuyến khích thành lập tổ chức tư vấn độc lập để xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp nhỏ và vừa; doanh nghiệp có thể căn cứ vào đó để có thể xem xét và nghị nghị nhận các chính sách hỗ trợ đó.

- Được cơ quan, tổ chức, cá nhân hỗ trợ xây dựng phương án sản xuất, kinh doanh khả thi, tăng cường năng lực quản trị, kỹ năng quản lý, minh bạch hóa tài chính của doanh nghiệp để nâng cao khả năng tiếp cận tín dụng.

- Được cấp bảo lãnh tín dụng tại Quỹ bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa

Qũy bảo lãnh tín dụng do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thành lập và thực hiện chức năng cấp bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Việc bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa dựa trên một trong các yếu tố sau:

- Tài sản bảo đảm.

- Phương án sản xuất, kinh doanh khả thi. 

- Xếp hạng tín nhiệm của doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây

422