Hộ kinh doanh

Tên công việc
1 Thành lập
2 Hoạt động
3 Chấm dứt
4 Pháp lý trong quá trình hoạt động