Giao kết hợp đồng lao động với nhóm người

Đối với các công việc theo mùa vụ, công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng thì nhóm người lao động có thể ủy quyền cho một người lao động trong nhóm đại diện giao kết hợp đồng lao động bằng văn bản; trường hợp này hợp đồng lao động có hiệu lực như giao kết với từng người.

Những người lao động trong nhóm phải lập Giấy ủy quyền đại diện nhóm giao kết hợp đồng lao động với các nội dung chính yếu sau:

1. Họ và tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, địa chỉ thường trú, nghề nghiệp, chữ ký của người lao động nhận ủy quyền;

2. Họ và tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, địa chỉ thường trú, nghề nghiệp, chữ ký của từng người lao động trong nhóm ủy quyền;

3. Nội dung ủy quyền, thời hạn ủy quyền.

Giấy ủy quyền này phải được xuất trình và lưu kèm theo khi thực hiện giao kết hợp đồng lao động.

Ngoài ra, khi giao kết hợp đồng lao động thì phải kèm theo danh sách ghi rõ: họ tên, tuổi, giới tính, địa chỉ thường trú, nghề nghiệp và chữ ký của từng người lao động trong nhóm. Cho nên, doanh nghiệp cần yêu cầu phía người lao động chuẩn bị trước danh sách này.

Người được ủy quyền không được tiếp tục ủy quyền cho người khác giao kết hợp đồng lao động.

Tham khảo mẫu Hợp đồng lao động với nhóm người lao động Danh sách các người lao động trong nhóm.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây

Biểu mẫu:

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây

4,046