Yêu cầu bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng giống cây trồng trong Doanh Nghiệp Tư Nhân

Yêu cầu bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng giống cây trồng

Hình từ Internet

I. Các trường hợp bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng giống cây trồng

Doanh nghiệp tư nhân (đủ điều kiện theo luật định) có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền bắt buộc người nắm độc quyền sử dụng sử dụng giống cây trồng (gồm chủ bằng bảo hộ hoặc người được chủ bằng bảo hộ chuyển giao quyền sử dụng độc quyền) chuyển giao quyền sử dụng giống cây trồng cho doanh nghiệp tư nhân mà không cần sự đồng ý của người nắm độc quyền đó trong các trường hợp sau đây:

1. Việc sử dụng giống cây trồng nhằm mục đích công cộng, phi thư­ơng mại, phục vụ nhu cầu quốc phòng, an ninh, an ninh lương thực và dinh d­ưỡng cho nhân dân hoặc đáp ứng các nhu cầu cấp thiết của xã hội gồm: khắc phục các trường hợp khẩn cấp như thiên tai, dịch bệnh, chiến tranh, ô nhiễm môi trường trên diện rộng.

2. Người có nhu cầu và năng lực sử dụng giống cây trồng không đạt đư­ợc thoả thuận với người nắm độc quyền sử dụng giống cây trồng về việc ký kết hợp đồng sử dụng giống cây trồng mặc dù trong một thời gian hợp lý đã cố gắng thương lư­ợng với mức giá và các điều kiện th­ương mại thoả đáng;

3. Ng­ười nắm độc quyền sử dụng giống cây trồng bị coi là thực hiện hành vi hạn chế cạnh tranh bị cấm theo quy định của pháp luật về cạnh tranh.

Ng­ười nắm độc quyền sử dụng giống cây trồng có quyền yêu cầu chấm dứt quyền sử dụng khi căn cứ bắt buộc chuyển giao nêu trên không còn tồn tại và không có khả năng tái xuất hiện với điều kiện việc chấm dứt quyền sử dụng đó không gây thiệt hại cho bên đ­ược chuyển giao quyền sử dụng.

II. Điều kiện thực hiện việc chuyển giao quyền sử dụng giống cây trồng theo quyết định bắt buộc

- Quyền sử dụng được chuyển giao không phải là quyền độc quyền;

- Quyền sử dụng được chuyển giao chỉ được giới hạn trong phạm vi và thời hạn đủ để đáp ứng mục đích chuyển giao và chủ yếu để cung cấp cho thị trường trong nước, trừ trường hợp ng­ười nắm độc quyền sử dụng giống cây trồng có hành vi hạn chế cạnh tranh bị cấm.;

- Người được chuyển giao quyền sử dụng không được chuyển nhượng quyền đó cho người khác, trừ trường hợp chuyển nhượng cùng với cơ sở kinh doanh của mình và không được chuyển giao quyền sử dụng thứ cấp cho người khác;

- Người được chuyển giao quyền sử dụng phải đền bù thoả đáng cho người nắm độc quyền sử dụng giống cây trồng tuỳ thuộc vào giá trị kinh tế của quyền sử dụng đó trong từng trường hợp cụ thể, phù hợp với khung giá đền bù do Chính phủ quy định.

III. Thủ tục chuyển giao quyền sử dụng giống cây trồng theo quyết định bắt buộc

1. Thẩm quyền quyết định bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng giống cây trồng

 - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng đối với những giống cây trồng được bảo hộ thuộc các loài cây trồng nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản.

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế quyết định bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng đối với những giống cây trồng được bảo hộ sử dụng với mục đích làm thuốc.

2. Quyền yêu cầu nhận chuyển giao quyền sử dụng giống cây trồng của doanh nghiệp

Nếu quyền sử dụng giống cây trồng thuộc các trường hợp bắt buộc chuyển giao, doanh nghiệp tư nhân có quyền nộp hồ sơ đăng ký nhận chuyển giao quyền sử dụng giống cây trồng theo quyết định bắt buộc khi:

- Doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng giống cây trồng; hoặc

- Doanh nghiệp không đạt được thỏa thuận sử dụng giống cây trồng; hoặc

- Doanh nghiệp bị cản trở cạnh tranh do ng­ười nắm độc quyền sử dụng giống cây trồng bị coi là thực hiện hành vi hạn chế cạnh tranh bị cấm. 

3. Thành phần hồ sơ chuyển giao quyền sử dụng giống cây trồng

- Tờ khai yêu cầu bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng giống cây trồng (mẫu tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư 03/2021/TT-BNNPTNT);

- Bản sao chụp Giấy chứng nhận đăng ký sản xuất, kinh doanh giống cây trồng;

- Báo cáo năng lực tài chính để thực hiện việc đền bù cho bên chuyển giao theo quy định;

- Tài liệu chứng minh yêu cầu bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng giống cây trồng là có căn cứ xác đáng theo quy định của pháp luật đối với trường hợp 2, 3 nêu tại Mục I bên trên.

- Giấy ủy quyền trong trường hợp nộp hồ sơ thông qua đại diện;

- Bản sao chụp biên lai thu lệ phí hoặc bản fax giấy tờ chứng minh đã chuyển tiền vào tài khoản của Cơ quan bảo hộ giống cây trồng.

4. Cách thức và nơi nộp hồ sơ:

Doanh nghiệp có thể tự mình hoặc thông qua đại diện hợp pháp tại Việt Nam để nộp hồ sơ đến Cục Trồng trọt (Văn phòng Bảo hộ giống cây trồng) thông qua hình thức:

- Nộp trực tiếp;

- Hoặc qua bưu điện.

5. Thời hạn giải quyết:

Trường hợp chuyển giao bắt buộc quyền sử dụng giống cây trồng được bảo hộ sử dụng nhằm mục đích công cộng, phi thư­ơng mại, phục vụ nhu cầu quốc phòng, an ninh, an ninh lương thực và dinh d­ưỡng cho nhân dân hoặc đáp ứng các nhu cầu cấp thiết của xã hội

- Kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ: trong 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, Cục Trồng trọt thông báo cho doanh nghiệp tư nhân để hoàn thiện hồ sơ;

- Ra quyết định bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng giống cây trồng và thông báo quyết định cho bên chuyển giao và bên nhận chuyển giao để thi hành: trong 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ theo quy định.

Trường hợp chuyển giao bắt buộc quyền sử dụng giống cây trồng được bảo hộ do doanh nghiệp tư nhân có nhu cầu sử dụng giống cây trồng; hoặc không đạt được thỏa thuận sử dụng giống cây trồng hoặc bị cản trở cạnh tranh

- Kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ: trong 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ Cơ quan bảo hộ giống cây trồng thông báo cho doanh nghiệp tư nhân để hoàn thiện hồ sơ;

- Thông báo cho người nắm độc quyền sử dụng giống cây trồng: trong vòng 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ;

- Người nắm độc quyền sử dụng giống cây trồng phải trả lời bằng văn bản: trong 30 ngày làm việc, kể từ ngày ra thông báo; 

Trường hợp người nắm độc quyền sử dụng giống cây trồng không đồng ý với yêu cầu chuyển giao bắt buộc quyền sử dụng giống cây trồng, trong vòng 15 ngày làm việc, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời bằng văn bản;

- Nếu yêu cầu ra quyết định chuyển giao quyền sử dụng giống cây trồng không có căn cứ xác đáng thì Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ra thông báo từ chối, có nêu rõ lý do từ chối.

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ra quyết định bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng giống cây trồng nếu yêu cầu chuyển giao bắt buộc quyền sử dụng giống cây trồng phù hợp với quy định và thông báo quyết định cho bên chuyển giao và bên nhận chuyển giao để thi hành.

Lưu ý: Người nắm độc quyền sử dụng giống cây trồng có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, đình chỉ hiệu lực, hủy bỏ hiệu lực của quyết định chuyển giao bắt buộc quyền sử dụng giống cây trồng được bảo hộ và phải nộp phí, lệ phí theo quy định trong các trường hợp sau đây:

- Được sửa đổi khi điều kiện dẫn đến việc ra quyết định chuyển giao bắt buộc đã thay đổi;

- Bị đình chỉ khi điều kiện dẫn đến việc ra quyết định chuyển giao bắt buộc không còn tồn tại;

- Bị hủy bỏ khi có căn cứ chứng minh quyết định chuyển giao bắt buộc là trái quy định pháp luật.

Trình tự, thủ tục sửa đổi, đình chỉ hiệu lực, hủy bỏ hiệu lực của quyết định chuyển giao bắt buộc quyền sử dụng giống cây trồng được bảo hộ được quy định cụ thể tại Điều 32 Nghị định 88/2010/NĐ-CP.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

875