Trích lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ trong Công ty Hợp Danh

Trích lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ công ty hợp danh

Hình từ Internet

Quỹ phát triển khoa học và công nghệ là quỹ do công ty hợp danh trích lập để tăng cường tiềm lực khoa học công nghệ cho công ty hợp danh, góp phần nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của công ty hợp danh trên thị trường. Các khoản chi của Quỹ chỉ được cơ quan thuế chấp nhận khi sử dụng vào đúng mục đích nêu trên và phải có đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp.

Việc thành lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ này là không bắt buộc. Công ty hợp danh có quyền trích từ thu nhập tính thuế thu nhập doanh nghiệp một tỷ lệ hợp lý, nhưng tối đa không quá 10% để lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của công ty hợp danh.

Hàng năm, công ty hợp danh phải lập Báo cáo trích lập và sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ (Mẫu 02 ban hành kèm theo Thông tư 12/2016/TTLT-BKHCN-BTC) gửi đến cơ quan thuế nơi công ty hợp danh đăng ký nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, Sở Khoa học và Công nghệ và Sở Tài chính.

Thời hạn nộp báo cáo: cùng thời điểm nộp tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm của công ty hợp danh.

Trong một số trường hợp công ty hợp danh không sử dụng, sử dụng không hết và sử dụng không đúng mục đích của Quỹ phát triển khoa học và công nghệ thì được xử lý như sau:

1. Trường hợp công ty hợp danh không sử dụng, sử dụng không hết Quỹ

Trong thời hạn 05 năm, kể từ khi trích lập, tổng số tiền đã sử dụng và số tiền nộp về Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia hoặc Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của các Bộ chủ quản, tỉnh, thành phố nơi công ty hợp danh đăng ký nộp thuế không hết 70% số quỹ đã trích lập (kể cả nhận điều chuyển, nếu có) thì:

Công ty hợp danh phải nộp ngân sách nhà nước phần thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên số tiền Quỹ còn lại và phần lãi phát sinh từ số thuế thu nhập doanh nghiệp đó.

- Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp dùng để tính số thuế thu hồi là thuế suất áp dụng cho công ty hợp danh trong thời gian trích lập Quỹ.

- Lãi suất tính lãi đối với số thuế thu hồi tính trên phần quỹ không sử dụng hết là lãi suất trái phiếu kho bạc loại kỳ hạn 01 năm (hoặc lãi suất tín phiếu kho bạc loại kỳ hạn 01 năm) áp dụng tại thời điểm thu hồi và thời gian tính lãi là 02 năm.

2. Trường hợp sử dụng không đúng mục đích Quỹ

Trong thời gian trích lập, công ty hợp danh sử dụng Quỹ không đúng mục đích thì:

Công ty hợp danh phải nộp ngân sách nhà nước phần thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên khoản thu nhập đã trích lập Quỹ mà sử dụng không đúng mục đích và phần lãi phát sinh từ số thuế thu nhập doanh nghiệp đó.

- Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp dùng để tính số thuế thu hồi là thuế suất áp dụng cho công ty hợp danh trong thời gian trích lập Quỹ.

- Lãi suất tính lãi đối với số thuế thu hồi tính trên phần Quỹ sử dụng không đúng mục đích là mức tính tiền chậm nộp thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Thời gian tính lãi là khoảng thời gian kể từ ngày xảy ra hành vi vi phạm đến ngày nộp tiền vào ngân sách nhà nước.

Nội dung chi và quản lý Quỹ phát triển khoa học và công nghệ có thể xem chi tiết tại Chương II và Chương III của Thông tư 12/2016/TTLT-BKHCN-BTC.

Lưu ý:

- Công ty hợp danh không được tính trừ vào thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với số tiền lãi phát sinh từ số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp.

- Trong thời gian trích lập, công ty hợp danh đang thuộc diện được ưu đãi thuế (được áp dụng thuế suất ưu đãi, được miễn thuế, giảm thuế) thì số tiền thuế thu hồi do Quỹ không được sử dụng, sử dụng không hết 70% hoặc sử dụng không đúng mục đích được xác định trên số thu nhập đã được áp dụng ưu đãi thuế tại thời điểm trích lập Quỹ và tính lãi theo quy định.

Xem thêm các công việc:

- Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp;

- Ưu đãi về thuế suất;

- Ưu đãi về thời gian miễn thuế, giảm thuế.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

912