Quyết toán thuế thu nhập cá nhân khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi, giải thể hoặc phá sản trong Công ty Cổ Phần

Hình từ Internet

1. Trách nhiệm khai quyết toán thuế và quyết toán thu nhập cá nhân khi công ty cổ phần hợp nhất, sáp nhập, giải thể, phá sản, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

- Công ty cổ phần trả thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công có trách nhiệm khai quyết toán thuế và quyết toán thay cho các cá nhân có ủy quyền, không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không phát sinh khấu trừ thuế. Trường hợp công ty cổ phần không phát sinh trả thu nhập thì không phải khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

- Công ty cổ phần bị hợp nhất, bị sáp nhập có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trước khi hợp nhất, sáp nhập; trường hợp chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế thì công ty hợp nhất, công ty nhận sáp nhập có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.

- Việc hợp nhất, sáp nhập không làm thay đổi thời hạn nộp thuế của công ty hợp nhất, công ty nhận sáp nhập. Trường hợp công ty hợp nhất, công ty nhận sáp nhập không nộp thuế đầy đủ theo thời hạn nộp thuế đã quy định thì bị xử phạt theo quy định của pháp luật.

- Trường hợp cá nhân là người lao động được điều chuyển từ tổ chức cũ đến tổ chức mới do tổ chức cũ thực hiện sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi loại hình công ty thì tổ chức mới có trách nhiệm quyết toán thuế theo ủy quyền của cá nhân đối với cả phần thu nhập do tổ chức cũ chi trả và thu lại chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân do tổ chức cũ đã cấp cho người lao động (nếu có).

- Trường hợp chuyển đổi loại hình công ty mà công ty chuyển đổi kế thừa toàn bộ nghĩa vụ về thuế của công ty được chuyển đổi thì không phải khai quyết toán thuế đến thời điểm có quyết định về việc chuyển đổi công ty, công ty khai quyết toán khi kết thúc năm.

Ví dụ: Công ty cổ phần A ra quyết định về chuyển đổi thành công ty TNHH một thành viên B vào ngày 01/2/2022. Theo quyết định này, công ty B sẽ kế thừa toàn bộ nghĩa vụ thuế của công ty A nên sẽ không cần phải khai quyết toán đến thời điểm có quyết định mà công ty B sẽ khai quyết toán khi kết thúc năm.

- Việc hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trong trường hợp công ty giải thể được thực hiện theo quy định của pháp luật về công ty và quy định khác của pháp luật có liên quan. Việc hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trong trường hợp công ty phá sản được thực hiện theo trình tự, thủ tục quy định tại Luật Phá sản.

- Doanh nghiệp chấm dứt hoạt động, bỏ địa chỉ đăng ký kinh doanh chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế thì phần tiền thuế nợ còn lại do chủ sở hữu công ty cổ phần chịu trách nhiệm nộp theo quy định.

2. Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế khi công ty hợp nhất, sáp nhập, giải thể, phá sản

Chậm nhất là ngày thứ 45 (bốn mươi lăm) kể từ ngày hợp nhất, sáp nhập, giải thể hoặc phá sản, công ty cổ phần trả thu nhập phải quyết toán thuế đối với số thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ.

Trường hợp ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai quyết toán thuế trùng với ngày nghỉ theo quy định thì ngày cuối cùng của thời hạn được tính là ngày làm việc liền kề sau ngày nghỉ đó.

3. Hồ sơ khai thuế khi công ty cổ phần hợp nhất, sáp nhập, giải thể, phá sản

Công ty cổ phần nộp hồ sơ quyết toán năm thuế TNCN đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp của công ty, bao gồm các giấy tờ sau:

+ Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo mẫu 02/QTT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC.

+ Phụ lục bảng kê chi tiết cá nhân thuộc diện tính thuế theo biểu lũy tiến từng phần theo mẫu 05-1/BK-QTT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC.

+ Phụ lục bảng kê chi tiết cá nhân thuộc diện tính thuế theo thuế suất toàn phần theo mẫu 05-2/BK-QTT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC.

+ Phụ lục bảng kê chi tiết người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh theo mẫu 05-3/BK-QTT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC.

+ Giấy ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân của các cá nhân ủy quyền cho công ty quyết toán thuế thay theo mẫu 08/UQ-QTT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC.

+ Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục nếu không phải là người đại diện theo pháp luật thực hiện công việc.

Nơi nộp hồ sơ: Cơ quan thuế quản lý trực tiếp của công ty.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

2,470