Nguyên tắc quản lý và trích khấu hao tài sản cố định trong Công ty Hợp Danh

Hình từ Internet

I. Nguyên tắc quản lý tài sản cố định

1. Mọi tài sản cố định trong công ty hợp danh phải có bộ hồ sơ riêng để quản lý, theo dõi. Bộ hồ sơ này gồm có:

- Biên bản giao nhận tài sản cố định (Tham khảo mẫu 01–TSCĐ ban hành kèm theo Phụ lục 3 của Thông tư số 200/2014/TT-BTC).

- Hợp đồng mua bán tài sản cố định.

- Hóa đơn mua tài sản cố định.

- Các chứng từ, giấy tờ khác có liên quan như xuất xứ hàng hóa, tờ khai hải quan, đánh giá chất lượng,…

2. Mỗi tài sản cố định phải được phân loại, đánh số và có Thẻ tài sản cố định riêng (Mẫu S23-DN ban hành kèm theo Phụ lục 4 của Thông tư số 200/2014/TT-BTC), được theo dõi chi tiết theo từng đối tượng ghi tài sản cố định và được phản ánh trong Sổ theo dõi tài sản cố định và công cụ, dụng cụ tại nơi sử dụng (Mẫu S22-DN ban hành kèm theo Phụ lục 4 của Thông tư số 200/2014/TT-BTC).

3. Mỗi TSCĐ phải được quản lý theo nguyên giá, số hao mòn luỹ kế và giá trị còn lại trên sổ sách kế toán. Cụ thể, được xác định theo công thức:

Giá trị còn lại trên sổ kế toán của TSCĐ

=

Nguyên giá của TSCĐ

-

Số hao mòn luỹ kế của TSCĐ

4. Đối với những tài sản cố định không cần dùng và đang chờ thanh lý nhưng chưa hết khấu hao, thì công ty hợp danh cần phải thực hiện công tác quản lý, theo dõi, bảo quản và trích khấu hao theo đúng quy định.

5. Công ty hợp danh cần phải thực hiện công tác quản lý đối với những loại tài sản cố định đã khấu hao hết nhưng vẫn tham gia vào hoạt động kinh doanh như những tài sản cố định thông thường.

II. Nguyên tắc trích khấu hao tài sản cố định

1. Tất cả tài sản cố định hiện có của công ty hợp danh đều phải trích khấu hao, trừ những tài sản cố định sau đây:

- Tài sản cố định đã khấu hao hết giá trị nhưng vẫn đang sử dụng vào hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty hợp danh.

- Tài sản cố định khấu hao chưa hết giá trị nhưng bị mất.

- Tài sản cố định khác do công ty hợp danh quản lý mà không thuộc quyền sở hữu của công ty hợp danh (trừ tài sản cố định thuê tài chính).

- Tài sản cố định không được quản lý, theo dõi, hạch toán trong sổ sách kế toán của công ty hợp danh.

- Tài sản cố định sử dụng trong các hoạt động phúc lợi phục vụ người lao động của công ty hợp danh (trừ các tài sản cố định phục vụ cho người lao động làm việc tại công ty hợp danh như: nhà nghỉ giữa ca, nhà ăn giữa ca, nhà thay quần áo, nhà vệ sinh, bể chứa nước sạch, nhà để xe, phòng hoặc trạm y tế để khám chữa bệnh, xe đưa đón người lao động, cơ sở đào tạo, dạy nghề, nhà ở cho người lao động do công ty hợp danh đầu tư xây dựng).

- Tài sản cố định từ nguồn viện trợ không hoàn lại sau khi được cơ quan có thẩm quyền bàn giao cho công ty hợp danh để phục vụ công tác nghiên cứu khoa học.

- Tài sản cố định vô hình là quyền sử dụng đất lâu dài có thu tiền sử dụng đất hoặc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất lâu dài hợp pháp.

- Các tài sản cố định là kết cấu hạ tầng, có giá trị lớn do Nhà nước đầu tư xây dựng từ nguồn ngân sách nhà nước giao cho công ty hợp danh quản lý, khai thác, sử dụng mà không phải trích khấu hao, chỉ mở sổ chi tiết theo dõi giá trị hao mòn hàng năm của từng tài sản và không được ghi giảm nguồn vốn hình thành tài sản.

2. Các khoản chi phí khấu hao tài sản cố định được tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

3. Trường hợp tài sản cố định sử dụng trong các hoạt động phúc lợi phục vụ cho người lao động của công ty hợp danh có tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh, thì công ty hợp danh căn cứ vào thời gian và tính chất sử dụng các tài sản cố định này để thực hiện tính và trích khấu hao vào chi phí kinh doanh của công ty hợp danh và thông báo cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý để theo dõi, quản lý.

4. Đối với tài sản cố định chưa khấu hao hết bị mất, bị hư hỏng mà không thể sửa chữa, khắc phục được:

- Công ty hợp danh xác định nguyên nhân, trách nhiệm bồi thường của tập thể, cá nhân gây ra.

- Chênh lệch giữa giá trị còn lại của tài sản với tiền bồi thường của tổ chức, cá nhân gây ra, tiền bồi thường của cơ quan bảo hiểm và giá trị thu hồi được (nếu có) thì công ty hợp danh dùng Quỹ dự phòng tài chính để bù đắp.

- Nếu Quỹ dự phòng tài chính không đủ bù đắp, thì phần chênh lệch thiếu công ty hợp danh được tính vào chi phí hợp lý của công ty hợp danh khi xác định thuế thu nhập doanh nghiệp.

5. Công ty hợp danh cho thuê tài sản cố định hoạt động phải trích khấu hao đối với tài sản cố định cho thuê

6. Công ty hợp danh thuê tài sản cố định theo hình thức thuê tài chính (Gọi tắt là tài sản cố định thuê tài chính) phải trích khấu hao tài sản cố định đi thuê như tài sản cố định thuộc sở hữu của công ty hợp danh theo quy định hiện hành. Trường hợp ngay tại thời điểm khởi đầu thuê tài sản, công ty hợp danh thuê tài sản cố định thuê tài chính cam kết không mua lại tài sản thuê trong hợp đồng thuê tài chính, thì công ty hợp danh đi thuê được trích khấu hao tài sản cố định thuê tài chính theo thời hạn thuê trong hợp đồng.

7. Trường hợp đánh giá lại giá trị tài sản cố định đã hết khấu hao để góp vốn, điều chuyển khi hợp nhất, sáp nhập:

- Các tài sản cố định phải được các tổ chức định giá chuyên nghiệp xác định giá trị nhưng không thấp hơn 20% nguyên giá tài sản đó.

- Thời điểm trích khấu hao đối với những tài sản này là thời điểm công ty hợp danh chính thức nhận bàn giao đưa tài sản vào sử dụng và thời gian trích khấu hao từ 3 đến 5 năm. Thời gian cụ thể do công ty hợp danh quyết định không phải thông báo với cơ quan thuế trước khi thực hiện.

8. Việc trích hoặc thôi trích khấu hao tài sản cố định được thực hiện bắt đầu từ ngày (theo số ngày của tháng) mà tài sản cố định tăng hoặc giảm. Công ty hợp danh thực hiện hạch toán tăng, giảm tài sản cố định theo quy định hiện hành về chế độ kế toán doanh nghiệp.

9. Đối với các công trình xây dựng cơ bản hoàn thành đưa vào sử dụng, công ty hợp danh đã hạch toán tăng tài sản cố đinh theo giá tạm tính do chưa thực hiện quyết toán. Khi quyết toán công trình xây dựng cơ bản hoàn thành có sự chênh lệch giữa giá trị tạm tính và giá trị quyết toán, công ty hợp danh phải điều chỉnh lại nguyên giá tài sản cố định theo giá trị quyết toán đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Công ty hợp danh không phải điều chỉnh lại mức chi phí khấu hao đã trích kể từ thời điểm tài sản cố định hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng đến thời điểm quyết toán được phê duyệt. Chi phí khấu hao sau thời điểm quyết toán được xác định trên cơ sở lấy giá trị quyết toán tài sản cố định được phê duyệt trừ (-) số đã trích khấu hao đến thời điểm phê duyệt quyết toán tài sản cố định chia (:) thời gian trích khấu hao còn lại của tài sản cố định theo quy định.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

900