Khai bổ sung hồ sơ khai thuế thu nhập cá nhân trong Công ty Hợp Danh

Khai bổ sung hồ sơ khai thuế thu nhập cá nhân

Hình từ Internet

1. Trường hợp khai bổ sung hồ sơ khai thuế thu nhập cá nhân

- Công ty hợp danh phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai, sót.

- Khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền đã công bố quyết định thanh tra, kiểm tra thuế tại trụ sở của công ty hợp danh.

- Sau khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền đã ban hành kết luận, quyết định xử lý về thuế sau thanh tra, kiểm tra tại trụ sở của công ty hợp danh và việc khai bổ sung sẽ làm tăng số tiền thuế phải nộp, giảm số tiền thuế được khấu trừ hoặc giảm số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn.

2. Thời hạn khai bổ sung hồ sơ khai thuế

Trường hợp công ty hợp danh phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai, sót thì được khai bổ sung hồ sơ khai thuế trong thời hạn 10 năm kể từ ngày hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế có sai, sót nhưng trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định thanh tra, kiểm tra.

3. Trách nhiệm của của công ty hợp danh trong một số trường hợp khai bổ sung hồ sơ khai thuế

- Trường hợp công ty hợp danh khai bổ sung hồ sơ khai thuế khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền đã công bố quyết định thanh tra, kiểm tra thuế tại trụ sở của người nộp thuế; khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền đã ban hành kết luận, quyết định xử lý về thuế sau thanh tra, kiểm tra lại trụ sở của người nộp thuế và việc khai bổ sung sẽ làm tăng số tiền thuế phải nộp, giảm số tiền thuế được khấu trừ hoặc giảm số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn thì: người nộp thuế nếu có hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn, không thu hoặc hành vi trốn thuế sẽ bị cơ quan thuế thực hiện xử phạt vi phạm hành chính về quản lý thuế.

- Trường hợp khai bổ sung dẫn đến tăng số thuế phải nộp hoặc giảm số thuế đã được ngân sách nhà nước hoàn trả thì: công ty hợp danh phải nộp đủ số tiền thuế phải nộp tăng thêm hoặc số tiền thuế đã được hoàn thừa và tiền chậm nộp vào ngân sách nhà nước (nếu có).

- Trường hợp công ty hợp danh phát hiện hồ sơ khai thuế có sai, sót nếu khai bổ sung làm giảm số tiền thuế phải nộp hoặc làm tăng số tiền thuế được khấu trừ, tăng số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn thì: thực hiện theo quy định về giải quyết khiếu nại về thuế.

4. Hồ sơ khai bổ sung

- Trường hợp khai bổ sung không làm thay đổi nghĩa vụ thuế thì hồ sơ khai bổ sung gồm:

+ Bản giải trình khai bổ sung theo mẫu 01-1/KHBS ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC (không phải nộp Tờ khai bổ sung).

+ Các tài liệu có liên quan.

- Các trường hợp khác, hồ sơ khai bổ sung gồm:

+ Tờ khai bổ sung theo mẫu 01/KHBS ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC.
+ Bản giải trình khai bổ sung theo mẫu 01-1/KHBS ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC.

+ Tài liệu có liên quan.

- Lưu ý:

+ Trường hợp chưa nộp hồ sơ khai quyết toán thuế năm thì công ty hợp danh khai bổ sung hồ sơ khai thuế của tháng, quý có sai, sót, đồng thời tổng hợp số liệu khai bổ sung vào hồ sơ khai quyết toán thuế năm.

+ Trường hợp đã nộp hồ sơ khai quyết toán thuế năm thì khai bổ sung hồ sơ khai quyết toán thuế năm và đồng thời phải khai bổ sung tờ khai tháng, quý có sai, sót tương ứng.

5. Địa điểm nộp hồ sơ: tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp của công ty hợp danh.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

1,135