Trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, ngoài việc phải đáp ứng các quy định chung về đăng ký kinh doanh thì đối với một số ngành nghề, lĩnh vực, doanh nghiệp còn phải đáp ứng các yêu cầu, điều kiện nhất định. Tiện ích Tra cứu ngành nghề kinh doanh có điều kiện được xây dựng nhằm giúp Quý khách hàng thuận tiện trong việc nắm bắt thông tin về điều kiện, hồ sơ, thủ tục để tiến hành hoạt động kinh doanh đối với các ngành nghề yêu cầu điều kiện cụ thể.

Hoạt động xuất bản, phát hành xuất bản phẩm điện tử

Xuất bản phẩm điện tử là xuất bản phẩm sách in; tranh, ảnh, bản đồ, áp-phích, tờ rời, tờ gấp; các loại lịch; bản ghi âm, ghi hình có nội dung thay sách hoặc minh họa cho sách được định dạng số và đọc, nghe, nhìn bằng phương tiện điện tử.

Phương thức xuất bản và phát hành xuất bản phẩm điện tử là việc xuất bản và phát hành xuất bản phẩm trên các phương tiện điện tử.

Việc xuất bản và phát hành xuất bản phẩm điện tử do các đối tượng sau đây được phép thực hiện: 

Xuất bản xuất bản phẩm điện tử

Phát hành xuất bản phẩm điện tử

- Nhà xuất bản (Xem thêm tại công việc Thành lập nhà xuất bản).

- Tổ chức có giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh (Xem thêm tại công việc Đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh).

Cơ quan, tổ chức, cá nhân

1. Điều kiện doanh nghiệp cần đáp ứng để thực hiện xuất bản, phát hành xuất bản phẩm điện tử

(1) Có năng lực về thiết bị, công nghệ, cụ thể:

- Có máy chủ đặt tại Việt Nam;

- Có đường truyền kết nối Internet được đăng ký hợp pháp để xuất bản, phát hành xuất bản phẩm điện tử trên mạng Internet;

- Có giải pháp kỹ thuật để kiểm soát việc xuất bản, phát hành xuất bản phẩm điện tử, bao gồm việc phát hành, loại bỏ hoặc khôi phục để phát hành;

- Có hệ thống lưu trữ đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật để lưu trữ các xuất bản phẩm điện tử đã xuất bản, phát hành; xuất bản phẩm điện tử được lưu trữ phải bảo đảm yêu cầu về tính xác thực, toàn vẹn, an toàn thông tin, có khả năng truy cập ngay từ khi được tạo lập;

- Có chứng thư số hợp pháp theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử và phải tuân thủ quy chuẩn, tiêu chuẩn đối với xuất bản phẩm điện tử.

Xuất bản phẩm điện tử đang ở đâu trong ngành xuất bản?

Hình từ Internet

(2) Tiêu chuẩn về nhân lực kỹ thuật để điều hành, quản lý quá trình xuất bản, phát hành xuất bản phẩm điện tử: Được đào tạo về công nghệ thông tin.

(3) Có biện pháp kỹ thuật phù hợp với quy định của cơ quan quản lý nhà nước để ngăn chặn sao chép, can thiệp bất hợp pháp vào nội dung xuất bản phẩm cụ thể như sau:

- Có giải pháp kỹ thuật chống xâm nhập trái phép qua hệ thống mạng Internet.

- Có quy trình nghiệp vụ xử lý sự cố về an toàn, an ninh thông tin.

- Có quy trình nghiệp vụ để xác định việc can thiệp làm thay đổi nội dung xuất bản phẩm điện tử.

- Có giải pháp kỹ thuật theo quy định của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về kiểm soát bản quyền số đối với nhà cung cấp nội dung, các kênh phân phối nội dung, cụ thể:

+ Có thiết bị, phần mềm kỹ thuật chống can thiệp, thay đổi và sao chép trái phép một phần hoặc toàn bộ nội dung xuất bản phẩm điện tử.

+ Có biện pháp kỹ thuật xác thực tính hợp pháp của người sử dụng khi truy cập và sử dụng xuất bản phẩm điện tử và phải bảo đảm tính riêng tư, an toàn và bảo vệ thông tin cá nhân.

+ Có điều khoản thông báo về trách nhiệm chấp hành quy định của pháp luật về xuất bản và sở hữu trí tuệ đối với người sử dụng trước khi truy cập và sử dụng xuất bản phẩm điện tử.

(4) Có tên miền internet Việt Nam để thực hiện xuất bản, phát hành xuất bản phẩm điện tử trên Internet và phải là tên miền ".vn".

(5) Có đăng ký hoạt động xuất bản, phát hành xuất bản phẩm điện tử với cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động xuất bản (xem chi tiết tại Mục 2 bên dưới).

Nhà xuất bản chỉ được hoạt động xuất bản điện tử và tổ chức, cá nhân chỉ được hoạt động phát hành xuất bản phẩm điện tử sau khi có văn bản xác nhận đăng ký của Bộ Thông tin và Truyền thông.

2. Thủ tục đăng ký hoạt động xuất bản, phát hành xuất bản phẩm điện tử như sau:

(1) Đề nghị thẩm định đề án hoạt động xuất bản, phát hành xuất bản phẩm điện tử:

- Nhà xuất bản, tổ chức, cá nhân phải có Đề án hoạt động xuất bản, phát hành xuất bản phẩm điện tử  (theo mẫu số 46 Thông tư 01/2020/TT-BTTTT) gửi đến Cục Xuất bản, In và Phát hành (thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông).

- Đề án hoạt động xuất bản, phát hành xuất bản phẩm điện tử phải thể hiện rõ việc đáp ứng các điều kiện nêu trên.

Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được đề án, Cục Xuất bản, In và Phát hành xem xét, có ý kiến thẩm định đề án bằng văn bản. Trường hợp đề án không đúng mẫu hoặc không đủ thông tin theo mẫu quy định thì phải trả lại đề nhà xuất bản, tổ chức, cá nhân bổ sung hoàn thiện;

(2) Quy trình đăng ký hoạt động xuất bản, phát hành xuất bản phẩm điện tử:

- Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản đồng ý của Cục Xuất bản, In và Phát hành, nhà xuất bản, tổ chức, cá nhân phải triển khai thực đề án theo ý kiến thẩm định của Cục Xuất bản, In và Phát hành và có hồ sơ đăng ký hoạt động xuất bản, phát hành xuất bản phẩm điện tử gửi Cục Xuất bản, In và Phát hành.

Hồ sơ gồm có:

Đơn đăng ký hoạt động xuất bản xuất, phát hành xuất bản phẩm điện tử (Theo mẫu số 45 ban hành kèm theo Thông tư 01/2020/TT-BTTTT);

+ Bản sao văn bản đồng ý của Cục Xuất bản, In và Phát hành về Đề án hoạt động xuất bản, phát hành xuất bản phẩm điện tử.

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký hoạt động xuất bản, phát hành xuất bản phẩm điện tử, Cục Xuất bản, In và Phát hành có trách nhiệm kiểm tra việc triển khai đề án và có văn bản xác nhận đăng ký hoạt động xuất bản, phát hành xuất bản phẩm điện tử; trường hợp không xác nhận đăng ký phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

Nơi nộp hồ sơ: Cục Xuất bản, In và Phát hành.

3. Trách nhiệm của nhà xuất bản và cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia xuất bản, phát hành xuất bản phẩm điện tử

Ngoài những trách nhiệm quy định tại Điều 50 Luật Xuất bản 2012, nhà xuất bản và cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia xuất bản, phát hành, nhập khẩu xuất bản phẩm điện tử có trách nhiệm sau đây:

- Bảo đảm kỹ thuật, công nghệ sử dụng để xuất bản, phát hành xuất bản phẩm điện tử phù hợp với quy định của Nghị định này và các quy định khác của pháp luật về công nghệ thông tin và viễn thông;

- Bảo đảm nguyên vẹn nội dung, hình thức của xuất bản phẩm điện tử;

- Chấp hành yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về việc dừng xuất bản, phát hành xuất bản phẩm điện tử hoặc loại bỏ, ngăn chặn người sử dụng tiếp cận một phần nội dung hoặc toàn bộ xuất bản phẩm có dấu hiệu vi phạm quy định của pháp luật;

- Không được xuất bản, phát hành xuất bản phẩm điện tử kèm ứng dụng kỹ thuật, công nghệ gây mất an toàn, an ninh thông tin đối với phương tiện điện tử;

- Không được bổ sung thông tin làm sai lệch nội dung xuất bản phẩm điện tử hoặc bổ sung thông tin mà người sử dụng xuất bản phẩm điện tử không yêu cầu, trừ các thông tin được phép theo quy định của pháp luật hoặc có sự đồng ý của cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động xuất bản;

- Không được can thiệp trái phép vào nội dung, hình thức của xuất bản phẩm điện tử để làm sai lệch hoặc thực hiện hành vi trái pháp luật;

- Báo cáo, giải trình về việc xuất bản, phát hành, nhập khẩu xuất bản phẩm điện tử và nội dung của xuất bản phẩm điện tử theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền;

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc xuất bản, phát hành, nhập khẩu xuất bản phẩm điện tử và nội dung xuất bản phẩm điện tử.

Lưu ý: Các trường hợp bị yêu cầu đình chỉ, chấm dứt hoạt động xuất bản, phát hành xuất bản phẩm điện tử:

- Không duy trì đủ các điều kiện tại mục 1 nêu trên trong quá trình hoạt động.

- Không thực hiện đúng trách nhiệm của của nhà xuất bản và cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia xuất bản, phát hành xuất bản phẩm điện tử nêu tại Mục 3 bên trên.

- Không chấp hành các biện pháp quản lý của cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động xuất bản.

Trường hợp nhà xuất bản, tổ chức, cá nhân phát hành xuất bản phẩm điện tử không chấn chỉnh hoặc không khắc phục đối với các trường hợp quy định vừa nêu trên thì phải chấm dứt hoạt động theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

994
Công việc tương tự: