Người quản lý quan trọng trong công ty cổ phần gồm những ai?

08:39 11/07/19

Tôi xin hỏi: Tại điểm i, khoản 2, điều 149 Luật Doanh nghiệp năm 2014 có quy định Hội đồng quản trị có quyền Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị, bổ nhiệm, miễn nhiệm với Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý quan trọng khác do Điều lệ công ty quy định.
Vậy người quản lý quan trọng khác gồm những ai? Thành viên Hội đồng quản trị có thuộc "người quản lý quan trọng khác" không?

Chào anh,

PHÁP LÝ KHỞI NGHIỆP đã nhận được nội dung đề nghị hỗ trợ từ anh, nên Ban Hỗ trợ có ý kiến trao đổi như sau:

Pháp luật hiện hành không có quy định về người quản lý quan trọng mà chỉ quy định về người quản lý doanh nghiệp tại Khoản 18 Điều 4 của Luật Doanh nghiệp năm 2014:

"Điều 4. Giải thích từ ngữ

Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

...

18. Người quản lý doanh nghiệp là người quản lý công ty và người quản lý doanh nghiệp tư nhân, bao gồm chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh, Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và cá nhân giữ chức danh quản lý khác có thẩm quyền nhân danh công ty ký kết giao dịch của công ty theo quy định tại Điều lệ công ty."

Theo đó, trong công ty cổ phần thì người quản lý bao gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và cá nhân giữ chức danh quản lý khác theo quy định tại Điều lệ công ty.

Để xác định ai là người quản lý quan trọng trong số những chức danh trên, căn cứ Điểm i Khoản 2 Điều 149 của Luật Doanh nghiệp năm 2014 thì phải căn cứ theo quy định có liên quan tại điều lệ của công ty anh.

Cảm ơn anh đã sử dụng dịch vụ của PHÁP LÝ KHỞI NGHIỆP và kính chúc anh luôn thật nhiều sức khỏe.

28
Đặt câu hỏi