Một số công việc về cơ cấu tổ chức quản lý trong công ty cổ phần

10:33 08/03/19

Dear PHÁP LÝ KHỞI NGHIỆP. Tôi mới thành lập Công ty Cổ phần; nhờ PHÁP LÝ KHỞI NGHIỆP hỗ trợ và hướng dẫn thủ tục hoàn thành các văn bản pháp lý về cơ cấu tổ chức hoạt động của Công ty tôi cần phải thực hiện? Theo tôi tìm hiểu thì cần họp Đại hội cổ đông để bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và các thành viên Hội đồng quản trị. PHÁP LÝ KHỞI NGHIỆP có thể gửi giúp tôi các mẫu biểu bổ nhiệm: Kế toán trưởng (người phụ trách kế toán), Bổ nhiệm Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc... Xin trân trọng cảm ơn!

Chào chị, 

PHÁP LÝ KHỞI NGHIỆP đã nhận được nội dung đề nghị hỗ trợ của chị, nên Ban Hỗ trợ có ý kiến trao đổi như sau:

Cơ cấu tổ chức quản lý và hoạt động của công ty cổ phần được thực hiện theo mô hình sau đây:

Chị có thể tham khảo cơ cấu tổ chức quản lý trong công ty cổ phần tại đây.

Theo đó, khi mới thành lập công ty chị nên lưu ý thực hiện một số công việc như sau:

1. Lập sổ đăng ký cổ đông: Công ty cổ phần phải lập và lưu giữ sổ đăng ký cổ đông từ khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

2. Bầu Hội đồng quản trị: Do Đại hội đồng cổ đông thực hiện, thông qua Quyết định/ Nghị quyết của đại hội đồng cổ đông.

3. Bầu chủ tịch hội đồng quản trị: Chủ tịch Hội đồng quản trị được bầu trong số các thành viên của Hội đồng quản trị, được thực hiện bởi Hội đồng quản trị, thông qua Quyết định bầu chủ tịch Hội đồng quản trị.

4. Bổ nhiệm Tổng giám đốc (giám đốc): Tổng giám đốc (giám đốc) là người thuộc Hội đồng quản trị, được Hội đồng quản trị bổ nhiệm thông qua Quyết định/ Nghị quyết của Hội đồng quản trị. Ngoài ra, tổng giám đốc (giám đốc) có thể được thuê theo Hợp đồng lao động.

5. Bầu Ban kiểm soát : Ban kiểm soát được bầu bởi Đại hội đồng cổ đông. (trong trường hợp công ty có dưới 11 cổ đông và các cổ đông là tổ chức chiếm dưới 50% cổ phần thì không bắt buộc có Ban kiểm soát).

6. Bổ nhiệm kế toán trưởng, người phụ trách kế toán: Dù tổ chức theo hình thức nào, bao nhiêu người làm kế toán đi nữa; thì, doanh nghiệp nhất định phải có Kế toán trưởng, trừ trường hợp là doanh nghiệp siêu nhỏ. Kế toán trưởng, người phụ trách kế toán được thông qua Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng, người phụ trách kế toán của Hội đồng quản trị.

Để xem chi tiết nội dung, biểu mẫu cần thực hiện chị vui lòng click vào từng công việc tương ứng. Đối với các biểu mẫu này, chị có thể điền trực tuyến sau đó "tải biểu mẫu đã chỉnh sửa" hoặc "in biểu mẫu" theo nhu cầu.

Ngoài ra, những công việc liên quan đến quản trị, điều hành trong công ty cổ phần đã được PHÁP LÝ KHỞI NGHIỆP cập nhật cụ thể trên website.

Chị có thể tham khảo chi tiết:

- Hệ thống công việc quản trị, điều hành công ty cổ phần tại đây.

- Các công việc pháp lý doanh nghiệp mới thành lập tại đây.

Cảm ơn chị đã sử dụng dịch vụ của PHÁP LÝ KHỞI NGHIỆP và chúc chị luôn thật nhiều sức khỏe.

34
Đặt câu hỏi