Hội đồng quản trị của công ty đại chúng chưa niêm yết buộc phải có thành viên độc lập không?

15:34 15/06/19

Công ty tôi là công ty cổ phần vốn nhà nước nhỏ hơn 50% vốn điều lệ, đã hoạt động theo theo mô hình công ty đại chúng chưa niêm yết. Theo điều lệ công ty thì TVHĐQT là 5 thành viên và không quy định phải có TVHĐQT độc lập. Hỏi: HĐQT Công ty tôi có bắt buộc phải có thành viên HĐQT độc lập không? căn cứ nào? nếu không có thì sao?

Chào anh Thanh,

PHÁP LÝ KHỞI NGHIỆP đã nhận được nội dung đề nghị hỗ trợ từ anh, nên Ban Hỗ trợ có ý kiến trao đổi như sau:

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014, công ty cổ phần có quyền lựa chọn tổ chức quản lý và hoạt động theo một trong hai mô hình sau đây:

"Điều 134. Cơ cấu tổ chức quản lý công ty cổ phần

1. Công ty cổ phần có quyền lựa chọn tổ chức quản lý và hoạt động theo một trong hai mô hình sau đây, trừ trường hợp pháp luật về chứng khoán có quy định khác:

a) Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Trường hợp công ty cổ phần có dưới 11 cổ đông và các cổ đông là tổ chức sở hữu dưới 50% tổng số cổ phần của công ty thì không bắt buộc phải có Ban kiểm soát;

b) Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Trường hợp này ít nhất 20% số thành viên Hội đồng quản trị phải là thành viên độc lập và có Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị. Các thành viên độc lập thực hiện chức năng giám sát và tổ chức thực hiện kiểm soát đối với việc quản lý điều hành công ty."

Ngoài ra, theo Khoản 4 Điều 13 Nghị định 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về thành phần Hội đồng quản trị trong công ty đại chúng như sau:

"Điều 13. Thành phần Hội đồng quản trị

...

4. Trường hợp công ty đại chúng chưa niêm yết hoạt động theo mô hình quy định tại điểm b khoản 1 Điều 134 Luật doanh nghiệp, cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị của công ty phải đảm bảo ít nhất 1/5 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên độc lập. Trường hợp số thành viên Hội đồng quản trị của công ty đại chúng có ít hơn 05 người, công ty phải đảm bảo có 01 thành viên Hội đồng quản trị là thành viên độc lập...."

Theo như thông tin mà anh cũng cấp, công ty anh là công ty cổ phần, hoạt động theo theo mô hình công ty đại chúng chưa niêm yết, tuy nhiên không rõ là công ty anh tổ chức quản lý và hoạt động theo mô hình nào theo Khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014 nêu trên, nên Ban Hỗ trợ đưa ra 02 trường hợp sau:

- Trường hợp thứ nhất: Nếu công ty anh là công ty đại chúng chưa niêm yết hoạt động theo mô hình Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, thì cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị của công ty anh phải đảm bảo ít nhất 1/5 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên độc lập. Trường hợp số thành viên Hội đồng quản trị của công ty đại chúng có ít hơn 05 người, công ty phải đảm bảo có 01 thành viên Hội đồng quản trị là thành viên độc lập.

Nếu công ty anh thuộc trường hợp này nhưng không có thành viên độc lập trong Hội đồng quản trị thì sẽ bị phạt tiền từ 70.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm quy định pháp luật quản trị công ty về cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị (theo quy định tại Khoản 12 Điều 1 Nghị định 145/2016/NĐ-CP).

- Trường hợp thứ hai: Nếu công ty anh là công ty đại chúng chưa niêm yết hoạt động theo mô hình Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Ban kiểm soát (trường hợp có dưới 11 cổ đông và các cổ đông là tổ chức sở hữu dưới 50% tổng số cổ phần của công ty thì không bắt buộc phải có Ban kiểm soát) thì cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị không buộc phải có thành viên độc lập mà chỉ cần đáp ứng các yêu cầu sau:

+ Cơ cấu Hội đồng quản trị cần đảm bảo sự cân đối giữa các thành viên có kiến thức và kinh nghiệm về pháp luật, tài chính, lĩnh vực hoạt động kinh doanh của công ty và có xét yếu tố về giới.

+ Cơ cấu Hội đồng quản trị của công ty đại chúng cần đảm bảo sự cân đối giữa các thành viên điều hành và các thành viên không điều hành. Tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị phải là thành viên không điều hành.

+ Công ty đại chúng cần hạn chế tối đa thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của công ty để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị.

Cảm ơn anh đã sử dụng dịch vụ của PHÁP LÝ KHỞI NGHIỆP và kính chúc anh luôn thật nhiều sức khỏe.

24
Đặt câu hỏi