Hội đồng quản trị có được bổ nhiệm, miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị?

16:16 03/07/19

Tôi xin hỏi: Đối với công ty cổ phần chưa là công ty đại chúng. Nếu điều lệ công ty có quy định Hội đồng quản trị được phép bổ nhiệm, miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị thì Hội đồng quản trị có quyền đó không? Nếu Đại hội cổ đông thông qua nhất trí cho Hội đồng quản trị có quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị thì Hội đồng quản trị có quyền đó không? Có phạm luật không?

(Nguồn: Internet)

Chào anh,

PHÁP LÝ KHỞI NGHIỆP đã nhận được nội dung đề nghị hỗ trợ từ anh, nên Ban Hỗ trợ có ý kiến trao đổi như sau:

Theo quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều 135 của Luật Doanh nghiệp năm 2014:

"Điều 135. Đại hội đồng cổ đông

...

2. Đại hội đồng cổ đông có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

...

c) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên;"

Bên cạnh đó, theo quy định tại Khoản 2 Điều 149 của Luật này, Hội đồng quản trị không có quyền tự bổ nhiệm, miễn nhiệm thành viên của Hội đồng.

Điều lệ công ty được xây dựng trên cơ sở không trái với quy định của pháp luật. Vì vậy, trong công ty cổ phần, chỉ Đại hội đồng cổ đông có quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm thành viên của Hội đồng quản trị.

Nếu công ty ghi nhận trong Điều lệ rằng Hội đồng quản trị có quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm thành viên của Hội đồng, dù được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua thì vẫn không phù hợp với quy định của pháp luật. Pháp luật cũng không quy định cơ chế cho phép Điều lệ quy định khác trong thẩm quyền bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.

Cảm ơn anh đã sử dụng dịch vụ của PHÁP LÝ KHỞI NGHIỆP và kính chúc anh luôn thật nhiều sức khỏe.

14
Đặt câu hỏi