Hóa đơn có bắt buộc phải có dấu chức danh ?

10:50 03/01/19

Hóa đơn có bắt buộc phải có dấu chức danh không?

Dấu chức danh trên tờ hóa đơn là không cần thiết, về vấn đề chữ ký, hóa đơn hợp lệ khi có đầy đủ chữ ký của người đại diện pháp luật, nếu không có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp thì phải có giấy ủy quyền và đóng dấu treo vào bên góc trái của hóa đơn, người được ủy quyền phải ký vào hóa đơn. Ngoài ra cần có chữ ký người mua, người bán, dấu người bán (nếu có).

Chị có thể xem chi tiết hơn về:

- Các nội dung bắt buộc phải có trên hóa đơn;

- Hóa đơn hợp lệ;

Nguyên tắc lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ;

299
Đặt câu hỏi