TRA CỨU CÔNG VIỆC PHÁP LÝ

Chọn loại hình doanh nghiệp và nhập từ khóa để tìm kiếm công việc pháp lý mà mình cần giải quyết:

Thành viên

Dự phòng tái cơ cấu doanh nghiệp trong Doanh Nghiệp Tư Nhân

Tái cơ cấu doanh nghiệp là một chương trình do Ban Giám đốc lập kế hoạch, kiểm soát và có những thay đổi quan trọng về phạm vi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp; hoặc phương thức hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, ví dụ như:

- Bán hoặc chấm dứt một dây chuyền sản xuất sản phẩm;

- Đóng cửa cơ sở kinh doanh ở một địa phương, một quốc gia khác hoặc chuyển đổi hoạt động kinh doanh từ địa phương này, quốc gia này sang một địa phương hoặc một quốc gia khác;

- Thay đổi cơ cấu bộ máy quản lý, ví dụ loại bỏ một cấp quản lý;

- Hoạt động tái cơ cấu cơ bản sẽ gây ra tác động lớn đến bản chất và mục tiêu hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Dự phòng tái cơ cấu doanh nghiệp chỉ được lập để dự tính cho những chi phí trực tiếp phát sinh từ hoạt động tái cơ cấu, không bao gồm các chi phí như: đào tạo lại hoặc thuyên chuyển nhân viên hiện có; tiếp thị; đầu tư vào những hệ thống mới; các mạng lưới phân phối và lãi dự tính thu được từ hoạt động thanh lý tài sản, ngay cả khi việc thanh lý tài sản được xem như một phần của hoạt động tái cơ cấu.

Trong đó, chi phí trực tiếp phát sinh từ hoạt động tái cơ cấu phải thoả mãn hai điều kiện sau:

- Cần phải có cho hoạt động tái cơ cấu;

- Không liên quan đến các hoạt động thường xuyên của doanh nghiệp.

Khoản dự phòng cho chi phí tái cơ cấu doanh nghiệp chỉ được ghi nhận khi đáp ứng các điều kiện sau:

1. Doanh nghiệp có nghĩa vụ nợ hiện tại (nghĩa vụ pháp lý hoặc nghĩa vụ liên đới) do kết quả từ một sự kiện đã xảy ra;

2. Sự giảm sút về những lợi ích kinh tế có thể xảy ra dẫn đến việc yêu cầu phải thanh toán nghĩa vụ nợ; và

3. Đưa ra được một ước tính đáng tin cậy về giá trị của nghĩa vụ nợ đó.

Trong đó:

- Rất ít trường hợp không thể chắc chắn được rằng liệu doanh nghiệp có nghĩa vụ nợ hay không. Trong trường hợp này một sự kiện đã xảy ra được xem là phát sinh ra nghĩa vụ nợ khi xem xét tất cả các chứng cứ đã có chắc chắn xác định được nghĩa vụ nợ tại ngày kết thúc kỳ kế toán năm.

Một số ít trường hợp không chắc chắn được rằng một số sự kiện xảy ra có dẫn đến một nghĩa vụ nợ hay không. Trường hợp này, doanh nghiệp phải xác định xem liệu có tồn tại nghĩa vụ nợ tại ngày kết thúc kỳ kế toán năm hay không thông qua việc xem xét tất cả các chứng cứ đã có, bao gồm cả ý kiến của các chuyên gia. Chứng cứ đưa ra xem xét phải tính đến bất cứ một dấu hiệu bổ sung nào của các sự kiện xảy ra sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm. Dựa trên cơ sở của các dấu hiệu đó:

+ Khi chắc chắn xác định được nghĩa vụ nợ tại ngày kết thúc kỳ kế toán năm, thì doanh nghiệp phải ghi nhận một khoản dự phòng (nếu thoả mãn các điều kiện ghi nhận); và

+ Khi chắc chắn không có một nghĩa vụ nợ nào tại ngày kết thúc kỳ kế toán năm, thì doanh nghiệp phải trình bày trong Bản thuyết minh báo cáo tài chính một khoản nợ tiềm tàng, trừ khi khả năng giảm sút các lợi ích kinh tế rất khó có thể xảy ra. Bản thuyết minh báo cáo tài chính sẽ bao gồm những nội dung sau: Số dư đầu kì và cuối kì; Số dự phòng tăng do các khoản dự phòng trích lập bổ sung trong kì, kể cả việc tăng các khoản dự phòng hiện có; Số dự phòng giảm trong kỳ do phát sinh các khoản chi phí liên quan đến khoản dự phòng đã được lập ban đầu; Số dự phòng giảm do các khoản dự phòng không được sử dụng đến được ghi giảm trong kì.

- Giá trị được ghi nhận của một khoản dự phòng phải là giá trị được ước tính hợp lý nhất về khoản tiền sẽ phải chi để thanh toán nghĩa vụ nợ hiện tại tại ngày kết thúc kỳ kế toán.

Thời điểm lập dự phòng tái cơ cấu doanh nghiệp: Mỗi năm một lần vào cuối niên độ kế toán. Trường hợp đơn vị phải lập báo cáo tài chính giữa niên độ (Đặc biệt là các công ty cổ phần niêm yết trên thị trường chứng khoán) thì được điều chỉnh dự phòng phải trả vào cuối kỳ kế toán giữa niên độ nếu có sự biến động lớn.

Xử lý khoản dự phòng tái cơ cấu doanh nghiệp như sau:

- Số dự phòng phải trả phải lập ở kỳ kế toán này > số dự phòng phải trả đã lập ở kỳ kế toán trước chưa sử dụng hết => số chênh lệch dự phòng phải trả cần lập thêm được hạch toán vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ kế toán đó.

- Số dự phòng phải trả phải lập ở kỳ kế toán này < số dự phòng phải trả đã lập ở kỳ kế toán trước chưa sử dụng hết => số chênh lệch nhỏ hơn được hoàn nhập ghi giảm chi phí sản xuất, kinh doanh của kỳ kế toán đó.

Nghĩa vụ phát sinh khi thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp:

Khi tiến hành tái cơ cấu doanh nghiệp thì nghĩa vụ liên đới (là nghĩa vụ phát sinh từ các hoạt động của một doanh nghiệp khi thông qua các chính sách đã ban hành hoặc hồ sơ, tài liệu hiện tại có liên quan để chứng minh cho các đối tác khác biết rằng doanh nghiệp sẽ chấp nhận và thực hiện những nghĩa vụ cụ thể) chỉ phát sinh khi doanh nghiệp:

- Có kế hoạch cụ thể về việc tái cơ cấu với đầy đủ 5 nội dung:

+ Toàn bộ hoặc một phần của việc kinh doanh có liên quan;

+ Các vị trí quan trọng bị ảnh hưởng;

+ Vị trí, nhiệm vụ và số lượng nhân viên ước tính sẽ được nhận bồi thường khi bị buộc thôi việc;

+ Các khoản chi phí phải chi trả;

+ Thời gian thực hiện việc tái cơ cấu.

- Đưa ra dự tính chắc chắn về chủ thể bị ảnh hưởng và thực hiện việc tái cơ cấu bằng việc bắt đầu thực hiện kế hoạch đó hoặc thông báo những vấn đề quan trọng đến những chủ thể bị ảnh hưởng bởi việc tái cơ cấu.

Trường hợp quyết định tái cơ cấu của Ban Giám đốc đưa ra trước ngày kết thúc kỳ kế toán năm thì không dẫn đến nghĩa vụ nợ liên đới tại ngày đó, trừ khi trước ngày kết thúc kỳ kế toán năm doanh nghiệp đã Bắt đầu thực hiện kế hoạch tái cơ cấu; hoặc Thông báo những vấn đề quan trọng của kế hoạch tái cơ cấu cho những đối tượng bị ảnh hưởng theo một cách cụ thể, đầy đủ để họ có được dự tính chắc chắn về việc doanh nghiệp sẽ tiến hành tái cơ cấu.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây

52
Công việc tương tự dành cho: