Đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản của chủ nợ

Phá sản là tình trạng của doanh nghiệp mất khả năng thanh toán và bị Tòa án nhân dân ra quyết định tuyên bố phá sản.

Doanh nghiệp mất khả năng thanh toán là doanh nghiệp không thực hiện nghĩa vụ thanh toán khoản nợ trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày đến hạn thanh toán.

Sau khi hết thời hạn 03 tháng kể từ ngày khoản nợ đến hạn mà doanh nghiệp không thực hiện nghĩa vụ thanh toán, chủ nợ không có bảo đảm, chủ nợ có bảo đảm một phần có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản đến Tòa án nhân dân thẩm quyền. Trong đó:

Chủ nợ không có bảo đảm là cá nhân, cơ quan, tổ chức có quyền yêu cầu doanh nghiệp phải thực hiện nghĩa vụ thanh toán khoản nợ không được bảo đảm bằng tài sản của doanh nghiệp hoặc của người thứ ba.

Chủ nợ có bảo đảm một phần là cá nhân, cơ quan, tổ chức có quyền yêu cầu doanh nghiệp phải thực hiện nghĩa vụ thanh toán khoản nợ được bảo đảm bằng tài sản của doanh nghiệp hoặc của người thứ ba mà giá trị tài sản bảo đảm thấp hơn khoản nợ đó.

Khi yêu cầu Tòa án nhân dân mở thủ tục phá sản, chủ nợ phải làm đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản.

Thành phần hồ sơ bao gồm:

1. Đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản; đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản phải có các nội dung chủ yếu sau:

- Ngày, tháng, năm;

- Tên Tòa án nhân dân có thẩm quyền giải quyết phá sản;

- Tên, địa chỉ của người làm đơn;

- Tên, địa chỉ của doanh nghiệp, hợp tác xã bị yêu cầu mở thủ tục phá sản;

- Khoản nợ đến hạn.

- Tên, địa chỉ của Quản tài viên,doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản nếu chủ nợ có đề xuất chỉ định Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản

Tham khảo mẫu:

- Đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản của chủ nợ là cá nhân;

- Đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản của chủ nợ là tổ chức.

2. Chứng cứ để chứng minh khoản nợ đến hạn.

Nơi nộp hồ sơ: Xem chi tiết tại công việc "Thẩm quyền giải quyết phá sản của Tòa án nhân dân"

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

232