TRA CỨU CÔNG VIỆC PHÁP LÝ

Chọn loại hình doanh nghiệp và nhập từ khóa để tìm kiếm công việc pháp lý mà mình cần giải quyết:

Đình chỉ hoặc Hủy bỏ việc chào bán cổ phiếu ra công chúng

Nếu hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng có những thông tin sai lệch, bỏ sót nội dung quan trọng có thể ảnh hưởng tới quyết định đầu tư và gây thiệt hại cho nhà đầu tư hoặc việc phân phối cổ phiếu không thực hiện đúng quy định - xem chi tiết tại công việc "Phân phối cổ phiếu", thì đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng đó sẽ bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đình chỉ hoặc hủy bỏ. 

Trong thời hạn bảy (07) ngày, kể từ ngày đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng bị đình chỉ, tổ chức phát hành có trách nhiệm:

- Công bố việc đình chỉ chào bán cổ phiếu ra công chúng trên một tờ báo điện tử hoặc báo viết trong ba số liên tiếp.

- Thu hồi các cổ phiếu đã phát hành nếu nhà đầu tư có yêu cầu, đồng thời hoàn trả tiền cho nhà đầu tư trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu.

Bên cạnh đó, tổ chức phát hành phải nhanh chóng khắc phục những thiếu sót dẫn đến tình trạng đình chỉ đó trong thời hạn sáu mươi (60) ngày, kể từ ngày có quyết định đình chỉ.

Trường hợp, những thiếu sót đó được khắc phục thì UBCKNN sẽ ra văn bản Thông báo huỷ đình chỉ và cổ phiếu được tiếp tục chào bán.

Tổ chức phát hành phải công bố việc hủy đình chỉ trên một tờ báo điện tử hoặc báo viết trong ba số liên tiếp trong thời hạn bảy (07) ngày kể từ ngày có Thông báo hủy đình chỉ.

Trường hợp, những thiếu sót đó không được khắc phục trong thời hạn sáu mươi (60) ngày thì UBCKNN sẽ hủy bỏ đợt chào bán và cấm bán cổ phiếu đó.

Trong trường hợp này, trong vòng bảy  (07) ngày, tổ chức phát hành phải:

- Công bố việc huỷ bỏ chào bán cổ phiếu ra công chúng trên một tờ báo điện tử hoặc báo viết trong ba số liên tiếp;

- Thu hồi các cổ phiếu đã phát hành, đồng thời hoàn trả tiền cho nhà đầu tư trong thời hạn mười lăm (15) ngày, kể từ ngày đợt chào bán bị huỷ bỏ.

Tổ chức phát hành phải bồi thường thiệt hại cho nhà đầu tư theo các điều khoản đã cam kết với nhà đầu tư nếu quá thời hạn quy định.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây

358