Điều tra lại tai nạn lao động khi có khiếu nại, tố cáo

Trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày công bố Biên bản điều tra tai nạn lao động, nếu có khiếu nại, tố cáo thì việc điều tra lại tai nạn lao động thực hiện như sau:

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn khiếu nại, tố cáo, doanh nghiệp có trách nhiệm xem xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền được quy định tại Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo;

Trường hợp người khiếu nại, tố cáo không nhất trí với ý kiến trả lời của doanh nghiệp mà vẫn tiếp tục khiếu nại, tố cáo thì Sở Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ thành lập Đoàn Điều tra tai nạn lao động (Đoàn Điều tra lao động cấp tỉnh) để tiến hành điều tra lại tai nạn lao động; đồng thời, thông báo bằng văn bản Kết quả Điều tra lại cho người khiếu nại hoặc tố cáo biết, trường hợp không tiến hành điều tra lại thì phải nêu rõ lý do.

Doanh nghiệp và Đoàn Điều tra tai nạn lao động cấp cơ sở có trách nhiệm cung cấp đầy đủ tài liệu, đồ vật, phương tiện có liên quan đến vụ tai nạn lao động cho Đoàn Điều tra lại tai nạn lao động cấp tỉnh;

Biên bản Điều tra tai nạn lao động trước đó sẽ hết hiệu lực pháp lý khi Biên bản Điều tra lại được công bố.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

Biểu mẫu:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

548