TRA CỨU CÔNG VIỆC PHÁP LÝ

Chọn loại hình doanh nghiệp và nhập từ khóa để tìm kiếm công việc pháp lý mà mình cần giải quyết:

Điều hành hoạt động kinh doanh

Các thành viên hợp danh trong công ty hợp danh đều có có quyền đại diện theo pháp luật và tổ chức điều hành hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty, có quyền nhân danh công ty tiến hành hoạt động kinh doanh các ngành, nghề kinh doanh của công ty; đàm phán và ký kết hợp đồng, thỏa thuận hoặc giao ước với những điều kiện mà thành viên hợp danh đó cho là có lợi nhất cho công ty.

Do đó, cần lưu ý:

- Mọi hạn chế đối với thành viên hợp danh trong thực hiện công việc kinh doanh hằng ngày của công ty chỉ có hiệu lực đối với bên thứ ba khi người đó được biết về hạn chế đó

Ví dụ: Công ty hợp danh X có 03 thành viên hợp danh A, B và C, đều có quyền điều hành hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty, tuy nhiên, có quy định riêng là ông C không được giao kết các hợp đồng kinh doanh có giá trị lớn hơn 100 triệu. 

Công ty X và Công ty Z chuẩn bị ký kết một hợp đồng hợp tác làm ăn. Theo như nội dung đàm phán thì giá trị của hợp đồng là 80 triệu, tuy nhiên, khi ký kết, ông C nhân và công ty Z nâng giá hợp đồng lên 120 triệu. 

Khi biết được thông tin thì các thành viên hợp danh còn lại không đồng ý và yêu cầu hủy hợp đồng, lấy lý do là ông C không được quyền giao kết các hợp đồng kinh doanh có giá trị lớn hơn 100 triệu. Tuy nhiên, do phía Công ty Z không biết được quy định hạn chế này, do đó, hợp đồng vẫn có giá trị và công ty X vẫn phải tiếp tục thực hiện hợp đồng.

- Đối với các hoạt động kinh doanh do thành viên hợp danh thực hiện ngoài phạm vi hoạt động kinh doanh của công ty thì đều không thuộc trách nhiệm của công ty, trừ trường hợp hoạt động đó đã được các thành viên còn lại chấp thuận.

Ví dụ: Công ty hợp danh X hoạt động trong lĩnh vực tư vấn pháp luật có 02 thành viên hợp danh là A và B. Ngày 03/05/2018, B nhân danh công ty ký kết hợp đồng mua máy tuốt nông nghiệp. Do ngoài phạm vi hoạt động của công ty nên hợp đồng này không thuộc trách nhiệm của Công ty X.

Cách thức điều hành hoạt động công ty hợp danh:

- Các thành viên hợp danh sẽ phân công nhau đảm nhiệm các chức danh quản lý và kiểm soát công ty: Vì công ty hợp danh có ít nhất 02 thành viên hợp danh, do đó, trong quá trình điều hành hoạt động kinh doanh của công ty, các thành viên hợp danh sẽ phân công nhau đảm nhiệm các chức danh quản lý và kiểm soát công ty.

Mỗi thành viên hợp danh sẽ có một phiếu biểu quyết hoặc một số phiếu biểu quyết khác nhau được quy định cụ thể tại Điều lệ công ty. Do đó, khi một số hoặc tất cả thành viên hợp danh cùng thực hiện một số công việc kinh doanh thì quyết định được thông qua theo nguyên tắc đa số.

- Về người đại diện gửi và rút tiền từ các tài khoản ngân hàng của công ty: do Hội đồng thành viên chỉ định.

Công ty có thể mở một hoặc một số tài khoản tại ngân hàng, do đó, đối với các giao dịch gửi và rút tiền từ các tài khỏa này sẽ do thành viên được ủy quyền do Hội đồng thành viên chỉ định. Xem chi tiết tại công việc: "Quyết định của Hội đồng thành viên"

- Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc quản lý và điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của công ty phải là thành viên hợp danh của công ty. Theo đó, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc có các nhiệm vụ sau đây:

- Quản lý và điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của công ty với tư cách là thành viên hợp danh;

- Triệu tập và tổ chức họp Hội đồng thành viên; ký các nghị quyết của Hội đồng thành viên;

- Phân công, phối hợp công việc kinh doanh giữa các thành viên hợp danh;

- Tổ chức sắp xếp, lưu giữ đầy đủ và trung thực sổ kế toán, hóa đơn, chứng từ và các tài liệu khác của công ty theo quy định của pháp luật;

- Đại diện cho công ty trong quan hệ với cơ quan nhà nước; đại diện cho công ty với tư cách là bị đơn hoặc nguyên đơn trong các vụ kiện, tranh chấp thương mại hoặc các tranh chấp khác;

- Các nghĩa vụ khác do Điều lệ công ty quy định.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây

286