Đăng ký kinh doanh Xem nội dung tiếng Anh

Tên công việc
1 Những điều cần lưu ý khi đăng ký doanh nghiệp (tên, địa chỉ, vốn, ngành nghề...)
2 Đăng ký thành lập doanh nghiệp
3 Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp
4 Thông báo mẫu con dấu
5 Treo biển hiệu doanh nghiệp
6 Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
7 Thông báo cho thuê doanh nghiệp
8 Chuyển đổi thành công ty TNHH
9 Tạm ngừng kinh doanh
10 Giải thể doanh nghiệp
11 Cập nhật, bổ sung thông tin đăng ký doanh nghiệp
12 Hiệu đính thông tin đăng ký doanh nghiệp
13 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
14 Chi nhánh
15 Văn phòng đại diện
16 Địa điểm kinh doanh