Business registration Xem nội dung tiếng Việt

Tên công việc
2 Những điều cần lưu ý khi đăng ký doanh nghiệp (tên, địa chỉ, vốn, ngành nghề...)
3 Đăng ký thành lập doanh nghiệp
4 Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp
6 Treo biển hiệu doanh nghiệp
7 Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
8 Chuyển đổi công ty
9 Tổ chức lại công ty
10 Tạm ngừng kinh doanh
11 Giải thể doanh nghiệp
12 Cập nhật, bổ sung thông tin đăng ký doanh nghiệp
13 Hiệu đính thông tin đăng ký doanh nghiệp
14 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
15 Chi nhánh
16 Văn phòng đại diện
17 Địa điểm kinh doanh
33 Phá sản doanh nghiệp