Đăng ký kinh doanh Xem nội dung tiếng Anh

Tên công việc
1 Những điều cần lưu ý khi đăng ký doanh nghiệp (tên, địa chỉ, vốn, ngành nghề...)
2 Đăng ký thành lập doanh nghiệp
3 Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp
5 Treo biển hiệu doanh nghiệp
6 Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
7 Tạm ngừng kinh doanh
8 Giải thể doanh nghiệp
9 Cập nhật, bổ sung thông tin đăng ký doanh nghiệp
10 Hiệu đính thông tin đăng ký doanh nghiệp
11 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
12 Chi nhánh
13 Văn phòng đại diện
14 Địa điểm kinh doanh
27 Phá sản doanh nghiệp