Đăng ký bảo hộ giống cây trồng

Quyền đối với giống cây trồng là quyền của tổ chức, cá nhân đối với giống cây trồng mới do mình chọn tạo hoặc phát hiện và phát triển hoặc được hưởng quyền sở hữu. Vì vậy, người yêu cầu được quyền đăng ký bảo hộ quyền với giống cây trồng trong 04 trường hợp sau đây:

1.  Người yêu cầu chọn tạo giống cây trồng;

2. Người yêu cầu phát hiện và phát triển giống cây trồng;

3. Người yêu cầu đầu tư cho công tác chọn tạo hoặc phát hiện và phát triển giống cây trồng;

4. Người yêu cầu được chuyển giao quyền đối với giống cây trồng.

Người yêu cầu thuộc các trường hợp nêu trên có thể là:

- Tổ chức, cá nhân Việt Nam;

- Tổ chức, cá nhân nước ngoài thuộc nước có ký kết với Việt Nam thoả thuận về bảo hộ giống cây trồng;

- Tổ chức, cá nhân nước ngoài có trụ sở tại Việt Nam hoặc có cơ sở sản xuất, kinh doanh giống cây trồng tại Việt Nam;

- Tổ chức, cá nhân nước ngoài có trụ sở hoặc có cơ sở sản xuất, kinh doanh giống cây trồng tại nước có ký kết với Việt Nam thoả thuận về bảo hộ giống cây trồng.

Điều kiện đối với giống cây trồng

Giống cây trồng được bảo hộ phải là giống cây trồng được chọn tạo hoặc được phát hiện và phát triển phải thuộc Danh mục loài cây trồng được bảo hộ do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành và đảm bảo các điều kiện sau:

1. Có tính mới: nếu vật liệu nhân giống hoặc sản phẩm thu hoạch của giống cây trồng đó chưa được người có quyền đăng ký hoặc người được phép của người yêu cầu đó bán hoặc phân phối bằng cách khác nhằm mục đích khai thác giống cây trồng trên lãnh thổ Việt Nam trước ngày nộp đơn đăng ký một năm hoặc ngoài lãnh thổ Việt Nam trước ngày nộp đơn đăng ký sáu năm đối với giống cây trồng thuộc loài thân gỗ và cây nho, bốn năm đối với giống cây trồng khác.

2. Có tính khác biệt: có nghĩa là giống cây trồng phải có khả năng phân biệt rõ ràng với các giống cây trồng khác được biết đến rộng rãi tại thời điểm nộp đơn hoặc ngày ưu tiên nếu đơn được hưởng quyền ưu tiên.

3. Có tính đồng nhất: nếu giống cây trồng đó có khả năng phân biệt rõ ràng với các giống cây trồng khác được biết đến rộng rãi tại thời điểm nộp đơn hoặc ngày ưu tiên nếu đơn được hưởng quyền ưu tiên.

4.Tính ổn định: nếu các tính trạng liên quan của giống cây trồng đó vẫn giữ được các biểu hiện như mô tả ban đầu, không bị thay đổi sau mỗi vụ nhân giống hoặc sau mỗi chu kỳ nhân giống trong trường hợp nhân giống theo chu kỳ.

5. Có tên phù hợp: Tên của giống cây trồng được coi là phù hợp nếu tên đó có khả năng dễ dàng phân biệt được với tên của các giống cây trồng khác được biết đến rộng rãi trong cùng một loài hoặc loài tương tự. 

Thủ tục đăng ký bảo hộ giống cây trồng

I. Cách thức thực hiện:

Người yêu cầu có thể tự mình hoặc thông qua đại diện hợp pháp tại Việt Nam để nộp đơn đăng ký quyền đối với giống cây trồng thông qua hình thức:

- Trực tiếp;

- Qua đường bưu điện (Trường hợp đơn được gửi qua bưu điện, ngày nộp đơn được xác định là ngày gửi đơn theo dấu bưu điện);

- Hoặc qua mạng công nghệ thông tin.

Xem chi tiết tại "Hướng dẫn đăng ký bảo hộ giống cây trồng qua mạng công nghệ thông tin".

II. Thành phần hồ sơ:

Đơn đăng ký quyền đối với giống cây trồng bao gồm các tài liệu sau đây:

1. Tờ khai đăng ký bảo hộ giống cây trồng (mẫu tại Phụ lục 4 của Thông tư 03/2021/TT-BNNPTNT);

2. Tờ khai kỹ thuật khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất, tính ổn định (khảo nghiệm DUS)

- Trường hợp giống đăng ký thuộc loài cây trồng đã có tài liệu hướng dẫn, quy phạm khảo nghiệm, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN), Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) về khảo nghiệm DUS của Việt Nam/UPOV: sử dụng Mẫu tờ khai kỹ thuật trong các tài liệu trên;

- Trường hợp giống đăng ký không thuộc loài cây trồng đã có tài liệu hướng dẫn, quy phạm khảo nghiệm, QCVN, TCVN về khảo nghiệm DUS của Việt Nam/UPOV: sử dụng theo Mẫu tờ khai kỹ thuật tại Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư này;

3. Giấy uỷ quyền thực hiện thủ tục đăng ký bảo hộ giống cây trồng_nếu nộp đơn thông qua đại diện (mẫu tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư 03/2021/TT-BNNPTNT);

4. Ảnh chụp mẫu giống: Tối thiểu 03 ảnh màu, kích cỡ tối thiểu 9cm x 15cm thể hiện 3 tính trạng đặc trưng của giống đăng ký;

5. Tài liệu chứng minh quyền đăng ký (hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng giống cây trồng, tài liệu chứng minh người đăng ký là đại diện hợp pháp của chủ sở hữu giống đăng ký);

6. Tài liệu chứng minh quyền ưu tiên, nếu đơn có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên;

7. Chứng từ nộp phí, lệ phí

Lưu ý:

1. Đơn đăng ký bảo hộ và các giấy tờ giao dịch giữa người yêu cầu đăng ký và cơ quan quản lý nhà nước về quyền đối với giống cây trồng phải được làm bằng tiếng Việt, trừ các tài liệu tại khoản 4, 5, 6 và 8 Mục II nếu trên có thể được làm bằng ngôn ngữ khác nhưng phải được dịch ra tiếng Việt khi cơ quan quản lý nhà nước về quyền đối với giống cây trồng yêu cầu.

2. Đối với Đơn có đủ điều kiện để hưởng quyền ưu tiên thì trong vòng 90 ngày kể từ ngày nộp đơn đăng ký bảo hộ, người yêu cầu nộp đơn phải cung cấp các tài liệu sau:

- Bản sao đơn hoặc các đơn đầu tiên có xác nhận của cơ quan đã nhận đơn đăng ký bảo hộ trước đó;

- Bằng chứng xác nhận giống cây trồng đăng ký ở hai đơn là một giống: bản mô tả giống, ảnh chụp, các tài liệu liên quan khác (nếu có).

- Bản sao hợp lệ giấy chuyển giao, thừa kế, kế thừa quyền ưu tiên, nếu quyền đó được thụ hưởng từ người khác

III. Nơi nộp hồ sơ: tại Văn phòng bảo hộ giống cây trồng mới - Cục Trồng trọt, địa chỉ: số 2 Ngọc Hà - Ba Đình - Hà Nội, điện thoại: (04) 38435182, fax: (04) 37342844, email: pvpvietnam@mard.gov.vn, website: pvpo.mard.gov.vn.

IV. Thời hạn giải quyết:

Thẩm định hình thức đơn:

15 ngày kể từ ngày nhận đơn

Công bố đơn hợp lệ trên tạp chí chuyên ngành về giống cây trồng:

90 ngày kể từ ngày đơn được chấp nhận

Thời hạn thẩm định kết quả khảo nghiệm kỹ thuật:

90 ngày kể từ ngày nhận được kết quả khảo nghiệm kỹ thuật

Công bố trên tạp chí chuyên ngành về giống cây trồng:

30 ngày kể từ ngày ký quyết định cấp Bằng bảo hộ

Cấp bằng bảo hộ và vào sổ đăng ký quốc gia về giống cây trồng được bảo hộ:

Sau 30 ngày kể từ ngày quyết định cấp bằng bảo hộ được đăng trên tạp chí chuyên ngành (nếu không nhận được ý kiến khiếu nại bằng văn bản về việc cấp bằng bảo hộ).


V. Thẩm quyền quyết định hồ sơ đăng ký bảo hộ đối với cây trồng:

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp bằng bảo hộ giống cây trồng mới.

- Cơ quan bảo hộ (Cục Trồng trọt) tiếp nhận.

Lưu ý: Trường hợp người yêu cầu nộp đơn đăng ký quyền đối với giống cây trồng thông qua đại diện hợp pháp tại Việt Nam thì đi diện hợp pháp này bao gồm:

1. Đối với người yêu cầu là tổ chức Việt Nam: người đại diện theo pháp luật, người đại diện theo uỷ quyền của người yêu cầu hoặc tổ chức dịch vụ đại diện quyền đối với giống cây trồng theo uỷ quyền của chủ đơn;

2. Đối với người yêu cầu là tổ chức nước ngoài có trụ sở tại Việt Nam hoặc có cơ sở sản xuất, kinh doanh giống cây trồng tại Việt Nam: người đứng đầu văn phòng đại diện hoặc đứng đầu chi nhánh tại Việt Nam hoặc tổ chức dịch vụ đại diện quyền đối với giống cây trồng theo uỷ quyền của người yêu cầu;

3. Đối với người yêu cầu là tổ chức nước ngoài không có trụ sở tại Việt Nam hoặc không có cơ sở sản xuất, kinh doanh giống cây trồng tại Việt Nam: tổ chức dịch vụ đại diện quyền đối với giống cây trồng theo uỷ quyền của người yêu cầu.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

Biểu mẫu:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

743