TRA CỨU CÔNG VIỆC PHÁP LÝ

Chọn loại hình doanh nghiệp và nhập từ khóa để tìm kiếm công việc pháp lý mà mình cần giải quyết:

1 Quyết toán thuế năm đối với thuế thu nhập doanh nghiệp trong Doanh Nghiệp Tư Nhân

Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính (đối với các doanh nghiệp lựa chọn kỳ kế toán khác năm dương lịch), doanh nghiệp phải nộp hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (sau đây

2 Quyết toán thuế năm đối với thuế thu nhập doanh nghiệp trong Công ty TNHH NTV

Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính (đối với các doanh nghiệp lựa chọn kỳ kế toán khác năm dương lịch), doanh nghiệp phải nộp hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (sau đây

3 Quyết toán thuế năm đối với thuế thu nhập doanh nghiệp trong Công ty Cổ Phần

Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính (đối với các doanh nghiệp lựa chọn kỳ kế toán khác năm dương lịch), doanh nghiệp phải nộp hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (sau đây

4 Quyết toán thuế năm đối với thuế thu nhập doanh nghiệp trong Công ty hợp danh

Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính (đối với các doanh nghiệp lựa chọn kỳ kế toán khác năm dương lịch), doanh nghiệp phải nộp hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (sau đây

5 Quyết toán thuế năm đối với thuế thu nhập doanh nghiệp trong Công ty TNHH MTV

Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính (đối với các doanh nghiệp lựa chọn kỳ kế toán khác năm dương lịch), doanh nghiệp phải nộp hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (sau đây

6 Quyết toán thuế năm đối với thuế thu nhập doanh nghiệp trong Lịch công việc định kỳ

thuế quản lý trực tiếp. Xem chi tiết các giấy tờ cần nộp để quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp tại công việc "Quyết toán thuế năm đối với thuế thu nhập doanh nghiệp". Nếu có hành vi chậm nộp hồ sơ khai quyết toán; thì, tùy theo số ngày chậm