TRA CỨU CÔNG VIỆC PHÁP LÝ

Chọn loại hình doanh nghiệp và nhập từ khóa để tìm kiếm công việc pháp lý mà mình cần giải quyết:

1 Giải thể doanh nghiệp trong Công ty TNHH MTV

Trước khi thực hiện thủ tục đăng ký giải thể doanh nghiệp, công ty phải làm thủ tục chấm dứt hoạt động các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của mình tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh

2 Giải thể doanh nghiệp trong Công ty TNHH
3 Giải thể doanh nghiệp trong Công ty Hợp Danh
4 Giải thể doanh nghiệp trong Công ty Cổ Phần

về các khoản nợ của doanh nghiệp.Trình tự, thủ tục giải thể doanh nghiệp được chia thành 2 trường hợp chính bao gồm: các trường hợp không thuộc trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký

5 Giải thể doanh nghiệp trong Doanh Nghiệp Tư Nhân
6 Thủ tục giải thể trong Doanh Nghiệp Tư Nhân

Giải thể doanh nghiệp là việc doanh nghiệp thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động kinh doanh của mình. Doanh nghiệp chỉ giải thể trong các trường hợp sau: - Theo quyết định của chủ doanh nghiệp; - Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh

7 Thủ tục giải thể trong Công ty Cổ Phần

Giải thể doanh nghiệp là việc doanh nghiệp thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động kinh doanh của mình. Doanh nghiệp chỉ giải thể trong các trường hợp sau: - Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;

8 Thủ tục giải thể trong Công ty Hợp Danh

Giải thể doanh nghiệp là việc doanh nghiệp thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động kinh doanh của mình. Doanh nghiệp chỉ giải thể trong các trường hợp sau: - Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;

9 Thủ tục giải thể trong Công ty TNHH

Giải thể doanh nghiệp là việc doanh nghiệp thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động kinh doanh của mình. Doanh nghiệp chỉ giải thể trong các trường hợp sau: - Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;

10 Thủ tục giải thể trong Công ty TNHH MTV

Giải thể doanh nghiệp là việc doanh nghiệp thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động kinh doanh của mình. Doanh nghiệp chỉ giải thể trong các trường hợp sau: - Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;

11 Thông qua quyết định giải thể trong Doanh Nghiệp Tư Nhân

Chủ sở hữu doanh nghiệp có quyền quyết định đến việc giải thể doanh nghiệp. Trong Quyết định giải thể phải có các nội dung chủ yếu sau: 1. Tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp; 2. Lý do giải thể; 3. Thời hạn, thủ tục thanh lý

12 Thủ tục trả con dấu trong Doanh Nghiệp Tư Nhân

Doanh nghiệp thành lập trước ngày 01 tháng 7 năm 2015 và vẫn sử dụng mẫu con dấu do cơ quan công an cấp trước đó thì trước khi làm thủ tục giải thể, doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục trả mẫu dấu cho cơ quan công an nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng

13 Thủ tục trả con dấu trong Công ty Hợp Danh

Doanh nghiệp thành lập trước ngày 01 tháng 7 năm 2015 và vẫn sử dụng mẫu con dấu do cơ quan công an cấp trước đó thì trước khi làm thủ tục giải thể, doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục trả mẫu dấu cho cơ quan công an nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng

14 Thủ tục trả con dấu trong Công ty TNHH MTV

Doanh nghiệp thành lập trước ngày 01 tháng 7 năm 2015 và vẫn sử dụng mẫu con dấu do cơ quan công an cấp trước đó thì trước khi làm thủ tục giải thể, doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục trả mẫu dấu cho cơ quan công an nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng

15 Thủ tục trả con dấu trong Công ty TNHH

Doanh nghiệp thành lập trước ngày 01 tháng 7 năm 2015 và vẫn sử dụng mẫu con dấu do cơ quan công an cấp trước đó thì trước khi làm thủ tục giải thể, doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục trả mẫu dấu cho cơ quan công an nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng

16 Thủ tục trả con dấu trong Công ty Cổ Phần

Doanh nghiệp thành lập trước ngày 01 tháng 7 năm 2015 và vẫn sử dụng mẫu con dấu do cơ quan công an cấp trước đó thì trước khi làm thủ tục giải thể, doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục trả mẫu dấu cho cơ quan công an nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng

17 Nộp hồ sơ giải thể trong Doanh Nghiệp Tư Nhân

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ, công ty nộp hồ sơ đăng ký giải thể doanh nghiệp. Thành phần hồ sơ: 1. Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp (mẫu Phụ lục II-24 ban hành kèm theo Thông tư

18 Công thức tính thuế thu nhập cá nhân từ đầu tư vốn trong Công ty Cổ Phần

của giá trị vốn góp nhận được khi giải thể doanh nghiệp, chuyển đổi mô hình hoạt động, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất doanh nghiệp hoặc khi rút vốn. - Thu nhập nhận được từ lãi trái phiếu, tín phiếu và các giấy tờ có giá khác do các tổ chức trong

19 Công thức tính thuế thu nhập cá nhân từ đầu tư vốn trong Công ty TNHH

của giá trị vốn góp nhận được khi giải thể doanh nghiệp, chuyển đổi mô hình hoạt động, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất doanh nghiệp hoặc khi rút vốn. - Thu nhập nhận được từ lãi trái phiếu, tín phiếu và các giấy tờ có giá khác do các tổ chức trong

20 Công thức tính thuế thu nhập cá nhân từ đầu tư vốn trong Công ty TNHH MTV

của giá trị vốn góp nhận được khi giải thể doanh nghiệp, chuyển đổi mô hình hoạt động, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất doanh nghiệp hoặc khi rút vốn. - Thu nhập nhận được từ lãi trái phiếu, tín phiếu và các giấy tờ có giá khác do các tổ chức trong