TRA CỨU CÔNG VIỆC PHÁP LÝ

Chọn loại hình doanh nghiệp và nhập từ khóa để tìm kiếm công việc pháp lý mà mình cần giải quyết:

1 Đăng ký thành lập doanh nghiệp trong Công ty Cổ Phần

Công ty cổ phần là doanh nghiệp mà vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần, những người nắm giữ cổ phần được gọi là các cổ đông của công ty. Số lượng cổ đông tối thiểu là ba (03), nhưng không hạn chế số lượng tối đa. Cổ

2 Đăng ký thành lập doanh nghiệp trong Công ty TNHH

trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn mà mình đã góp vào công ty. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên không được quyền phát hành cổ phần. Khi thực hiện thủ tục đăng ký thành lập

3 Đăng ký thành lập doanh nghiệp trong Công ty TNHH MTV

Khi thực hiện thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên phải tuân thủ quy định của pháp luật có liên quan, vui lòng xem chi tiết tại: Những điều cần lưu ý khi đăng ký doanh nghiệp (tên, địa chỉ, vốn, ngành

4 Đăng ký thành lập doanh nghiệp trong Công ty Hợp Danh

tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào. Khi thực hiện thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, công ty hợp danh phải tuân thủ quy định của pháp luật có liên

5 Đăng ký thành lập doanh nghiệp trong Doanh Nghiệp Tư Nhân

góp trong công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần. Khi thực hiện thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, doanh nghiệp tư nhân cần tuân thủ quy định của pháp luật có liên quan, vui lòng xem chi tiết tại: Những điều cần

6 Khai trình sử dụng lao động lần đầu khi bắt đầu hoạt động trong Công ty TNHH

Kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2020, trường hợp doanh nghiệp đã đăng ký thành lập doanh nghiệp, đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện theo quy định tại Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp và Nghị định 122/2020/NĐ-CP quy định về

7 Khai trình sử dụng lao động lần đầu khi bắt đầu hoạt động trong Công ty TNHH MTV

Kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2020, trường hợp doanh nghiệp đã đăng ký thành lập doanh nghiệp, đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện theo quy định tại Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp và Nghị định 122/2020/NĐ-CP quy định về

8 Khai trình sử dụng lao động lần đầu khi bắt đầu hoạt động trong Công ty Hợp Danh

Kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2020, trường hợp doanh nghiệp đã đăng ký thành lập doanh nghiệp, đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện theo quy định tại Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp và Nghị định 122/2020/NĐ-CP quy định về

9 Khai trình sử dụng lao động lần đầu khi bắt đầu hoạt động trong Doanh Nghiệp Tư Nhân

Kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2020, trường hợp doanh nghiệp đã đăng ký thành lập doanh nghiệp, đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện theo quy định tại Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp và Nghị định 122/2020/NĐ-CP quy định về

10 Tách công ty trong Công ty TNHH

qua Điều lệ, bầu hoặc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và tiến hành đăng ký thành lập doanh nghiệp cho các công ty mới. Các công ty được tách thuộc loại hình doanh nghiệp nào

11 Chuyển đổi Hộ kinh doanh thành doanh nghiệp trong Hộ kinh doanh

Hộ kinh doanh có thể chuyển đổi thành doanh nghiệp khi thực hiện đầy đủ các thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp dự định đặt trụ sở chính. Trường hợp, Hộ kinh doanh có sử dụng từ 10 lao động trở

12 Hỗ trợ tư vấn, hướng dẫn miễn phí về hồ sơ, thủ tục thành lập doanh nghiệp trong Hộ kinh doanh

Hộ kinh doanh đăng ký chuyển đổi thành doanh nghiệp được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương giao đơn vị đầu mối tư vấn, hướng dẫn miễn phí: - Trình tự, thủ tục, hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp; - Trình tự, thủ

13 Treo biển hiệu doanh nghiệp trong Công ty TNHH

Sau khi hoàn thành thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, doanh nghiệp phải thực hiện treo biển hiệu doanh nghiệp mình ở cổng chính hoặc mặt trước của trụ sở. Biển hiệu của doanh nghiệp phải chứa các thông tin sau: - Tên cơ quan chủ quản

14 Treo biển hiệu doanh nghiệp trong Công ty Cổ Phần

Sau khi hoàn thành thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, doanh nghiệp phải thực hiện treo biển hiệu doanh nghiệp mình ở cổng chính hoặc mặt trước của trụ sở. Biển hiệu của doanh nghiệp phải chứa các thông tin sau: - Tên cơ quan chủ quản

15 Treo biển hiệu doanh nghiệp trong Công ty TNHH MTV

Sau khi hoàn thành thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, doanh nghiệp phải thực hiện treo biển hiệu doanh nghiệp mình ở cổng chính hoặc mặt trước của trụ sở. Biển hiệu của doanh nghiệp phải chứa các thông tin sau: - Tên cơ quan chủ quản

16 Treo biển hiệu doanh nghiệp trong Doanh Nghiệp Tư Nhân

Sau khi hoàn thành thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, doanh nghiệp phải thực hiện treo biển hiệu doanh nghiệp mình ở cổng chính hoặc mặt trước của trụ sở. Biển hiệu của doanh nghiệp phải chứa các thông tin sau: - Tên cơ quan chủ quản

17 Treo biển hiệu doanh nghiệp trong Công ty Hợp Danh

Sau khi hoàn thành thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, doanh nghiệp phải thực hiện treo biển hiệu doanh nghiệp mình ở cổng chính hoặc mặt trước của trụ sở. Biển hiệu của doanh nghiệp phải chứa các thông tin sau: - Tên cơ quan chủ quản

18 Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm Tổng Giám đốc (Giám đốc) trong Công ty TNHH

pháp luật (trong trường hợp bổ nhiệm lại) với cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có thay đổi. Xem chi tiết tại công việc “Đăng ký thành lập doanh nghiệp” và “Thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp”.

19 Kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp trong Công ty cổ phần

báo này sẽ được doanh nghiệp thực hiện khi làm thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp lần đầu với Phòng Đăng ký kinh doanh (nội dung thông báo được thể hiện trong mục “Thông tin đăng ký thuế” của Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp). Xem chi tiết tại

20 Kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp trong Công ty TNHH NTV

báo này sẽ được doanh nghiệp thực hiện khi làm thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp lần đầu với Phòng Đăng ký kinh doanh (nội dung thông báo được thể hiện trong mục “Thông tin đăng ký thuế” của Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp). Xem chi tiết tại