TRA CỨU CÔNG VIỆC PHÁP LÝ

Chọn loại hình doanh nghiệp và nhập từ khóa để tìm kiếm công việc pháp lý mà mình cần giải quyết:

1 Đăng ký kinh doanh trong Hộ kinh doanh
2 Đăng ký kinh doanh trong Công ty TNHH
3 Đăng ký kinh doanh trong Công ty Hợp Danh
4 Đăng ký kinh doanh trong Công ty Cổ Phần
5 Đăng ký kinh doanh trong Công ty TNHH MTV
6 Đăng ký kinh doanh trong Doanh Nghiệp Tư Nhân
7 Những điều cần lưu ý khi đăng ký kinh doanh (tên, địa chỉ, vốn, ngành nghề, ...) trong Hộ kinh doanh

đổi Hộ kinh doanh thành doanh nghiệp Hộ kinh doanh cần phải lưu ý một số vấn đề sau khi thực hiện đăng ký kinh doanh: 1. Đặt tên cho hộ kinh doanh - Hộ kinh doanh có tên gọi riêng. Tên hộ kinh doanh bao gồm hai thành tố sau đây: +

8 Những điều cần lưu ý khi thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh (tên, địa chỉ, vốn, ngành nghề, ...) trong Hộ kinh doanh

đổi Hộ kinh doanh thành doanh nghiệp Hộ kinh doanh cần phải lưu ý một số vấn đề sau khi thực hiện đăng ký kinh doanh: 1. Đặt tên cho hộ kinh doanh - Hộ kinh doanh có tên gọi riêng. Tên hộ kinh doanh bao gồm hai thành tố sau đây: +

9 Chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh trong Doanh Nghiệp Tư Nhân

Khi có quyết định chấm dứt hoạt động của địa điểm kinh doanh thì doanh nghiệp phải nhanh chóng thực hiện thông báo với Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt địa điểm kinh doanh. Thành phần hồ sơ: 1. Thông báo về việc chấm dứt hoạt động địa

10 Chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh khi giải thể, phá sản doanh nghiệp trong Doanh Nghiệp Tư Nhân

Khi có quyết định chấm dứt hoạt động của địa điểm kinh doanh thì doanh nghiệp phải nhanh chóng thực hiện thông báo với Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt địa điểm kinh doanh. Thành phần hồ sơ: 1. Thông báo về việc chấm dứt hoạt động địa

11 Chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh trong Công ty Hợp Danh

Khi có quyết định chấm dứt hoạt động của địa điểm kinh doanh thì công ty phải nhanh chóng thực hiện thông báo với Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt địa điểm kinh doanh. Thành phần hồ sơ: 1. Thông báo về việc chấm dứt hoạt động địa điểm

12 Chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh trong Công ty Cổ Phần

Khi có quyết định chấm dứt hoạt động của địa điểm kinh doanh thì công ty phải nhanh chóng thực hiện thông báo với Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt địa điểm kinh doanh. Thành phần hồ sơ: 1. Thông báo về việc chấm dứt hoạt động địa điểm

13 Chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh trong Công ty TNHH MTV

Khi có quyết định chấm dứt hoạt động của địa điểm kinh doanh thì công ty phải nhanh chóng thực hiện thông báo với Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt địa điểm kinh doanh. Thành phần hồ sơ: 1. Thông báo về việc chấm dứt hoạt động địa điểm

14 Chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh trong Công ty TNHH

Khi có quyết định chấm dứt hoạt động của địa điểm kinh doanh thì công ty phải nhanh chóng thực hiện thông báo với Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt địa điểm kinh doanh. Thành phần hồ sơ: 1. Thông báo về việc chấm dứt hoạt động địa điểm

15 Thay đổi thông tin đăng ký thuế trong Doanh nghiệp tư nhân

Hiện nay, khi có sự thay đổi thông tin đăng ký thuế thì doanh nghiệp tiến hành thông báo với Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở; chứ không thực hiện thông báo với cơ quan thuế quản lý trực tiếp - xem chi

16 Thay đổi thông tin đăng ký thuế trong Công ty hợp danh

Hiện nay, khi có sự thay đổi thông tin đăng ký thuế thì doanh nghiệp tiến hành thông báo với Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở; chứ không thực hiện thông báo với cơ quan thuế quản lý trực tiếp - xem chi

17 Thay đổi thông tin đăng ký thuế trong Công ty TNHH MTV

Hiện nay, khi có sự thay đổi thông tin đăng ký thuế thì doanh nghiệp tiến hành thông báo với Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở; chứ không thực hiện thông báo với cơ quan thuế quản lý trực tiếp - xem chi

18 Thay đổi thông tin đăng ký thuế trong Công ty TNHH NTV

Hiện nay, khi có sự thay đổi thông tin đăng ký thuế thì doanh nghiệp tiến hành thông báo với Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở; chứ không thực hiện thông báo với cơ quan thuế quản lý trực tiếp - xem chi

19 Thay đổi thông tin đăng ký thuế trong Công ty cổ phần

Hiện nay, khi có sự thay đổi thông tin đăng ký thuế thì doanh nghiệp tiến hành thông báo với Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở; chứ không thực hiện thông báo với cơ quan thuế quản lý trực tiếp - xem chi

20 Chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh khi giải thể, phá sản doanh nghiệp trong Công ty Hợp Danh

Khi có quyết định chấm dứt hoạt động của địa điểm kinh doanh thì công ty phải nhanh chóng thực hiện thông báo với Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt địa điểm kinh doanh. Thành phần hồ sơ: 1. Thông báo về việc chấm dứt hoạt động địa điểm