TRA CỨU CÔNG VIỆC PHÁP LÝ

Chọn loại hình doanh nghiệp và nhập từ khóa để tìm kiếm công việc pháp lý mà mình cần giải quyết:

1 Đăng ký kinh doanh trong Hộ kinh doanh
2 Đăng ký kinh doanh trong Doanh Nghiệp Tư Nhân
3 Đăng ký kinh doanh trong Công ty Cổ Phần
4 Đăng ký kinh doanh trong Công ty TNHH
5 Đăng ký kinh doanh trong Công ty Hợp Danh
6 Đăng ký kinh doanh trong Công ty TNHH MTV
7 Những điều cần lưu ý khi đăng ký kinh doanh (tên, địa chỉ, vốn, ngành nghề, ...) trong Hộ kinh doanh

đổi Hộ kinh doanh thành doanh nghiệp Hộ kinh doanh cần phải lưu ý một số vấn đề sau khi thực hiện đăng ký kinh doanh: 1. Đặt tên cho hộ kinh doanh - Hộ kinh doanh có tên gọi riêng. Tên hộ kinh doanh bao gồm hai thành tố sau đây: +

8 Những điều cần lưu ý khi thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh (tên, địa chỉ, vốn, ngành nghề, ...) trong Hộ kinh doanh

đổi Hộ kinh doanh thành doanh nghiệp Hộ kinh doanh cần phải lưu ý một số vấn đề sau khi thực hiện đăng ký kinh doanh: 1. Đặt tên cho hộ kinh doanh - Hộ kinh doanh có tên gọi riêng. Tên hộ kinh doanh bao gồm hai thành tố sau đây: +

9 Tạm ngừng kinh doanh hộ kinh doanh trong quá trình hoạt động trong Hộ kinh doanh

Trường hợp tạm ngừng kinh doanh từ 30 ngày trở lên, hộ kinh doanh phải thông báo với Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký kinh doanh và Cơ quan thuế trực tiếp quản lý. Hộ kinh doanh gửi thông báo bằng văn bản cho Cơ quan đăng ký

10 Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh trong Hộ kinh doanh

Hộ kinh doanh bị Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đã đăng ký kinh doanh thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh trong các trường hợp sau: 1. Nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh là giả mạo.

11 Tạm ngừng kinh doanh trong Hộ kinh doanh

Trường hợp tạm ngừng kinh doanh từ 30 ngày trở lên, hộ kinh doanh phải thông báo với Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký kinh doanh và Cơ quan thuế trực tiếp quản lý. Trường hợp hộ kinh doanh tạm ngừng kinh doanh hộ kinh doanh

12 Chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh khi giải thể, phá sản doanh nghiệp trong Doanh Nghiệp Tư Nhân

thủ tục chấm dứt hoạt động các địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt địa điểm kinh doanh. Trường hợp chia, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp thì Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện việc chấm dứt tồn tại địa điểm

13 Chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh khi giải thể, phá sản doanh nghiệp trong Công ty Hợp Danh

thủ tục chấm dứt hoạt động các địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt địa điểm kinh doanh. Trường hợp chia, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp thì Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện việc chấm dứt tồn tại địa điểm

14 Chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh khi giải thể, phá sản, chia, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp trong Công ty TNHH

thủ tục chấm dứt hoạt động các địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt địa điểm kinh doanh. Trường hợp chia, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp thì Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện việc chấm dứt tồn tại địa điểm

15 Chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh khi giải thể, phá sản, chia, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp trong Công ty TNHH MTV

thủ tục chấm dứt hoạt động các địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt địa điểm kinh doanh. Trường hợp chia, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp thì Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện việc chấm dứt tồn tại địa điểm

16 Chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh khi giải thể, phá sản, chia, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp trong Công ty Cổ Phần

thủ tục chấm dứt hoạt động các địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt địa điểm kinh doanh. Trường hợp chia, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp thì Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện việc chấm dứt tồn tại địa điểm

17 Chấm dứt hoạt động chi nhánh khi giải thể, phá sản, chia, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp trong Công ty TNHH

thể doanh nghiệp, doanh nghiệp phải làm thủ tục chấm dứt hoạt động các chi nhánh của doanh nghiệp tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt chi nhánh. Trường hợp chia, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp thì Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện việc chấm dứt

18 Chấm dứt hoạt động VPĐD khi giải thể, phá sản, chia, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp trong Công ty TNHH

tục đăng ký giải thể doanh nghiệp, doanh nghiệp phải làm thủ tục chấm dứt hoạt động các văn phòng đại diện của doanh nghiệp tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt văn phòng đại diện. Trường hợp chia, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp thì Phòng Đăng ký

19 Chấm dứt hoạt động VPĐD khi giải thể, phá sản, chia, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp trong Công ty TNHH MTV

tục đăng ký giải thể doanh nghiệp, doanh nghiệp phải làm thủ tục chấm dứt hoạt động các văn phòng đại diện của doanh nghiệp tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt văn phòng đại diện. Trường hợp chia, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp thì Phòng Đăng ký

20 Chấm dứt hoạt động chi nhánh khi giải thể, phá sản, chia, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp trong Công ty TNHH MTV

thể doanh nghiệp, doanh nghiệp phải làm thủ tục chấm dứt hoạt động các chi nhánh của doanh nghiệp tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt chi nhánh. Trường hợp chia, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp thì Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện việc chấm dứt