TRA CỨU CÔNG VIỆC PHÁP LÝ

Chọn loại hình doanh nghiệp và nhập từ khóa để tìm kiếm công việc pháp lý mà mình cần giải quyết:

1 Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị trong Công ty cổ phần Biểu mẫu: Quyết định miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị Quyết định bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị Quyết định bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Biên bản họp Hội đồng quản trị về việc bầu / miễn nhiệm / bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị
2 Lập Sổ đăng ký thành viên trong Công ty TNHH NTV Biểu mẫu: Mẫu Sổ đăng ký thành viên
3 Đăng ký tên miền Việt Nam trong Công ty TNHH MTV Biểu mẫu: Bản khai đăng ký tên miền ".vn" Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục
4 Duy trì tên miền Việt Nam trong Công ty TNHH MTV Biểu mẫu: Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục
5 Thay đổi thông tin đăng ký tên miền Việt Nam trong Công ty TNHH MTV Biểu mẫu: Đơn đề nghị thay đổi thông tin tên miền ".vn" Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục Quyết định thay đổi tên doanh nghiệp
6 Chuyển đổi nhà đăng ký tên miền Việt Nam trong Công ty TNHH MTV Biểu mẫu: Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục
7 Chuyển nhượng - nhận chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Việt Nam trong Công ty TNHH MTV Biểu mẫu: Văn bản đề nghị chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền quốc gia Việt Nam (doanh nghiệp chuyển nhượng) Văn bản đề nghị chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền quốc gia Việt Nam (doanh nghiệp nhận chuyển nhượng) Bản khai thông tin đăng ký sử dụng tên miền quốc gia Việt Nam của bên nhận chuyển nhượng Bản khai đăng ký tên miền .vn Bản cam kết cho cá nhân chưa đến mức thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục Văn bản đề nghị rút hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền quốc gia Việt Nam (doanh nghiệp chuyển nhượng) Văn bản đề nghị rút hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền quốc gia Việt Nam (doanh nghiệp nhận chuyển nhượng)
8 Rút hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Việt Nam trong Công ty TNHH MTV Biểu mẫu: Văn bản đề nghị rút hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền quốc gia Việt Nam (doanh nghiệp chuyển nhượng) Văn bản đề nghị rút hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền quốc gia Việt Nam (doanh nghiệp nhận chuyển nhượng) Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục
9 Hoàn trả tên miền Việt Nam trong Công ty TNHH MTV Biểu mẫu: Đơn đề nghị hoàn trả tên miền ".vn" Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục
10 Đăng ký tên miền quốc tế trong Công ty TNHH MTV Biểu mẫu: Bản khai đăng ký tên miền quốc tế Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục
11 Duy trì tên miền quốc tế trong Công ty TNHH MTV Biểu mẫu: Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục
12 Đăng ký tên miền Việt Nam trong Công ty TNHH NTV Biểu mẫu: Bản khai đăng ký tên miền ".vn" Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục
13 Duy trì tên miền Việt Nam trong Công ty TNHH NTV Biểu mẫu: Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục
14 Thay đổi thông tin đăng ký tên miền Việt Nam trong Công ty TNHH NTV Biểu mẫu: Đơn đề nghị thay đổi thông tin tên miền ".vn" Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục Quyết định thay đổi tên doanh nghiệp
15 Chuyển đổi nhà đăng ký tên miền Việt Nam trong Công ty TNHH NTV Biểu mẫu: Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục
16 Chuyển nhượng - nhận chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Việt Nam trong Công ty TNHH NTV Biểu mẫu: Văn bản đề nghị chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền quốc gia Việt Nam (doanh nghiệp chuyển nhượng) Văn bản đề nghị chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền quốc gia Việt Nam (doanh nghiệp nhận chuyển nhượng) Bản khai thông tin đăng ký sử dụng tên miền quốc gia Việt Nam của bên nhận chuyển nhượng Bản khai đăng ký tên miền .vn Bản cam kết cho cá nhân chưa đến mức thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục Văn bản đề nghị rút hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền quốc gia Việt Nam (doanh nghiệp chuyển nhượng) Văn bản đề nghị rút hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền quốc gia Việt Nam (doanh nghiệp nhận chuyển nhượng)
17 Rút hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Việt Nam trong Công ty TNHH NTV Biểu mẫu: Văn bản đề nghị rút hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền quốc gia Việt Nam (doanh nghiệp chuyển nhượng) Văn bản đề nghị rút hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền quốc gia Việt Nam (doanh nghiệp nhận chuyển nhượng) Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục
18 Hoàn trả tên miền Việt Nam trong Công ty TNHH NTV Biểu mẫu: Đơn đề nghị hoàn trả tên miền ".vn" Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục
19 Đăng ký tên miền quốc tế trong Công ty TNHH NTV Biểu mẫu: Bản khai đăng ký tên miền quốc tế Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục
20 Duy trì tên miền quốc tế trong Công ty TNHH NTV Biểu mẫu: Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục
Đăng nhập