TRA CỨU CÔNG VIỆC PHÁP LÝ

Chọn loại hình doanh nghiệp và nhập từ khóa để tìm kiếm công việc pháp lý mà mình cần giải quyết:

1 Quyết toán thuế năm đối với thuế thu nhập cá nhân trong Công ty Cổ Phần Biểu mẫu: Tờ khai quyết toán Bảng kê chi tiết cá nhân thuộc diện tính thuế theo biểu lũy tiến từng phần Bảng kê chi tiết cá nhân thuộc diện tính thuế theo thuế suất từng phần Bảng kê chi tiết người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh Giấy ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục
2 Khai, nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trong Công ty Cổ Phần Biểu mẫu: Tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục
3 Khai, nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp hàng năm trong Công ty Cổ Phần Biểu mẫu: Tờ khai thuế sử dụng đất nông nghiệp Tờ khai thuế sử dụng đất nông nghiệp dùng cho đất trồng cây lâu năm thu hoạch một lần Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục
4 Khai điều chỉnh, bổ sung hồ sơ khai thuế nếu hồ sơ khai thuế có sai sót trong Công ty cổ phần Biểu mẫu: Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh
5 Thay đổi thời gian, phương pháp trích khấu hao tài sản cố định trong Công ty cổ phần Biểu mẫu: Thông báo thay đổi phương pháp trích khấu hao tài sản cổ định Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục thông báo về việc thay đổi với cơ quan thuế Mẫu phương án thay đổi thời gian trích khấu hao tài sản cố định Mẫu thông báo thay đổi thời gian trích khấu hao tài sản cố định
6 Thay đổi kế toán trưởng trong Công ty cổ phần Biểu mẫu: Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục
7 Thay đổi thông tin đăng ký thuế trong Công ty cổ phần Biểu mẫu: Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục
8 Thông báo thời gian, phương pháp trích khấu hao tài sản cố định đối với tài sản cố định mới phát sinh trong Công ty cổ phần Biểu mẫu: Thông báo thời gian, phương pháp trích khấu hao tài sản cổ định Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục
9 Đăng ký tham gia BHXH, BHYT, BHTN lần đầu trong Công ty cổ phần Biểu mẫu: Tờ khai tham gia BHXH, BHYT Tờ khai đơn vị tham gia BHXH, BHYT Danh sách lao động Các loại giấy tờ làm căn cứ để cấp lại, ghi, điều chỉnh thẻ BHYT Bảng kê thông tin
10 Truy thu BHXH, BHYT, BHTN trong Công ty cổ phần Biểu mẫu: Các loại giấy tờ làm căn cứ lập danh sách truy thu BHXH, BHYT, BHTN Hợp đồng lao động xác định thời hạn Hợp đồng không xác định thời hạn Hợp đồng thời vụ Thang bảng lương Bảng thanh toán tiền lương Biên bản làm việc về việc đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN
11 Cấp lại sổ BHXH, đổi, điều chỉnh thông tin trên sổ BHXH, thẻ BHYT trong Công ty cổ phần Biểu mẫu: Tờ khai điều chỉnh thông tin thông tin người tham gia BHXH, BHYT Bảng kê giấy tờ hồ sơ làm căn cứ cấp lại, đổi thẻ BHYT Bảng kê thông tin Các loại giấy tờ làm căn cứ để cấp, ghi, điều chỉnh sổ BHXH
12 Hồ sơ giải quyết chế độ ốm đau trong Công ty cổ phần Biểu mẫu: Danh sách đề nghị giải quyết hưởng chế độ ốm đau
13 Hồ sơ giải quyết chế độ thai sản trong Công ty cổ phần Biểu mẫu: Danh sách đề nghị giải quyết hưởng chế độ thai sản Bản thỏa thuận mang thai hộ vị mục đích nhân đạo
14 Hồ sơ giải quyết trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đau, thai sản trong Công ty Cổ Phần Biểu mẫu: Danh sách đề nghị giải quyết hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày
15 Hồ sơ giải quyết chế độ tai nạn lao động trong Công ty cổ phần Biểu mẫu: Văn bản đề nghị giải quyết chế độ TNLĐ
16 Hồ sơ giải quyết chế độ bệnh nghề nghiệp trong Công ty cổ phần Biểu mẫu: Văn bản đề nghị giải quyết chế độ bệnh nghề nghiệp
17 Hồ sơ giải quyết chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong Công ty cổ phần Biểu mẫu: Danh sách đề nghị giải quyết hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
18 Hồ sơ giải quyết hưởng lương hưu trong Công ty cổ phần Biểu mẫu: Quyết định nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí
19 Hồ sơ giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội một lần trong Công ty Cổ Phần Biểu mẫu: Đơn đề nghị hưởng bảo hiểm xã hội một lần
20 Hồ sơ giải quyết chế độ tử tuất trong Công ty Cổ Phần Biểu mẫu: Tờ khai của thân nhân Biên bản họp của các thân nhân Biên bản điều tra tai nạn lao động
Thành viên