TRA CỨU CÔNG VIỆC PHÁP LÝ

Chọn loại hình doanh nghiệp và nhập từ khóa để tìm kiếm công việc pháp lý mà mình cần giải quyết:

1 Huỷ bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ giống cây trồng trong Công ty cổ phần Biểu mẫu: Đơn đề nghị đình chỉ/hủy bỏ hiệu lực bằng bảo hộ giống cây trồng Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục Hướng dẫn hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ Giống cây trồng qua mạng công nghệ thông tin
2 Phục hồi hiệu lực văn bằng bảo hộ giống cây trồng trong Công ty cổ phần Biểu mẫu: Đơn đề nghị phục hồi hiệu lực bằng bảo hộ giống cây trồng Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục Hướng dẫn phục hồi hiệu lực văn bằng bảo hộ giống cây trồng qua mạng công nghệ thông tin
3 Đình chỉ hiệu lực văn bằng bảo hộ giống cây trồng trong Công ty cổ phần Biểu mẫu: Đơn đề nghị đình chỉ/hủy bỏ hiệu lực bằng bảo hộ giống cây trồng Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục Hướng dẫn đình chỉ hiệu lực văn bằng bảo hộ Giống cây trồng qua mạng Công nghệ thông tin
4 Cấp lại văn bằng bảo hộ giống cây trồng trong Công ty cổ phần Biểu mẫu: Tờ khai yêu cầu cấp lại Bằng bảo hộ Giống cây trồng Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục Hướng dẫn cấp lại bằng bảo hộ giống cây trồng qua mạng công nghệ thông tin
5 Sửa đổi, bổ sung đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng trong Công ty cổ phần Biểu mẫu: Tờ khai yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục
6 Rút đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng trong Công ty cổ phần Biểu mẫu: Đơn đề nghị rút đơn đăng ký bảo hộ giống cầy trồng Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục
7 Đăng ký bảo hộ giống cây trồng trong Công ty cổ phần Biểu mẫu: Tờ khai đăng ký bảo hộ giống cây trồng Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục Danh mục loài cây trồng được bảo hộ Hướng dẫn đăng ký bảo hộ giống cây trồng qua mạng công nghệ thông tin
8 Yêu cầu cấp lại văn bằng bảo hộ chỉ dẫn địa lý trong Công ty cổ phần Biểu mẫu: Tờ khai yêu cầu cấp lại văn bằng bảo hộ chỉ dẫn địa lý Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục (cá nhân) Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục (tổ chức)
9 Yêu cầu cấp lại văn bằng bảo hộ hoặc phó bản văn bằng bảo hộ thiết kế bố trí trong Công ty cổ phần Biểu mẫu: Tờ khai yêu cầu cấp lại văn bằng bảo hộ/phó bản văn bằng bảo hộ Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục (cá nhân) Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục (tổ chức)
10 Yêu cầu chấm dứt văn bằng bảo hộ chỉ dẫn địa lý trong Công ty cổ phần Biểu mẫu: Tờ khai yêu cầu chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục (cá nhân) Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục (tổ chức) Bản giải trình lý do yêu cầu chấm dứt Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý
11 Yêu cầu cấp lại văn bằng bảo hộ hoặc phó bản văn bằng bảo hộ nhãn hiệu trong Công ty Cổ Phần Biểu mẫu: Tờ khai cấp phó bản/cấp lại văn bằng bảo hộ đối tượng sở hữu công nghiệp/giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp  Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục (cá nhân) Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục (tổ chức)
12 Yêu cầu cấp lại văn bằng bảo hộ hoặc phó bản văn bằng bảo hộ nhãn hiệu trong Công ty TNHH NTV Biểu mẫu: Tờ khai cấp phó bản/cấp lại văn bằng bảo hộ đối tượng sở hữu công nghiệp/giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp  Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục (cá nhân) Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục (tổ chức)
13 Yêu cầu cấp lại văn bằng bảo hộ hoặc phó bản văn bằng bảo hộ nhãn hiệu trong Doanh nghiệp tư nhân Biểu mẫu: Tờ khai cấp phó bản/cấp lại văn bằng bảo hộ đối tượng sở hữu công nghiệp/giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp  Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục (cá nhân) Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục (tổ chức)
14 Yêu cầu cấp lại văn bằng bảo hộ hoặc phó bản văn bằng bảo hộ nhãn hiệu trong Công ty TNHH MTV Biểu mẫu: Tờ khai cấp phó bản/cấp lại văn bằng bảo hộ đối tượng sở hữu công nghiệp/giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp  Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục (cá nhân) Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục (tổ chức)
15 Yêu cầu cấp lại văn bằng bảo hộ hoặc phó bản văn bằng bảo hộ nhãn hiệu trong Công ty hợp danh Biểu mẫu: Tờ khai cấp phó bản/cấp lại văn bằng bảo hộ đối tượng sở hữu công nghiệp/giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp  Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục (cá nhân) Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục (tổ chức)
16 Đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý trong Công ty cổ phần Biểu mẫu: Tờ khai đăng ký chỉ dẫn địa lý Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục (cá nhân) Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục (tổ chức)
17 Gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện trong Công ty Cổ Phần Biểu mẫu: Đơn đề nghị gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện
18 Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện trong Công ty Cổ Phần Biểu mẫu: Đơn đề nghị cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện Văn bản của doanh nghiệp nước ngoài cử/bổ nhiệm người đứng đầu Văn phòng đại diện
19 Thay đổi đơn đăng ký bảo hộ thiết kế bố trí trong Công ty cổ phần Biểu mẫu: Tờ khai sửa đổi đơn đăng ký đối tượng sở hữu công nghiệp Tờ khai yêu cầu ghi nhận chuyển nhượng đơn đăng ký đối tượng sở hữu công nghiệp Hợp đồng chuyển nhượng đơn đăng ký thiết kế bố trí Giấy ủy quyền nộp hồ sơ yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn đăng ký thiết kế bố trí (cá nhân) Giấy ủy quyền nộp hồ sơ yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn đăng ký thiết kế bố trí (tổ chức) Giấy ủy quyền nộp hồ sơ yêu cầu chuyển nhượng đơn đăng ký thiết kế bố trí (cá nhân) Giấy ủy quyền nộp hồ sơ yêu cầu chuyển nhượng đơn đăng ký thiết kế bố trí (tổ chức)
20 Yêu cầu chấm dứt, huỷ bỏ văn bằng bảo hộ thiết kế bố trí trong Công ty cổ phần Biểu mẫu: Tờ khai yêu cầu chấm dứt/hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục (cá nhân) Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục (tổ chức) Bản giải trình lý do yêu cầu chấm dứt/hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ thiết kế bố trí