TRA CỨU CÔNG VIỆC PHÁP LÝ

Chọn loại hình doanh nghiệp và nhập từ khóa để tìm kiếm công việc pháp lý mà mình cần giải quyết:

1 Chào bán cổ phiếu ra công chúng của doanh nghiệp thành lập mới thuộc lĩnh vực cơ sở hạ tầng trong Doanh nghiệp tư nhân Biểu mẫu: Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng thành lập doanh nghiệp mới thuộc lĩnh vực cơ sở hạ tầng Cam kết bảo lãnh phát hành cổ phiếu ra công chúng Bản cáo bạch Điều lệ của công ty đại chúng Văn bản cam kết chịu trách nhiệm liên đới của cổ đông sáng lập Phương án chi tiết chào bán cổ phiếu ra công chúng Văn bản cam kết về việc đưa cổ phiếu vào thị trường giao dịch
2 Chào bán cổ phiếu ra công chúng để thành lập doanh nghiệp mới trong lĩnh vực công nghệ cao trong Doanh nghiệp tư nhân Biểu mẫu: Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng thành lập doanh nghiệp mới thuộc lĩnh vực công nghệ cao Cam kết bão lãnh phát hành cổ phiếu ra công chúng Bản cáo bạch Điều lệ của công ty đại chúng Văn bản cam kết chịu trách nhiệm liên đới của cổ đông sáng lập Phương án chi tiết chào bán cổ phiếu ra công chúng Văn bản cam kết về việc đưa cổ phiếu vào thị trường giao dịch
3 Chào bán cổ phiếu ra công chúng để hoán đổi cổ phiếu, phần vốn góp của công ty khác trong Doanh nghiệp tư nhân Biểu mẫu: Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu để hoán đổi Bản cáo bạch Điều lệ công ty đại chúng Hợp đồng hợp nhất Hợp đồng sáp nhập Quyết định của Hội đồng quản trị thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu để hoán đổi cổ phần
4 Chào bán cổ phiếu ra công chúng của cổ đông lớn trong Công ty đại chúng trong Doanh nghiệp tư nhân Biểu mẫu: Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu của cổ đông lớn Bản cáo bạch Quyết định thông qua việc bán cổ phần và phương án chào bán
5 Chào bán cổ phiếu ra công chúng của doanh nghiệp thành lập mới thuộc lĩnh vực cơ sở hạ tầng trong Công ty hợp danh Biểu mẫu: Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng thành lập doanh nghiệp mới thuộc lĩnh vực cơ sở hạ tầng Cam kết bảo lãnh phát hành cổ phiếu ra công chúng Bản cáo bạch Điều lệ của công ty đại chúng Văn bản cam kết chịu trách nhiệm liên đới của cổ đông sáng lập Phương án chi tiết chào bán cổ phiếu ra công chúng Văn bản cam kết về việc đưa cổ phiếu vào thị trường giao dịch
6 Chào bán cổ phiếu ra công chúng để thành lập doanh nghiệp mới trong lĩnh vực công nghệ cao trong Công ty hợp danh Biểu mẫu: Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng thành lập doanh nghiệp mới thuộc lĩnh vực công nghệ cao Cam kết bão lãnh phát hành cổ phiếu ra công chúng Bản cáo bạch Điều lệ của công ty đại chúng Văn bản cam kết chịu trách nhiệm liên đới của cổ đông sáng lập Phương án chi tiết chào bán cổ phiếu ra công chúng Văn bản cam kết về việc đưa cổ phiếu vào thị trường giao dịch
7 Chào bán cổ phiếu ra công chúng để hoán đổi cổ phiếu, phần vốn góp của công ty khác trong Công ty hợp danh Biểu mẫu: Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu để hoán đổi Bản cáo bạch Điều lệ công ty đại chúng Hợp đồng hợp nhất Hợp đồng sáp nhập Quyết định của Hội đồng quản trị thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu để hoán đổi cổ phần
8 Chào bán cổ phiếu ra công chúng của cổ đông lớn trong Công ty đại chúng trong Công ty hợp danh Biểu mẫu: Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu của cổ đông lớn Bản cáo bạch Quyết định thông qua việc bán cổ phần và phương án chào bán
9 Chào bán cổ phiếu ra công chúng của doanh nghiệp thành lập mới thuộc lĩnh vực cơ sở hạ tầng trong Công ty TNHH MTV Biểu mẫu: Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng thành lập doanh nghiệp mới thuộc lĩnh vực cơ sở hạ tầng Cam kết bảo lãnh phát hành cổ phiếu ra công chúng Bản cáo bạch Điều lệ của công ty đại chúng Văn bản cam kết chịu trách nhiệm liên đới của cổ đông sáng lập Phương án chi tiết chào bán cổ phiếu ra công chúng Văn bản cam kết về việc đưa cổ phiếu vào thị trường giao dịch
10 Chào bán cổ phiếu ra công chúng để thành lập doanh nghiệp mới trong lĩnh vực công nghệ cao trong Công ty TNHH MTV Biểu mẫu: Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng thành lập doanh nghiệp mới thuộc lĩnh vực công nghệ cao Cam kết bão lãnh phát hành cổ phiếu ra công chúng Bản cáo bạch Điều lệ của công ty đại chúng Văn bản cam kết chịu trách nhiệm liên đới của cổ đông sáng lập Phương án chi tiết chào bán cổ phiếu ra công chúng Văn bản cam kết về việc đưa cổ phiếu vào thị trường giao dịch
11 Chào bán cổ phiếu ra công chúng để hoán đổi cổ phiếu, phần vốn góp của công ty khác trong Công ty TNHH MTV Biểu mẫu: Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu để hoán đổi Bản cáo bạch Điều lệ công ty đại chúng Hợp đồng hợp nhất Hợp đồng sáp nhập Quyết định của Hội đồng quản trị thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu để hoán đổi cổ phần
12 Chào bán cổ phiếu ra công chúng của cổ đông lớn trong Công ty đại chúng trong Công ty TNHH MTV Biểu mẫu: Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu của cổ đông lớn Bản cáo bạch Quyết định thông qua việc bán cổ phần và phương án chào bán
13 Chào bán cổ phiếu ra công chúng của doanh nghiệp thành lập mới thuộc lĩnh vực cơ sở hạ tầng trong Công ty TNHH NTV Biểu mẫu: Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng thành lập doanh nghiệp mới thuộc lĩnh vực cơ sở hạ tầng Cam kết bảo lãnh phát hành cổ phiếu ra công chúng Bản cáo bạch Điều lệ của công ty đại chúng Văn bản cam kết chịu trách nhiệm liên đới của cổ đông sáng lập Phương án chi tiết chào bán cổ phiếu ra công chúng Văn bản cam kết về việc đưa cổ phiếu vào thị trường giao dịch
14 Chào bán cổ phiếu ra công chúng để thành lập doanh nghiệp mới trong lĩnh vực công nghệ cao trong Công ty TNHH NTV Biểu mẫu: Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng thành lập doanh nghiệp mới thuộc lĩnh vực công nghệ cao Cam kết bão lãnh phát hành cổ phiếu ra công chúng Bản cáo bạch Điều lệ của công ty đại chúng Văn bản cam kết chịu trách nhiệm liên đới của cổ đông sáng lập Phương án chi tiết chào bán cổ phiếu ra công chúng Văn bản cam kết về việc đưa cổ phiếu vào thị trường giao dịch
15 Chào bán cổ phiếu ra công chúng để hoán đổi cổ phiếu, phần vốn góp của công ty khác trong Công ty TNHH NTV Biểu mẫu: Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu để hoán đổi Bản cáo bạch Điều lệ công ty đại chúng Hợp đồng hợp nhất Hợp đồng sáp nhập Quyết định của Hội đồng quản trị thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu để hoán đổi cổ phần
16 Chào bán cổ phiếu ra công chúng của cổ đông lớn trong Công ty đại chúng trong Công ty TNHH NTV Biểu mẫu: Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu của cổ đông lớn Bản cáo bạch Quyết định thông qua việc bán cổ phần và phương án chào bán
17 Tự in hóa đơn trong Công ty TNHH NTV Biểu mẫu: Quyết định áp dụng hóa đơn tự in Văn bản đề nghị sử dụng hóa đơn tự in
18 Tự in hóa đơn trong Công ty hợp danh Biểu mẫu: Quyết định áp dụng hóa đơn tự in Văn bản đề nghị sử dụng hóa đơn tự in
19 Tự in hóa đơn trong Doanh nghiệp tư nhân Biểu mẫu: Quyết định áp dụng hóa đơn tự in Văn bản đề nghị sử dụng hóa đơn tự in
20 Thanh lý tài sản cố định trong Công ty TNHH NTV Biểu mẫu: Đơn đề nghị thanh lý tài sản cố định Quyết định thành lập hội đồng thanh lý tài sản cố định Quyết định thanh lý TSCĐ Biên bản thanh lý tài sản cố định
Thành viên