TRA CỨU CÔNG VIỆC PHÁP LÝ

Chọn loại hình doanh nghiệp và nhập từ khóa để tìm kiếm công việc pháp lý mà mình cần giải quyết:

1 Thay đổi thông tin website thương mại điện tử bán hàng đã thông báo trong Công ty hợp danh Biểu mẫu: Thông báo thay đổi nội dung website thương mại điện tử bán hàng đã thông báo Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục
2 Ngừng hoạt động website thương mại điện tử bán hàng đã thông báo trong Công ty hợp danh Biểu mẫu: Thông báo ngừng hoạt động website thương mại điện tử bán hàng Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục
3 Báo cáo định kỳ tình hình triển khai website thương mại điện tử bán hàng trong Công ty hợp danh Biểu mẫu: Phiếu điều tra tình hình hoạt động thương mại điện tử Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục
4 Chuyển nhượng - nhận chuyển nhượng website thương mại điện tử bán hàng trong Công ty hợp danh Biểu mẫu: Thông báo ngừng hoạt động website thương mại điện tử bán hàng Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục thông báo ngừng hoạt động website thương mại điện tử bán hàng
5 Thay đổi thông tin website thương mại điện tử bán hàng đã thông báo trong Doanh nghiệp tư nhân Biểu mẫu: Thông báo thay đổi nội dung website thương mại điện tử bán hàng đã thông báo Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục
6 Ngừng hoạt động website thương mại điện tử bán hàng đã thông báo trong Doanh nghiệp tư nhân Biểu mẫu: Thông báo ngừng hoạt động website thương mại điện tử bán hàng Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục
7 Báo cáo định kỳ tình hình triển khai website thương mại điện tử bán hàng trong Doanh nghiệp tư nhân Biểu mẫu: Phiếu điều tra tình hình hoạt động thương mại điện tử Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục
8 Chuyển nhượng - nhận chuyển nhượng website thương mại điện tử bán hàng trong Doanh nghiệp tư nhân Biểu mẫu: Thông báo ngừng hoạt động website thương mại điện tử bán hàng Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục thông báo ngừng hoạt động website thương mại điện tử bán hàng
9 Đăng ký thiết lập website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử trong Công ty TNHH MTV Biểu mẫu: Đơn đăng ký website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử Đề án cung cấp dịch vụ thương mại điện tử Quy chế quản lý hoạt động của website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử Mẫu hợp đồng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục Các điều kiện giao dịch chung
10 Những lưu ý khi triển khai website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử trong Công ty TNHH MTV Biểu mẫu: Quy chế hoạt động của website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử Hợp đồng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử Thông báo kết quả đấu giá
11 Sửa đổi, bổ sung thông tin đăng kí website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử trong Công ty TNHH MTV Biểu mẫu: Thông báo thay đổi nội dung đăng ký website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục
12 Đăng ký lại website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử trong Công ty TNHH MTV Biểu mẫu: Đơn đăng ký website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử Đề án cung cấp dịch vụ thương mại điện tử Quy chế quản lý hoạt động của website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử Mẫu hợp đồng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục Các điều kiện giao dịch chung
13 Hủy bỏ, chấm dứt đăng ký website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử trong Công ty TNHH MTV Biểu mẫu: Giấy đề nghị chấm dứt hoạt động website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục
14 Định kỳ báo cáo tình hình hoạt động của website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử trong Công ty TNHH MTV Biểu mẫu: Phiếu điều tra tình hình hoạt động thương mại điện tử Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục
15 Chuyển nhượng - nhận chuyển nhượng website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử trong Công ty TNHH MTV Biểu mẫu: Đơn đăng ký website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử Đề án cung cấp dịch vụ thương mại điện tử Quy chế quản lý hoạt động của website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử Mẫu hợp đồng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục chấm dứt đăng ký website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử Giấy đề nghị chấm dứt hoạt động website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử Các điều kiện giao dịch chung
16 Những lưu ý khi triển khai website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử trong Công ty TNHH NTV Biểu mẫu: Quy chế hoạt động của website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử Hợp đồng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử Thông báo kết quả đấu giá
17 Đăng ký thiết lập website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử trong Công ty hợp danh Biểu mẫu: Đơn đăng ký website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử Đề án cung cấp dịch vụ thương mại điện tử Quy chế quản lý hoạt động của website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử Mẫu hợp đồng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục Các điều kiện giao dịch chung
18 Những lưu ý khi triển khai website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử trong Công ty hợp danh Biểu mẫu: Quy chế hoạt động của website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử Hợp đồng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử Thông báo kết quả đấu giá
19 Sửa đổi, bổ sung thông tin đăng kí website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử trong Công ty hợp danh Biểu mẫu: Thông báo thay đổi nội dung đăng ký website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục
20 Đăng ký lại website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử trong Công ty hợp danh Biểu mẫu: Đơn đăng ký website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử Đề án cung cấp dịch vụ thương mại điện tử Quy chế quản lý hoạt động của website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử Mẫu hợp đồng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục Các điều kiện giao dịch chung
Thành viên