TRA CỨU CÔNG VIỆC PHÁP LÝ

Chọn loại hình doanh nghiệp và nhập từ khóa để tìm kiếm công việc pháp lý mà mình cần giải quyết:

1 Đăng ký thành lập doanh nghiệp trong Công ty cổ phần Biểu mẫu: Giấy đề nghị đăng ký công ty cổ phần Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục Mẫu điều lệ của công ty cổ phần Giấy ủy quyền cho cá nhân đại diện cho cổ đông là tổ chức
2 Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trong Công ty cổ phần Biểu mẫu: Giấy đề nghị công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục
3 Thông báo mẫu con dấu trong Công ty cổ phần Biểu mẫu: Mẫu Thông báo về việc sử dụng mẫu con dấu Mẫu Thông báo về việc thay đổi mẫu con dấu/số lượng con dấu Mẫu Thông báo về việc hủy mẫu con dấu Mẫu Giấy đề nghị Bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục
4 Thay đổi tên công ty trong Công ty cổ phần Biểu mẫu: Thông báo thay đổi tên doanh nghiệp Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục thay đổi tên công ty Mẫu quyết định của đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi tên của công ty Mẫu biên bản họp của đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi tên của công ty
5 Thay đổi địa chỉ trụ sở công ty trong Công ty cổ phần Biểu mẫu: Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục thay đổi trụ sở công ty Mẫu quyết định của đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi địa chỉ trụ sở công ty Danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần Danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài Danh sách người đại diện theo ủy quyền Mẫu biên bản họp của đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi địa chỉ trụ sở công ty
6 Thay đổi người đại diện theo Pháp luật trong Công ty cổ phần Biểu mẫu: Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật Mẫu quyết định của đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật Mẫu biên bản họp của đại hội đồng cổ đông về thay đổi người đại diện theo pháp luật Mẫu quyết định của hội đồng quản trị về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật Mẫu biên bản họp của hội đồng quản trị về thay đổi người đại diện theo pháp luật
7 Thay đổi vốn điều lệ trong Công ty cổ phần Biểu mẫu: Thông báo thay đổi vốn điều lệ, tỷ lệ vốn góp của doanh nghiệp Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục Mẫu quyết định của đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi vốn điều lệ Mẫu biên bản họp của đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi vốn điều lệ Mẫu quyết định của đại hội đồng cổ đông về việc phát hành cổ phần chào bán để tăng vốn điều lệ Mẫu biên bản họp của đại hội đồng cổ đông về việc phát hành cổ phần chào bán để tăng vốn điều lệ Mẫu quyết định của hội đồng quản trị về việc đăng ký tăng vốn điều lệ Mẫu biên bản họp của hội đồng quản trị về việc đăng ký tăng vốn điều lệ Văn bản cam kết bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác sau khi giảm vốn điều lệ
8 Thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh trong Công ty cổ phần Biểu mẫu: Thông báo thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp Giấy đề nghị bổ sung thông tin đăng ký ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục Mẫu quyết định về việc thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh Mẫu biên bản họp về việc thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh
9 Thay đổi nội dung đăng ký thuế trong Công ty cổ phần Biểu mẫu: Thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế của doanh nghiệp Giấy đề nghị bổ sung thông tin đăng ký thuế của doanh nghiệp Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục
10 Thay đổi thông tin người quản lý trong Công ty cổ phần Biểu mẫu: Thông báo thay đổi thông tin nguời quản lý của doanh nghiệp Giấy đề nghị bổ sung thông tin đăng ký doanh nghiệp Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục
11 Thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài trong Công ty cổ phần Biểu mẫu: Thông báo thay đổi thông tin về cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài của công ty cổ phần Giấy đề nghị bổ sung thông tin về cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài của công ty cổ phần Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục Mẫu quyết định về việc thay đổi công đông là nhà đầu tư nước ngoài Mẫu biên bản họp về việc thay đổi công đông là nhà đầu tư nước ngoài
12 Thay đổi thông tin cổ đông là NĐT nước ngoài / người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức nước ngoài trong Công ty cổ phần Biểu mẫu: Thông báo về việc bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục
13 Thay đổi thông tin cổ đông sáng lập trong Công ty cổ phần Biểu mẫu: Thông báo thay đổi thông tin về cổ đông sáng lập của công ty cổ phần Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin cổ đông sáng lập của công ty cổ phần Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục Mẫu hợp đồng chuyển nhượng cổ phần Mẫu hợp đồng tặng cho cổ phần
14 Chuyển đổi thành công ty TNHH MTV trong Công ty cổ phần Biểu mẫu: Giấy đề nghị đăng ký công ty TNHH một thành viên Danh sách người đại diện theo ủy quyền Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục Mẫu điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do cá nhân là chủ sở hữu Mẫu hợp đồng chuyển nhượng cổ phần Mẫu hợp đồng tặng cho cổ phần Mẫu quyết định của đại hội đồng cổ đông về việc chuyển đổi công ty Mẫu biên bản họp của đại hội đồng cổ đông về việc chuyển đổi công ty Mẫu điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do tổ chức là chủ sở hữu Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp
15 Chuyển đổi thành công ty TNHH nhiều thành viên trong Công ty cổ phần Biểu mẫu: Giấy đề nghị đăng ký thành lập công ty TNHH nhiều thành viên Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục Mẫu điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên Mẫu quyết định của đại hội đồng cổ đông về việc chuyển đổi công ty Mẫu biên bản họp của đại hội đồng cổ đông về việc chuyển đổi công ty Văn bản ủy quyền đại diện cho cá nhân của thành viên là tổ chức Mẫu hợp đồng chuyển nhượng cổ phần
16 Chia công ty trong Công ty cổ phần Biểu mẫu: Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục Mẫu nghị quyết chia công ty Mẫu biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc chia công ty
17 Tách công ty trong Công ty cổ phần Biểu mẫu: Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục Mẫu nghị quyết tách công ty Mẫu biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc tách công ty
18 Sáp nhập công ty trong Công ty cổ phần Biểu mẫu: Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục Mẫu hợp đồng sáp nhập Nghị quyết thông qua hợp đồng sáp nhập của công ty bị sáp nhập Mẫu biên bản họp thông qua hợp đồng sáp nhập công ty của công ty bị sáp nhập Nghị quyết thông qua hợp đồng sáp nhập của công ty nhận sáp nhập Mẫu biên bản họp thông qua hợp đồng sáp nhập công ty của công ty nhận sáp nhập Thông báo về việc bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký của doanh nghiệp
19 Hợp nhất công ty trong Công ty cổ phần Biểu mẫu: Mẫu hợp đồng hợp nhất doanh nghiệp Nghị quyết thông qua hợp đồng hợp nhất Biên bản họp thông qua hợp đồng hợp nhất Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục
20 Thông báo tạm ngừng kinh doanh trong Công ty cổ phần Biểu mẫu: Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh Giấy đề nghị bổ sung thông tin đăng ký doanh nghiệp Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục Mẫu quyết định của đại hội đồng cổ đông về việc tạm ngừng kinh doanh Mẫu biên bản họp của đại hội đồng cổ đông về việc tạm ngừng kinh doanh
Thành viên