TRA CỨU CÔNG VIỆC PHÁP LÝ

Chọn loại hình doanh nghiệp và nhập từ khóa để tìm kiếm công việc pháp lý mà mình cần giải quyết:

1 Gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện trong Công ty Cổ Phần Biểu mẫu: Đơn đề nghị gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện
2 Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện trong Công ty Cổ Phần Biểu mẫu: Đơn đề nghị cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện Văn bản của doanh nghiệp nước ngoài cử/bổ nhiệm người đứng đầu Văn phòng đại diện
3 Chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện trong Công ty Cổ Phần Biểu mẫu: Thông báo về việc chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện Danh sách chủ nợ Danh sách người lao động
4 Chấm dứt hoạt động Chi nhánh trong Công ty Cổ Phần Biểu mẫu: Thông báo về việc chấm dứt hoạt động Chi nhánh Danh sách chủ nợ Danh sách người lao động
5 Yêu cầu chấm dứt, huỷ bỏ văn bằng bảo hộ nhãn hiệu trong Công ty TNHH NTV Biểu mẫu: Tờ khai yêu cầu chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ Tờ khai yêu cầu huỷ bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục (cá nhân) Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục (tổ chức) Bản giải trình lý do yêu cầu chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ nhãn hiệu Bản giải trình lý do yêu cầu hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ nhãn hiệu Tờ khai yêu cầu chấm dứt/hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ
6 Điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện trong Công ty Cổ Phần Biểu mẫu: Đơn đề nghị điều chỉnh Giấy phép thành lập văn phòng đại diện Văn bản của doanh nghiệp nước ngoài cử/bổ nhiệm người đứng đầu mới của văn phòng đại diện
7 Gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu trong Hộ kinh doanh Biểu mẫu: Tờ khai yêu cầu gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục (cá nhân) Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục (tổ chức)
8 Gia hạn Giấy phép thành lập Chi nhánh trong Công ty Cổ Phần Biểu mẫu: Đơn đề nghị gia hạn Giấy phép thành lập Chi nhánh
9 Cấp Giấy phép thành lập Chi nhánh trong Công ty Cổ Phần Biểu mẫu: Đơn đề nghị cấp Giấy phép thành lập Chi nhánh Văn bản của doanh nghiệp nước ngoài cử/bổ nhiệm người đứng đầu Chi nhánh
10 Điều chỉnh Giấy phép thành lập Chi nhánh trong Công ty Cổ Phần Biểu mẫu: Đơn đề nghị điều chỉnh Giấy phép thành lập Chi nhánh Văn bản của doanh nghiệp nước ngoài cử/bổ nhiệm người đứng đầu
11 Yêu cầu sửa đổi, thay đổi chủ văn bằng bảo hộ nhãn hiệu trong Hộ kinh doanh Biểu mẫu: Tờ khai yêu cầu sửa đổi văn bằng bảo hộ đối tượng sở hữu công nghiệp Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục (cá nhân) Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục (tổ chức)
12 Yêu cầu bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng giống cây trồng trong Hộ kinh doanh Biểu mẫu: Tờ khai yêu cầu bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng giống cây trồng Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục
13 Đăng ký chuyển giao quyền sử dụng giống cây trồng trong Hộ kinh doanh Biểu mẫu: Hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng giống cây trồng
14 Huỷ bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ giống cây trồng trong Hộ kinh doanh Biểu mẫu: Đơn đề nghị hủy bỏ hiệu lực bằng bảo hộ giống cây trồng Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục Hướng dẫn hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ Giống cây trồng qua mạng công nghệ thông tin
15 Rút đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng trong Hộ kinh doanh Biểu mẫu: Đơn đề nghị rút đơn đăng ký bảo hộ giống cầy trồng Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục
16 Yêu cầu chấm dứt văn bằng bảo hộ chỉ dẫn địa lý trong Hộ kinh doanh Biểu mẫu: Tờ khai yêu cầu chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục (cá nhân) Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục (tổ chức) Bản giải trình lý do yêu cầu chấm dứt Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý
17 Thay đổi thông tin của chủ văn bằng bảo hộ chỉ dẫn địa lý trong Hộ kinh doanh Biểu mẫu: Tờ khai yêu cầu sửa đổi văn bằng bảo hộ đối tượng sở hữu công nghiệp Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục (cá nhân) Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục (tổ chức)
18 Sửa đổi Bản mô tả tính chất / chất lượng / danh tiếng của sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý trong Hộ kinh doanh Biểu mẫu: Tờ khai yêu cầu sửa đổi văn bằng bảo hộ đối tượng sở hữu công nghiệp Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục (cá nhân) Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục (tổ chức)
19 Đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý trong Hộ kinh doanh Biểu mẫu: Tờ khai đăng ký chỉ dẫn địa lý Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục (cá nhân) Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục (tổ chức)
20 Đăng ký nhãn hiệu quốc tế theo hệ thống Madrid trong Hộ kinh doanh Biểu mẫu: Tờ khai yêu cầu đăng ký quốc tế nhãn hiệu có nguồn gốc Việt Nam Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục (cá nhân) Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục (tổ chức) Quy chế nhãn hiệu tập thể