công việc bức xạ

1 Cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ trong Ngành nghề kinh doanh có điều kiện
2 Cấp giấy phép đóng gói, vận chuyển và vận chuyển quá cảnh chất phóng xạ, chất thải phóng xạ, vật liệu hạt nhân nguồn, vật liệu hạt nhân trong Ngành nghề kinh doanh có điều kiện
3 Cấp giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu chất phóng xạ, vật liệu hạt nhân nguồn, vật liệu hạt nhân, thiết bị hạt nhân trong Ngành nghề kinh doanh có điều kiện
4 Cấp giấy phép xử lý, lưu giữ chất thải phóng xạ, nguồn phóng xạ đã qua sử dụng tại kho lưu giữ chất thải phóng xạ quốc gia hoặc cơ sở làm dịch vụ xử lý, lưu giữ chất thải phóng xạ, nguồn phóng xạ đã qua sử dụng trong Ngành nghề kinh doanh có điều kiện
5 Cấp giấy phép tự xử lý, lưu giữ nguồn phóng xạ đã qua sử dụng trong Ngành nghề kinh doanh có điều kiện
6 Cấp giấy phép lưu giữ chất phóng xạ trong Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện
7 Cấp giấy phép sản xuất, chế biến chất phóng xạ trong Ngành nghề kinh doanh có điều kiện
8 Cấp giấy phép sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế trong Ngành nghề kinh doanh có điều kiện
9 Cấp giấy phép vận hành thiết bị chiếu xạ, sử dụng thiết bị bức xạ và sử dụng chất phóng xạ trong Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện