TRA CỨU CÔNG VIỆC PHÁP LÝ

Chọn loại hình doanh nghiệp và nhập từ khóa để tìm kiếm công việc pháp lý mà mình cần giải quyết:

Công ty đại chúng phát hành thêm cổ phiếu để trả cổ tức

Công ty cổ phần có quyền lựa chọn hình thức trả cổ tức cho cổ đông bằng tiền mặt, bằng cổ phần của công ty hoặc bằng tài sản khác quy định tại Điều lệ công ty.

Do đó, công ty đại chúng có quyền phát hành thêm cổ phiếu và dùng cổ phiếu đó để trả cổ tức cho các cổ đông đang nắm giữ cổ phiếu của công ty nếu đáp ứng các điều kiện sau:

Điều kiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức như sau:

1. Có quyết định của Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức;

2. Có đủ nguồn để thực hiện từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán theo quy định;

Trường hợp công ty đại chúng là công ty mẹ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, nguồn để thực hiện không được vượt quá mức lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán.

Trường hợp lợi nhuận quyết định phân phối thấp hơn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính hợp nhất và cao hơn mức lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính riêng của công ty mẹ, công ty chỉ được thực hiện việc phân phối sau khi đã điều chuyển lợi nhuận từ các công ty con về công ty mẹ theo hướng dẫn về phân phối lợi nhuận của chế độ kế toán doanh nghiệp.

Công ty đại chúng muốn phát hành thêm cổ phiếu để trả cổ tức cho các cổ đông và đáp ứng các điều kiện trên phải gửi tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN).

Tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức gồm:

1. Báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức ( theo mẫu Phụ lục số 17 ban hành kèm theo Thông tư 162/2015/TT-BTC);

2. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành;

3. Quyết định của Hội đồng quản trị thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành;

4. Báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán theo quy định;

5. Tài liệu chứng minh việc đã điều chuyển lợi nhuận từ các công ty con về công ty mẹ theo hướng dẫn về phân phối lợi nhuận của chế độ kế toán doanh nghiệp (trong trường hợp lợi nhuận quyết định phân phối thấp hơn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính hợp nhất và cao hơn mức lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính riêng của công ty mẹ);

6. Phương án xử lý cổ phần lẻ (nếu có) được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị thông qua ( Tham khảo mẫu).

Thời hạn giải quyết: bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ và hợp lệ tài liệu báo cáo, UBCKNN sẽ có thông báo cho tổ chức phát hành thực hiện. Trường hợp cần sửa đổi, bổ sung hay từ chối thì UBCKNN trả lời cụ thể bằng băn bản.

Sau khi nhận được thông báo thực hiện của UBCKNN, tổ chức phát hành phải Công bố thông tin ra công chúng về việc phát hành thêm cổ phiếu để trả cổ tức (theo mẫu tại Phụ lục số 19 ban hành kèm theo Thông tư 162/2015/TT-BTC) trên các phương tiện thông tin đại chúng trong thời hạn ít nhất bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày UBCKNN thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành thêm cổ phiếu.

Sau ít nhất 7 ngày từ ngày công bố thông tin thì công ty có thể đăng ký phân bổ quyền. Và ngày đăng ký cuối cùng của việc phân bổ quyền thì không được quá 45 ngày kể từ ngày UBCKNN ra thông báo nhận được đầy đủ tài liệu.

Lưu ý:

Do cổ phiếu của cổ đông phổ thông có quyền tự do chuyển nhượng, do đó, cần có một ngày chốt để ghi tên các cổ đông được nhận cổ tức. Và ngày đăng ký cuối cùng để phân bổ quyền không được quá bốn mươi lăm (45) ngày kể từ ngày UBCKNN thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo.

Ví dụ: Công ty đại chúng công bố ngày đăng ký cuối cùng là ngày 01/01/2018 thì những ngày thì trước và hết ngày đó, công ty đại chúng không quan tâm ai là người nắm quyền, công ty chỉ quan tâm là hết ngày đó, ai đang nắm giữ cổ phiếu thì trả quyền.

Công ty đại chúng phải gửi Báo cáo kết quả phát hành cho UBCKNN trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày đăng ký cuối cùng để phân bổ quyền ( theo mẫu tại Phụ lục số 21 ban hành kèm theoThông tư 162/2015/TT-BTC).

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây

Biểu mẫu:

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây

730
Câu hỏi thường gặp: