TRA CỨU CÔNG VIỆC PHÁP LÝ

Chọn loại hình doanh nghiệp và nhập từ khóa để tìm kiếm công việc pháp lý mà mình cần giải quyết:

Công ty đại chúng chào bán cổ phiếu riêng lẻ

Chào bán cổ phần riêng lẻ của công ty đại chúng là việc công ty tăng thêm số lượng cổ phần được quyền chào bán và bán các cổ phần đó trong quá trình hoạt động mà không thông qua phương tiện thông tin đại chúng, kể cả Internet cho không quá 100 nhà đầu tư, kể cả nhà đầu tư chuyên nghiệp.

Lưu ý: Không như chào bán riêng lẻ của công ty chưa đại chúng, việc chào bán cổ phần riêng lẻ của Công ty đại chúng được thực hiện theo các quy định của luật chứng khoán.

Công ty đại chúng muốn chào bán cổ phiếu riêng lẻ phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Có quyết định của Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chào bán và sử dụng vốn;

Trong phương án này phải xác định rõ mục đích, nhà đầu tư được chào bán hoặc tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chào bán, số lượng nhà đầu tư và quy mô dự kiến chào bán.

Đối với các trường hợp dưới đây, phương án phải xác định rõ nhà đầu tư được chào bán để Đại hội đồng cổ đông thông qua và chỉ được thay đổi sau khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận:

+ Chào bán cho một tổ chức, cá nhân hoặc một nhóm tổ chức, cá nhân và người có liên quan của tổ chức, cá nhân đó từ 10% trở lên vốn điều lệ của công ty trong một đợt chào bán hoặc trong các đợt chào bán trong 12 tháng gần nhất;

+ Chào bán cho một tổ chức, cá nhân hoặc một nhóm tổ chức, cá nhân và người có liên quan của tổ chức, cá nhân đó dẫn đến tỷ lệ sở hữu của các đối tượng này vượt mức sở hữu như sau:

  • Việc chào mua cổ phiếu có quyền biểu quyết dẫn đến việc sở hữu từ 25% trở lên cổ phiếu đang lưu hành của công ty;
  • Tổ chức, cá nhân và người có liên quan đang nắm giữ từ 25% cổ phiếu có quyền biểu quyết của công ty trở lên  mua tiếp từ 10% trở lên cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành;
  • Tổ chức, cá nhân và người có liên quan đang nắm giữ từ 25% cổ phiếu có quyền biểu quyết của công ty trở lên mua tiếp từ 5% đến dưới 15% cổ phiếu có quyền biểu quyết trong thời gian dưới một năm, kể từ ngày kết thúc đợt chào mua công khai trước đó.

- Tuân thủ về thời gian hạn chế chuyển nhượng và khoảng cách giữa các đợt chào bán theo quy định. Cụ thể:

+ Thời gian hạn chế chuyển nhượng: tối thiểu trong 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp chào bán riêng lẻ theo chương trình lựa chọn người lao động trong công ty, chuyển nhượng cổ phiếu đã chào bán của cá nhân cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, chuyển nhượng cổ phiếu giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, theo quyết định của tòa án hoặc thứa kế theo quy định pháp luật.

+ Các đợt chào bán cổ phần riêng lẻ phải cách nhau ít nhất 06 tháng.

- Đáp ứng các điều kiện khác theo quy định pháp luật có liên quan trong trường hợp công ty là doanh nghiệp thuộc ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện;

- Công ty đại chúng chào bán cổ phiếu riêng lẻ không phải là công ty mẹ của tổ chức được chào bán ; hoặc cả hai tổ chức này không hải là các công ty con của cùng một công ty mẹ.

Công ty đại chúng nếu đáp ứng đủ các điều kiện trên thì có thể nộp trực tiếp đến trụ sở UBCKNN hoặc gửi qua đường bưu điện để đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ  

Hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ của công ty đại chúng bao gồm:

1. Bản chính Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ (Theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định 58/2012/NĐ-CP);

2. Bản chính hoặc bản trích sao Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua phương án chào bán và sử dụng vốn;

3. Bản chính Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua phương án chào bán và sử dụng vốn;

4. Quyết định của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án chào bán và sử dụng vốn,

5. Phương án chào bán và sử dụng vốn,

6. Danh sách nhà đầu tư được chào bán và số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán cho từng nhà đầu tư;

7. Tài liệu cung cấp thông tin về đợt chào bán cho nhà đầu tư (nếu có);

8. Bản sao tài liệu của cơ quan có thẩm quyền hoặc tài liệu tương đương chứng minh công ty đáp ứng các điều kiện khi là doanh nghiệp thuộc ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện;

9. Bản chính tài liệu Cam kết của công ty và nhà đầu tư được chào bán về việc đáp ứng quy định công ty chào bán cổ phiếu riêng lẻ không phải là công ty mẹ của tổ chức được chào bán cổ phiếu; hoặc cả hai tổ chức này không phải là các công ty con của cùng một công ty mẹ.

UBCKNN sẽ thông báo cho công ty và công bố trên trang thông tin điện tử của mình về việc đã tiếp nhận đầy đủ hồ sơ đăng ký trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ và hợp lệ thì trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ, UBCKNN sẽ ra thông báo bằng văn bản yêu cầu bổ sung, sửa đổi.

Trường hợp công ty muốn thay đổi các nội dung tại phương án sử dụng vốn, liên quan tới tiêu chí xác định hoặc tổ chức tiếp nhận vốn đầu tư, mục đích sử dụng vốn thì Hội đồng quản trị chỉ được ra quyết định thay đổi khi được Đại Hội đồng cổ đông ủy quyền và việc ủy quyền được thực hiện theo quy định tại điều lệ công ty.

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày Hội đồng quản trị quyết định thay đổi các nội dung nêu trên, công ty phải gửi Báo cáo về việc thay đổi (điều chỉnh) phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán tới Ủy ban chứng khoán Nhà nước (theo Mẫu số 03 ban hành kèm theo Nghị định 58/2012/NĐ-CP), đồng thời công khai nội dung thay đổi trên trang thông tin điện tử của công ty và thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với công ty đại chúng. Mọi thay đổi phải được báo cáo lại tại Đại Hội đồng cổ đông gần nhất.

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày kết thúc đợt chào bán, công ty phải gửi Báo cáo kết quả đợt chào bán (theo Mẫu số 02 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 58/2012/NĐ-CP) cho UBCKNN, kèm theo xác nhận của ngân hàng thương mại nơi mở tài khoản phong tỏa về số tiền thu được từ đợt chào bán. 

Lưu ý:

1. Không được quảng cáo việc chào bán trên các phương tiện thông tin đại chúng. Việc công bố thông tin không được chứa đựng nội dung có tính chất quảng cáo hoặc mời chào mua cổ phiếu được chào bán riêng lẻ.

2. Việc chào bán phải thực hiện theo phương án đã đăng ký và phải hoàn thành trong thời gian 90 ngày, kể từ ngày UBCKNN có thông báo nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

3. Công ty đại chúng phải mở một tài khoản phong tỏa tại ngân hàng cho đến khi hoàn tất đợt chào bán và báo cáo Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước thì mới được tiếp nhận vốn huy động.

4. Công ty đại chúng phải công bố báo cáo sử dụng vốn được kiểm toán xác nhận tại Đại hội đồng cổ đông hoặc thuyết minh chi tiết việc sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán trong báo cáo tài chính năm được kiểm toán xác nhận.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây

Biểu mẫu:

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây

1,124
Câu hỏi thường gặp: