Công ty đại chúng chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi lấy cổ phiếu, phần vốn góp của công ty khác

Tên công việc