TRA CỨU CÔNG VIỆC PHÁP LÝ

Chọn loại hình doanh nghiệp và nhập từ khóa để tìm kiếm công việc pháp lý mà mình cần giải quyết:

Thành viên

Cổ phiếu và Trái phiếu trong Công ty Cổ Phần

Tên công việc
1 Trở thành Công ty đại chúng
2 Chào bán Cổ phiếu riêng lẻ
3 Chào bán Cổ phiếu ra công chúng
4 Phát hành Trái phiếu riêng lẻ (đang cập nhật)
5 Chào bán Trái phiếu ra đại chúng (đang cập nhật)
6 Công ty đại chúng phát hành thêm cổ phiếu để trả cổ tức
7 Công ty đại chúng phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
8 Công ty đại chúng phát hành thêm cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động
9 Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu của công ty chưa đại chúng