TRA CỨU CÔNG VIỆC PHÁP LÝ

Chọn loại hình doanh nghiệp và nhập từ khóa để tìm kiếm công việc pháp lý mà mình cần giải quyết:

Chào bán cổ phiếu ra công chúng của công ty cổ phần hình thành sau quá trình hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp

Công ty cổ phần hình thành sau quá trình hợp nhất, sát nhập doanh nghiệp muốn chào bán cổ phiếu ra công chúng cần phải đáp ứng những điều kiện sau:

- Có mức vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký chào bán từ mười tỷ đồng Việt Nam trở lên tính theo giá trị ghi trên sổ kế toán;

- Có phương án phát hành và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

- Có kết quả hoạt động kinh doanh có lãi tính đến thời điểm đăng ký chào bán;

- Có thời gian hoạt động từ 01 năm trở lên, kể từ ngày hợp nhất, sáp nhập, trừ trường hợp:

+ Các tổ chức tham gia hợp nhất, sáp nhập hoạt động kinh doanh của năm liền trước năm thực hiện hợp nhất, sáp nhập có lãi, đồng thời không có lỗ lũy kế tính đến thời điểm hợp nhất, sáp nhập; hoặc

+ Là tổ chức hình thành sau hợp nhất, sáp nhập theo Đề án tái cơ cấu đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

- Có cam kết của Đại hội đồng cổ đông đưa cổ phiếu vào giao dịch tại thị trường tập trung trong thời hạn 01 năm từ ngày kết thúc đợt chào bán.

Để thực hiện việc đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của công ty cổ phần sau quá trình hợp nhất, sát nhập, tổ chức phát hành phải lập hồ sơ đăng ký nộp Ủy ban chứng khoán nhà nước (UBCKNN).

Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của công ty cổ phần hình thành sau quá trình hợp nhất, sát nhập doanh nghiệp gồm:

- Trường hợp đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của công ty cổ phần hình thành sau quá trình hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp có thời gian hoạt động từ hai năm tài chính trở lên - xem chi tiết tại công việc "Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng".

- Trường hợp đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của công ty cổ phần hình thành sau quá trình hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp có thời gian hoạt động không đủ hai năm tài chính - xem chi tiết tại công việc "Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng" .

Trong đó:  Báo cáo tài chính của tổ chức phát hành năm liền kề trước năm gần nhất với năm đăng ký chào bán được thay bằng báo cáo tài chính cùng năm của các công ty bị hợp nhất (trường hợp hợp nhất), bị sáp nhập và nhận sáp nhập (trường hợp sáp nhập).

- Trường hơp đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của công ty cổ phần hình thành sau quá trình hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp thuộc trường hợp miễn trừ, hồ sơ gồm: 

1. Các tài liệu - xem chi tiết tại công việc "Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng";

Trong đó: 

- Báo cáo tài chính hai (02) năm gần nhất trước năm đăng ký chào bán của các công ty bị hợp nhất (trường hợp hợp nhất), bị sáp nhập và nhận sáp nhập (trường hợp sáp nhập) thay thế và tuân theo  "Báo cáo tài chính của tổ chức phát hành trong hai năm gần nhất"

- Quyết định Đại hội đồng cổ đông của các công ty bị hợp nhất (trường hợp hợp nhất), bị sáp nhập và nhận sáp nhập (trường hợp sáp nhập) hoặc Quyết định Đại hội đồng cổ đông của công ty hình thành sau hợp nhất, sáp nhập thay thế và tuân theo "Quyết định của Đại hội đồng cổ đông của tôt chức phát hành" trong công việc "Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng";

2. Quyết định phê duyệt Đề án tái cơ cấu của Thủ tướng Chính phủ (trường hợp tổ chức phát hành là tổ chức hình thành sau hợp nhất, sáp nhập theo Đề án tái cơ cấu của Thủ tướng Chính phủ).

Thời hạn giải quyếtba mươi (30) ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.

- Trường hợp hồ sơ cần sửa đổi, bổ sung: (07) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có văn bản gửi tổ chức phát hành nêu rõ nội dung yêu cầu sửa đổi, bổ sung.

Trong vòng sáu mươi (60) ngày kể từ ngày có công văn yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ, tổ chức phát hành phải hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Trường hợp quá thời hạn trên mà tổ chức phát hành không thực hiện bổ sung, sửa đổi theo yêu cầu, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ dừng việc xem xét hồ sơ đăng ký chào bán đó.

- Trường hợp từ chối: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của doanh nghiệp thành lập mới thuộc lĩnh vực cơ sở hạ tầng, doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin - xem chi tiết tại công việc "Công bố thông tin về việc chào bán và kết quả chào bán ra công chúng", phân phối cổ phiếu - xem chi tiết tại công việc "Phân phối cổ phiếu", và thực hiện theo quy định đình chỉ hoặc hủy bỏ việc chào bán cổ phiếu ra công chúng - xem chi tiết tại công việc "Đình chỉ hoặc hủy bỏ việc chào bán cổ phiếu ra công chúng".

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây

329