TRA CỨU CÔNG VIỆC PHÁP LÝ

Chọn loại hình doanh nghiệp và nhập từ khóa để tìm kiếm công việc pháp lý mà mình cần giải quyết:

Chào bán cổ phiếu ra công chúng của cổ đông lớn trong Công ty đại chúng

Cổ đông lớn trong công ty đại chúng là cổ đông sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp từ năm phần trăm trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của công ty.

Cổ đông lớn trong công ty đại chúng có quyền tự nhân danh mình chào bán cổ phiếu ra công chúng mà không cần phải do tổ chức phát hành (công ty đại chúng) thực hiện.

Việc chào bán cổ phiếu ra công chúng của các cổ đông lớn cần phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Cổ phiếu được chào bán phải là cổ phiếu của doanh nghiệp có mức vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký chào bán từ mười tỷ đồng Việt Nam trở lên tính theo giá trị ghi trên sổ kế toán và  có hoạt động kinh doanh của năm liền trước năm đăng ký chào bán phải có lãi, đồng thời không có lỗ luỹ kế tính đến năm đăng ký chào bán.

- Có công ty chứng khoán tư vấn trong việc lập hồ sơ chào bán cổ phiếu.

Cổ đông lớn có nhu cầu chào bán cổ phiếu ra công chúng và đáp ứng các điều kiện trên thì có thể lập hồ sơ đăng ký chào bán và gửi tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN). Theo đó, hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của cổ đông lớn gồm:

1. Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của cổ đông lớn lập (theo mẫu Phụ lục số 06 ban hành kèm theo Thông tư 162/2015/TT-BTC);

2. Quyết định thông qua việc bán cổ phần và phương án chào bán của Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị (đối với cổ đông là công ty cổ phần); Hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu (đối với cổ đông là công ty trách nhiệm hữu hạn);

3. Bản cáo bạch chào bán cổ phiếu ra công chúng của cổ đông lớn lập ( theo mẫu Phụ lục số 07 ban hành kèm theo Thông tư 162/2015/TT-BTC);

4. Tài liệu chứng minh cổ đông lớn là chủ sở hữu hợp pháp số cổ phần đăng ký chào bán và số cổ phần này được phép chuyển nhượng theo quy định của pháp luật;

5. Báo cáo tài chính của tổ chức có cổ phiếu được chào bán trong hai (02) năm gần nhất;

6. Hợp đồng tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng với công ty chứng khoán, ngoại trừ trường hợp tổ chức phát hành là công ty chứng khoán;

7. Văn bản xác nhận của ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán.

Tài khoản phong tỏa không được trùng với tài khoản thanh toán của cổ đông lớn. Trường hợp cổ đông lớn là ngân hàng thương mại thì phải lựa chọn một ngân hàng thương mại khác để mở tài khoản phong tỏa.

Trường hợp tài liệu trong hồ sơ là bản sao thì phải là bản sao từ sổ gốc hoặc được chứng thực. Trường hợp tài liệu gốc trong hồ sơ được lập bằng tiếng nước ngoài thì phải có bản dịch sang tiếng Việt và được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền và có chức năng dịch thuật hoạt động hợp pháp tại Việt Nam xác nhận.

Thời hạn giải quyết: ba mươi (30) ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.

- Trường hợp hồ sơ cần sửa đổi, bổ sung: (07) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, UBCKNN có văn bản gửi cổ đông lớn nêu rõ nội dung yêu cầu sửa đổi, bổ sung.

Trong vòng sáu mươi (60) ngày kể từ ngày có công văn yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ, cổ đông lớn phải hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu gửi UBCKNN. Trường hợp quá thời hạn trên mà cổ đông lớn không thực hiện bổ sung, sửa đổi theo yêu cầu, UBCKNN sẽ dừng việc xem xét hồ sơ đăng ký chào bán đó.

- Trường hợp từ chối: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng, cổ đông lớn thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin - xem chi tiết tại công việc "Công bố thông tin về việc chào bán và kết quả chào bán ra công chúng", phân phối cổ phiếu - xem chi tiết tại công việc "Phân phối cổ phiếu", và thực hiện theo quy định đình chỉ hoặc hủy bỏ việc chào bán cổ phiếu ra công chúng - xem chi tiết tại công việc "Đình chỉ hoặc hủy bỏ việc chào bán cổ phiếu ra công chúng", tương tự như tổ chức phát hành.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây

Biểu mẫu:

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây

819