Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu của công ty chưa đại chúng

Hội đồng quản trị có quyền quyết định về việc chào bán cổ phần (loại cổ phần và số lượng cổ phần chào bán của từng loại, thời điểm, phương thức và giá bán) cho các cổ đông hiện hữu trong công ty.

Giá bán cổ phần cho các cổ đông hiện hữu có thể thấp hơn giá thị trường ở thời điểm bán hoặc giá trị được ghi trong sổ sách của cổ phần tại thời điểm gần nhất.

Xem chi tiết tại công việc: Quyết định / Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

Việc chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu là việc công ty tăng thêm số lượng cổ phần, loại cổ phần được quyền chào bán đó cho tất cả cổ đông theo tỷ lệ cổ phần hiện có của họ tại công ty.

Ví dụ: Công ty X có 1000 cổ phần được quyền chào bán và muốn chào bán cho 05 cổ đông hiện hữu của công ty. Cổ đông A đang nắm giữ 30% tổng số cổ phần, B nắm 20 %, C nắm 15 %, D nắm 15 % và E nắm 20%.

Như vậy, trong trường hợp này, số cổ phần được quyền chào bán được bán cho các cổ đông hiện hữu của công ty X như sau:

- Cổ đông A: 30% * 1000 = 300 (cổ phần);

- Cổ đông B : 20% * 1000 = 200 (cổ phần);

- Cổ đông C : 15% * 1000 = 150 (cổ phần);

- Cổ đông D: 15% * 1000 = 150 (cổ phần);

- Cổ đông E: 20% * 1000 = 200 (cổ phần);

Việc thực hiện chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu được thực hiện như sau:

Chậm nhất 15 ngày trước ngày kết thúc thời hạn đăng ký mua cổ phần, công ty phải gửi thông báo bằng văn bản và mẫu phiếu đăng ký mua cổ phần do công ty phát hành cho các cổ đông về việc đăng ký mua cổ phần.

Việc thông báo phải được thực hiện bằng phương thức gửi bảo đảm đến địa chỉ liên lạc của cổ đông trong sổ đăng ký cổ đông.

Tham khảo mẫu: Văn bản thông báo về việc đăng ký mua cổ phầnPhiếu đăng ký mua cổ phần.

Cổ đông muốn đăng ký mua cổ phần có trách nhiệm gửi phiếu đăng ký mua cổ phần đến công ty đúng thời hạn như thông báo. Trường hợp phiếu đăng ký mua cổ phần không được gửi về công ty đúng hạn thì cổ đông đó coi như đã không nhận quyền ưu tiên mua.

Cổ đông hiện hữu cũng có quyền chuyển quyền ưu tiên mua cổ phần của mình cho người khác (có thể là cổ đông / không phải là cổ đông của công ty).

Trường hợp số lượng cổ phần dự kiến chào bán không được cổ đông và người nhận chuyển quyền ưu tiên mua đăng ký mua hết thì Hội đồng quản trị có quyền bán số cổ phần được quyền chào bán còn lại cho cổ đông của công ty và người khác với điều kiện không thuận lợi hơn so với những điều kiện đã chào bán cho các cổ đông, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có chấp thuận khác hoặc pháp luật về chứng khoán có quy định khác.

Sau khi thực hiện xong thủ tục chào bàn cổ phần cho cổ đông hiện hữu thì công ty có trách nhiệm thực hiện các công việc sau:

- Làm thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ với Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có sự thay đổi. Số vốn điều lệ điều chỉnh tăng sẽ tương ứng với tổng mệnh giá các cổ phần chào bán được mua. Xem chi tiết tại công việc: "Thay đổi vốn điều lệ".

- Phát hành và giao cổ phiếu cho người mua: công ty có thể giao / không giao cổ phiếu khi bán cổ phần trong mỗi đợt chào bán, vấn đề này được công ty tự quyết định. Trường hợp công ty quyết định sẽ trao cổ phiếu khi bán cổ phần thì sau khi người mua hoàn thành xong việc thanh toán thì công ty phải giao cổ phiếu cho người mua.

- Cập nhật các thông tin trên Sổ đăng ký cổ đông. Người mua cổ phần chỉ thật sự trở thành cổ đông của công ty kể từ thời điểm thanh toán đầy đủ số tiền mua cổ phần và thông tin của người mua được ghi vào sổ đăng ký cổ đông.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

Biểu mẫu:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

4,339