Chấm dứt hoặc đình chỉ thực hiện chương trình khuyến mại

Doanh nghiệp không được quyền chấm dứt chương trình khuyến mại trước thời hạn đã công bố hoặc đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền xác nhận, trừ các trường hợp quy định sau:

1. Bất khả kháng;

2. Doanh nghiệp thực hiện khuyến mại hết số lượng hàng hóa, dịch vụ khuyến mại hoặc hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, phát hành hết số lượng bằng chứng xác định trúng thưởng đã công bố hoặc đã được cơ quan quản lý nhà nước xác nhận;

3. Bị cơ quan quản lý nhà nước yêu cầu chấm dứt việc thực hiện toàn bộ hoặc một phần chương trình khuyến mại. Doanh nghiệp bị cơ quan quản lý nhà nước yêu cầu chấm dứt thực hiện chương trình khuyến mại khi:

- Vi phạm các điều cấm trong hoạt động khuyến mại và nguyên tắc thực hiện khuyến mại;

- Không thực hiện hoặc thực hiện không đúng hoặc không đầy đủ các nội dung trong thể lệ chương trình khuyến mại đã đăng ký tại cơ quan quản lý nhà nước về thương mại có thẩm quyền.

Tương ứng với mỗi trường hợp chấm dứt chương trình khuyến mại thì mỗi doanh nghiệp phải có những biện pháp và công việc xử lý tương ứng, cụ thể:

1. Đối với trường hợp 1 (sự cố bất khả kháng)

Doanh nghiệp phải thông báo công khai tới khách hàng và cơ quan quản lý nhà nước mà doanh nghiệp đăng ký / thông báo chương trình khuyến mại.

2. Đối với trường hợp 2 (doanh nghiệp thực hiện khuyến mại hết số lượng hàng hóa, dịch vụ khuyến mại)

Doanh nghiệp phải thông báo đến cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và phải đảm bảo đầy đủ quyền lợi khách hàng đã tham gia chương trình.

Doanh nghiệp chỉ được chấm dứt thực hiện chương trình khuyến mại nếu đáp ứng các điều kiện trên.

3. Đối với trường hợp 3 (doanh nhiệp bị cơ quan quản lý nhà nước yêu cầu chấm dứt việc khuyến mại)

Trong trường hợp này, doanh nghiệp phải công bố công khai việc chấm dứt chương trình khuyến mại tại các địa điểm sau:

- Đối với hàng hóa: tại địa điểm bán và nơi bày bán; trên hàng hoá hoặc bao bì hoặc bất kỳ cách thức nào khác nhưng phải được đính kèm với hàng hóa khi hàng hóa được bán.

- Đối với dịch vụ: tại địa điểm cung ứng hoặc bất kỳ cách thức nào khác nhưng phải được đính kèm với dịch vụ khi dịch vụ được cung ứng.

Và công khai trên website của doanh nghiệp (nếu doanh nghiệp có website);

Mặc dù chấm dứt chương trình khuyến mại nhưng doanh nghiệp phải thực hiện đầy đủ các cam kết với khách hàng đã tham gia chương trình khuyến mại đó.

Doanh nghiệp sẽ không phải thực hiện các biện pháp trên nếu doanh nghiệp sử dụng hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh; hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh, hàng hóa chưa được phép lưu thông, dịch vụ chưa được phép cung ứng để khuyến mại hoặc có sử dụng rượu, bia để khuyến mại cho người dưới 18 tuổi hoặc có sử dụng thuốc lá, rượu, thuốc chữa bệnh để khuyến mại (trừ trường hợp dùng thuốc chữa bệnh để khuyến mại cho thương nhân kinh doanh thuốc) dưới mọi hình thức.

Tham khảo mẫu: Thông báo chấm dứt thực hiện chương trình khuyến mại đã thông báo, Thông báo chấm dứt thực hiện chương trình khuyến mại đã đăng ký)

Nếu người thay mặt doanh nghiệp thực hiện thủ tục không phải là đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp thì phải xuất trình Văn bản ủy quyền hợp lệ.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây

Biểu mẫu:

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây

1,479