Cấp phép nhập khẩu thủy sản sống đối với trường hợp không phải đánh giá rủi ro

Thủy sản sống là loài động vật thủy sản, rong, tảo có khả năng sinh trưởng, phát triển.

Đánh giá rủi ro thủy sản sống là hoạt động xác định những rủi ro và tác động bất lợi có thể xảy ra đối với đa dạng sinh học, khả năng lây nhiễm bệnh dịch cho thủy sản bản địa và con người.

Khi nhập khẩu thủy sản sống chưa có tên trong Danh mục loài thủy sản được phép kinh doanh tại Việt Nam (Phụ lục VIII ban hành kèm theo Nghị định 26/2019/NĐ-CP) đối với trường hợp không phải đánh giá rủi ro sau đây thì phải được Tổng cục Thủy sản cấp giấy phép nhập khẩu:

- Thủy sản sống nhập khẩu để làm thực phẩm, làm cảnh, giải trí đã được đánh giá rủi ro;

- Thủy sản sống nhập khẩu để nghiên cứu khoa học;

- Thủy sản sống nhập khẩu để trưng bày tại hội chợ, triển lãm.

Hồ sơ đề nghị cấp phép nhập khẩu thủy sản sống đối với trường hợp phải đánh giá rủi ro:

Trường hợp

Thành phần hồ sơ

Cấp phép nhập khẩu thủy sản sống để làm thực phẩm, làm cảnh, giải trí

- Đơn đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu thủy sản sống (theo mẫu số 01 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 25/2018/TT-BNNPTNT);

- Kế hoạch kiểm soát thủy sản sống nhập khẩu (theo mẫu số 03 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 25/2018/TT-BNNPTNT): bản chính;

- Báo cáo kết quả nhập khẩu, nuôi giữ (theo mẫu số 04 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 25/2018/TT-BNNPTNT): bản chính;

- Biên bản kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản (theo mẫu số 07 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 25/2018/TT-BNNPTNT), áp dụng đối với trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu thủy sản sống từ lần thứ hai trở đi: bản sao chụp.

Cấp phép nhập khẩu thủy sản sống để nghiên cứu khoa học

- Đơn đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu thủy sản sống (theo mẫu số 01 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 25/2018/TT-BNNPTNT);

- Kế hoạch kiểm soát thủy sản sống nhập khẩu (theo mẫu số 03 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 25/2018/TT-BNNPTNT): bản chính;

- Đề cương nghiên cứu khoa học đã được cơ quan có chức năng nghiên cứu khoa học hoặc cơ quan quản lý nhà nước phê duyệt: bản chính.

Cấp phép nhập khẩu thủy sản sống để trưng bày tại hội chợ, triển lãm

- Đơn đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu thủy sản sống (theo mẫu số 01 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 25/2018/TT-BNNPTNT);

- Giấy tờ chứng minh về việc tham gia hội chợ, triển lãm và Phương án xử lý sau khi kết thúc hội chợ, triển lãm (theo mẫu số 05 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 25/2018/TT-BNNPTNT): bản chính hoặc bản sao chứng thực.

Nơi nộp hồ sơ: Tổng cục Thủy sản.

Phương thức nộp hồ sơ: gửi trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính hoặc theo cơ chế một cửa quốc gia, dịch vụ công trực tuyến (nếu có).

Thời hạn giải quyết:

- Trong thời hạn không quá 02 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ, Tổng cục Thủy sản xem xét tính đầy đủ của hồ sơ; nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, Tổng cục Thủy sản thông báo bằng văn bản cho tổ chức;

- Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Tổng cục Thủy sản cấp Giấy phép nhập khẩu thủy sản sống kèm theo Kế hoạch kiểm soát thủy sản sống được phê duyệt (đối với trường hợp thủy sản sống nhập khẩu để làm thực phẩm, làm cảnh, giải trí đã được đánh giá rủi ro; thủy sản sống nhập khẩu để nghiên cứu khoa học) hoặc phương án xử lý sau khi kết thúc hội chợ, triển lãm được phê duyệt (đối với trường hợp thủy sản sống nhập khẩu để trưng bày tại hội chợ, triển lãm) theo mẫu số 06 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 25/2018/TT-BNNPTNT.

Lưu ý:

- Tổng cục Thủy sản trả Giấy phép nhập khẩu thủy sản sống trực tiếp tại nơi nhận hồ sơ hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc dịch vụ công trực tuyến hoặc cơ chế một cửa quốc gia.

- Hiệu lực Giấy phép nhập khẩu thủy sản sống:

+ Để làm thực phẩm, làm cảnh, giải trí, nghiên cứu khoa học: căn cứ trên đề xuất của tổ chức nhập khẩu nhưng không quá 12 tháng kể từ ngày cấp.

+ Để trưng bày tại hội chợ, triển lãm: căn cứ trên đề xuất của tổ chức và kế hoạch tổ chức hội chợ, triển lãm nhưng không quá thời điểm kết thúc hội chợ, triển lãm.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

Biểu mẫu:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

520