TRA CỨU CÔNG VIỆC PHÁP LÝ

Chọn loại hình doanh nghiệp và nhập từ khóa để tìm kiếm công việc pháp lý mà mình cần giải quyết:

Thành viên

Các chế độ báo cáo trong Công ty TNHH MTV

Doanh nghiệp phát hành trái phiếu riêng lẻ có trách nhiệm báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt, chấp thuận phương án phát hành trái phiếu và Bộ Tài chính về tình hình phát hành trái phiếu.

Theo đó, thời gian và nội dung báo cáo được quy định như sau: 

1. Báo cáo kết quả phát hành:

Doanh nghiệp có trách nhiệm gửi Báo cáo kết quả phát hành (theo Phụ lục số 2 kèm theo Thông tư 211/2012/TT-BTC) trong thời hạn chấm nhất là 15 ngày, kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành.

2. Báo cáo tình hình thanh toán gốc, lãi và sử dụng vốn từ phát hành trái phiếu

Định kỳ hàng năm cho đến khi đến hạn thanh toán toàn bộ gốc, lãi trái phiếu, doanh nghiệp phát hành có trách nhiệm gửi Báo cáo về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu và tình hình sử dụng vốn từ phát hành trái phiếu (Theo Phụ lục số 3 kèm theo Thông tư 211/2012/TT-BTC) cho cơ quan phê duyệt, chấp thuận phương án phát hành trái phiếu trong thời hạn chậm nhất sau 30 ngày kể từ ngày kết thúc quý II (đối với báo cáo 6 tháng đầu năm) và kết thúc năm (đối với báo cáo năm).

Bên cạnh đó, khi đến kỳ hạn thanh toán toàn bộ gốc, lãi trái phiếu, doanh nghiệp cũng phải gửi Báo cáo định kỳ về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu và tình hình sử dụng vốn (theo Phụ lục số 3 kèm theo Thông tư 211/2012/TT-BTC) cho cơ quan phê duyệt, chấp thuận phương án phát hành trái phiếu trong thời hạn chậm nhất sau mười lăm (15) ngày, kể từ ngày đến hạn thanh toán toàn bộ gốc, lãi trái phiếu.

Ví dụ: Đối với trái phiếu có kỳ hạn 05 năm thì mỗi năm doanh nghiệp đều phải thực hiện Báo cáo định kỳ về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu và tình hình sử dụng vốn (theo mẫu tại Phụ lục số 3 kèm theo Thông tư 211/2012/TTT-BTC) khi kết thúc quý II và kết thúc năm.

Khi đến năm cuối cùng của kỳ hạn trái phiếu thì doanh nghiệp phải nộp Báo cáo về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu và tình hình sử dụng vốn (theo mẫu tại Phụ lục số 3 kèm theo Thông tư 211/2012/TT-BTC) trong thời hạn chậm nhất sau 15 ngày kể từ ngày thanh toán toàn bộ gốc, lãi trái phiếu và tiếp tục gửi 01 Báo cáo định kỳ tình hình thanh toán hốc, lãi trái phiếu và tình hình sử dụng vốn khác khi kết thúc quý II và kết thúc năm.

Đối với doanh nghiệp phát hành trái phiếu chuyển đổi hoặc trái phiếu kèm theo chứng quyền thì trong vòng mười (10) ngày kể từ ngày hoàn tất việc chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu hoặc ngày thực hiện quyền mua cổ phiếu của người sở hữu trái phiếu kèm theo chứng quyền, doanh nghiệp phát hành có trách nhiệm gửi Báo cáo về tình hình chuyển đổi và phân bổ cổ phiếu với  cơ quan phê duyệt, chấp thuận phương án phát hành trái phiếu. Nội dung báo cáo bao gồm:

- Tổng giá trị trái phiếu phát hành và tổng giá trị trái phiếu được chuyển đổi;

- Mã cổ phiếu được chuyển đổi, số lượng cổ phiếu được chuyển đổi và phân bổ cổ phiếu giữa các nhà đầu tư;

- Dự kiến thời gian thực hiện lưu ký, niêm yết, giao dịch cổ phiếu chuyển đổi và các văn bản đề nghị lưu ký, niêm yết, giao dịch (nếu có).

Lưu ý:

- Đối với doanh nghiệp phát hành là công ty đại chúng, ngoài việc thực hiện chế độ báo cáo như trên còn phải thực hiện báo cáo theo quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

- Trường hợp doanh nghiệp đã thông báo phát hành trái phiếu theo quy định - xem chi tiết tại công việc "Thông báo và đăng ký phát hành trái phiếu" nhưng không thực hiện phát hành trái phiếu thì phải có văn bản báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt, chấp thuận phương án phát hành trái phiếu, Bộ Tài chính.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây

Biểu mẫu:

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây

241
Công việc tương tự dành cho: