TRA CỨU CÔNG VIỆC PHÁP LÝ

Chọn loại hình doanh nghiệp và nhập từ khóa để tìm kiếm công việc pháp lý mà mình cần giải quyết:

Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm Tổng Giám đốc (Giám đốc)

 Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty là người điều hành hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty, chịu trách nhiệm trước Hội đồng thành viên về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình.

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm Giám đốc/Tổng giám đốc sẽ do Hội đồng thành viên thực hiện. Trong trường hợp điều lệ công ty không có quy định khác thì quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm Giám đốc/Tổng giám đốc phải được thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng thành viên.

Quyết định của Hội đồng thành viên về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm Giám đốc/Tổng giám đốc được thông qua tại cuộc họp khi được số phiếu đại diện ít nhất 65% tổng số vốn góp của các thành viên dự họp tán thành.

Trường hợp Giám đốc/Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của công ty thì sau khi bổ nhiệm Giám đốc/Tổng giám đốc, công ty cần thực hiện thủ tục:

- Đăng ký doanh nghiệp (trong trường hợp bổ nhiệm lần đầu);

- Hoặc thủ tục thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật (trong trường hợp bổ nhiệm lại) với cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có thay đổi.

Xem chi tiết tại công việcĐăng ký thành lập doanh nghiệp” và “Thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp”.

Các tài liệu cần thiết cho việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm Giám đốc/Tổng giám đốc bao gồm:

1. Biên bản họp Hội đồng thành viên về việc bổ nhiệm/miễn nhiệm/bãi nhiệm Giám đốc/Tổng giám đốc.

2. Quyết định của Hội đồng thành viên về việc bổ nhiệm/miễn nhiệm/bãi nhiệm Giám đốc/Tổng giám đốc.

3. Các tài liệu liên quan khác.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây

Biểu mẫu:

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây

854