TRA CỨU CÔNG VIỆC PHÁP LÝ

Chọn loại hình doanh nghiệp và nhập từ khóa để tìm kiếm công việc pháp lý mà mình cần giải quyết:

Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm Tổng Giám đốc (Giám đốc)

Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu thì Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty là người điều hành hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty, chịu trách nhiệm trước pháp luật và Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình.

Để trở thành Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thì phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng không được quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp;

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thực tế trong quản trị kinh doanh của công ty, nếu Điều lệ công ty không có quy định khác.

Giám đốc hoặc Tổng giám đốc có thể là người được Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty thuê hoặc bổ nhiệm với nhiệm kỳ không quá 05 năm. Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên khác của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty có thể kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc trừ trường hợp pháp luật, Điều lệ công ty có quy định khác.

Trong trường hợp Giám đốc/Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của công ty thì sau khi bổ nhiệm Giám đốc/Tổng giám đốc, công ty cần thực hiện thủ tục:

- Đăng ký doanh nghiệp (trong trường hợp bổ nhiệm lần đầu). Xem chi tiết tại công việc “Đăng ký thành lập doanh nghiệp”;

- Hoặc thủ tục thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật (trong trường hợp bổ nhiệm lại) với cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có thay đổi. Xem chi tiết tại công việc: Thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp”.

Các tài liệu cần thiết cho việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm Giám đốc/Tổng giám đốc bao gồm:

1. Biên bản họp Hội đồng thành viên về việc bổ nhiệm/miễn nhiệm/bãi nhiệm Giám đốc/Tổng giám đốc.

2. Quyết định về việc bổ nhiệm/miễn nhiệm/bãi nhiệm Giám đốc/Tổng giám đốc.

3. Tài liệu có liên quan khác.

Giám đốc hoặc Tổng giám đốc có các quyền và nghĩa vụ sau:

- Tổ chức thực hiện quyết định của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty;

- Quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty;

- Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của công ty;

- Ban hành quy chế quản lý nội bộ của công ty;

- Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm người quản lý trong công ty, trừ các đối tượng thuộc thẩm quyền của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty;

- Ký kết hợp đồng nhân danh công ty, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty;

- Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức công ty;

- Trình báo cáo quyết toán tài chính hằng năm lên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty;

- Kiến nghị phương án sử dụng lợi nhuận hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh;

- Tuyển dụng lao động;

- Quyền và nghĩa vụ khác được quy định tại Điều lệ công ty, hợp đồng lao động mà Giám đốc hoặc Tổng giám đốc ký với Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty.

Giám đốc hoặc Tổng giám đốc được hưởng thù lao hoặc tiền lương và lợi ích khác theo kết quả và hiệu quả kinh doanh của công ty.

Thù lao, tiền lương và lợi ích khác của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc được tính vào chi phí kinh doanh theo quy định của pháp luật về thuế, pháp luật có liên quan và được thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của công ty. Xem chi tiết tại công việc: Các khoản chi phí được trừ (chi phí hợp lý)

Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu thì Chủ tịch công ty có thể kiêm nhiệm hoặc thuê người khác làm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

Trường hợp chủ sở hữu công ty là Giám đốc hoặc Tổng giám đốc thì thù lao, tiền lương và lợi ích khác của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc không được tính vào khoản chi được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây

Biểu mẫu:

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây

888
Công việc tương tự dành cho:
Câu hỏi thường gặp: