TRA CỨU CÔNG VIỆC PHÁP LÝ

Chọn loại hình doanh nghiệp và nhập từ khóa để tìm kiếm công việc pháp lý mà mình cần giải quyết:

Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm Kiểm soát viên

Kiểm soát viên công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là người do Chủ sở hữu công ty bổ nhiệm, chịu trách nhiệm trước pháp luật và chủ sở hữu công ty về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình.

Chủ sở hữu công ty sẽ quyết định về số lượng, nhiệm kỳ của Kiểm soát viên (Kiểm soát viên có nhiệm kỳ không quá 05 năm) và việc thành lập Ban kiểm soát trong công ty.

Trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu thì công ty được tổ chức quản lý và hoạt động theo một trong hai mô hình:

1. Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên;

2. Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên.

Như vậy, chức danh Kiểm soát viên là chức danh bắt buộc phải có trong công ty do tổ chức làm chủ sở hữu.

Còn đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu thì không yêu cầu bắt buộc phải có chức danh này, tùy theo nhu cầu hoạt động của mình mà chủ sở hữu công ty quyết định đưa / không đưa chức danh Kiểm soát viên vào bộ máy điều hành của công ty.

Kiểm soát viên trong công ty TNHH MTV phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau:

1. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam;

2. Không phải là người có liên quan của thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, người có thẩm quyền trực tiếp bổ nhiệm Kiểm soát viên;

3. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm nghề nghiệp về kế toán, kiểm toán hoặc trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thực tế trong ngành, nghề kinh doanh của công ty hoặc tiêu chuẩn, điều kiện khác quy định tại Điều lệ công ty.

Kiểm soát viên có các quyền và nghĩa vụ sau:

- Kiểm tra tính hợp pháp, trung thực, cẩn trọng của Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc trong tổ chức thực hiện quyền chủ sở hữu, trong quản lý điều hành công việc kinh doanh của công ty;

- Thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo đánh giá công tác quản lý và các báo cáo khác trước khi trình chủ sở hữu công ty hoặc cơ quan nhà nước có liên quan; trình chủ sở hữu công ty báo cáo thẩm định;

- Kiến nghị chủ sở hữu công ty các giải pháp sửa đổi, bổ sung, cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành công việc kinh doanh của công ty;

- Xem xét bất kỳ hồ sơ, tài liệu nào của công ty tại trụ sở chính hoặc chi nhánh, văn phòng đại diện của công ty.

Thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác có nghĩa vụ cung cấp đầy đủ, kịp thời các thông tin về thực hiện quyền chủ sở hữu, về quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của công ty theo yêu cầu của Kiểm soát viên;

- Tham dự và thảo luận tại các cuộc họp Hội đồng thành viên và các cuộc họp khác trong công ty;

- Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho công ty về doanh nghiệp mà họ và người có liên quan của họ làm chủ sở hữu hoặc có cổ phần, phần vốn góp chi phối; kiểm soát các hợp đồng, giao dịch giữa công ty với các đối tượng có liên quan với người quản lý, điều hành công ty. Xem chi tiết tại công việc: Thông qua hợp đồng, giao dịch với người có liên quan

- Quyền và nghĩa vụ khác quy định tại Điều lệ công ty hoặc theo yêu cầu, quyết định của chủ sở hữu công ty.

Chính vì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật khi thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình, do đó, trường hợp thay đổi thông tin  về họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của Kiểm soát viên thì doanh nghiệp phải báo cáo Cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp có trụ sở chính trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày có thay đổi.

Mức thù lao, tiền lương và lợi ích khác của Kiểm soát viên do chủ sở hữu công ty quyết định và được tính vào chi phí kinh doanh theo quy định của pháp luật về thuế, pháp luật có liên quan và được thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của công ty. Xem chi tiết tại công việc: Các khoản chi phí được trừ (chi phí hợp lý)

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây

1,060