TRA CỨU CÔNG VIỆC PHÁP LÝ

Chọn loại hình doanh nghiệp và nhập từ khóa để tìm kiếm công việc pháp lý mà mình cần giải quyết:

Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch công ty

Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu thì chủ tịch công ty là người do chủ sở hữu bổ nhiệm, thực hiện chức năng quản lý và điều hành công ty.

Trường hợp không có quy định khác thì Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty là người đại diện theo pháp luật của công ty. Do đó, trường hợp chủ sở hữu công ty quyết định thay đổi Chủ tịch công ty thì công ty cần làm thủ tục Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật. Xem chi tiết tại công việc: Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật.

Quyền, nghĩa vụ và chế độ làm việc của Chủ tịch công ty đối với chủ sở hữu công ty được thực hiện theo quy định tại Điều lệ công ty. Chủ tịch công ty sẽ nhân danh chủ sở hữu thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu công ty; nhân danh công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công ty, trừ quyền và nghĩa vụ của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

Cụ thể:

- Là người quản lý và điều hành công ty, nhân danh công ty ký kết các giao dịch theo quy định tại Điều lệ công ty;

- Thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao theo quyết định của chủ sở hữu công ty và phải bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa của công ty và chủ sở hữu công ty;

- Bổ nhiệm, thuê, miễn nhiệm, bãi nhiệm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc trong công ty. Xem chi tiết tại công việc: Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm Tổng Giám đốc (Giám đốc);

- Được hưởng thù lao hoặc tiền lương và lợi ích khác theo kết quả và hiệu quả kinh doanh của công ty. Mức thù lao, tiền lương và lợi ích khác của Chủ tịch công ty sẽ do Chủ sở hữu công ty quyết định. 

Mức thù lao, tiền lương và lợi ích khác này được tính vào chi phí kinh doanh theo quy định của pháp luật về thuế, pháp luật có liên quan và được thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của công ty. Xem chi tiết tại công việc: Các khoản chi phí được trừ (chi phí hợp lý)

Quyết định của Chủ tịch công ty về thực hiện quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu công ty có hiệu lực kể từ ngày được chủ sở hữu công ty phê duyệt, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác. 

Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu thì chủ sở hữu công ty có thể là Chủ tịch công ty và Chủ tịch công ty thể kiêm nhiệm hoặc thuê người khác làm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Xem chi tiết tại công việc: Quyết định của chủ sở hữu công ty và Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm Tổng Giám đốc (Giám đốc)

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây

1,184